Pernai VSD sekė per tūkstantį Lietuvos piliečių
Per­nai Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) tei­gia slap­ta se­kęs per tūks­tan­tį Lie­tu­vos pi­lie­čių ir per 800 už­sie­nie­čių.

Šių as­me­nų at­žvil­giu gau­tos teis­mo sank­ci­jos „as­mens te­le­fo­ni­nio ar in­ter­ne­ti­nio su­si­ži­no­ji­mo ste­bė­ji­mui, pa­te­ki­mui į as­mens pri­va­čią erd­vę, jo do­ku­men­tų ir ki­tų daik­tų ap­žiū­rai“, ra­šo­ma pir­ma­die­nį pa­skelb­to­je VSD veik­los at­as­kai­to­je.

„2014 me­tais VSD 1884 as­me­nų at­žvil­giu at­li­ko apy­gar­dų teis­mų sank­cio­nuo­tus veiks­mus. Iš šių as­me­nų 1042 yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, 816 - ne Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, 26 - ju­ri­di­niai as­me­nys“, - tei­gia­ma do­ku­men­te.

VSD nu­ro­dė, kad teis­mo sank­cio­nuo­tais veiks­mais su­rink­tą žval­gy­bi­nę in­for­ma­ci­ją per­duo­da vals­ty­bės va­do­vams.

Dau­gė­jo re­ko­men­da­ci­jų ne­įleis­ti į Lie­tu­vą užsieniečių

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) per­nai re­ko­men­da­vo ne­įsi­leis­ti per 1300 už­sie­nio pi­lie­čių į Lie­tu­vą ar ne­iš­duo­ti jiems lei­di­mo gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. Ne­igia­mų iš­va­dų 2014-ai­siais bu­vo du­kart dau­giau nei anks­tes­niais me­tais, ro­do pir­ma­die­nį pa­skelb­ta at­as­kai­ta.

VSD iš vi­so pa­ti­kri­no 21 tūkst. 255 pra­šy­mus ir pa­tei­kė 1345 ne­igia­mas iš­va­das. Už­per­nai iš­ana­li­za­vus 20 tūkst. 169 pra­šy­mus pa­teik­tos 628 ne­igia­mos iš­va­dos.

Iš­ty­ru­si per 1700 pra­šy­mų, VSD per­nai 23 kar­tus re­ko­men­da­vo ne­su­teik­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės jos pra­šiu­siems as­me­nims.

Dėl vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­pu­ta­ci­jos ir pa­ti­ki­mu­mo pa­teik­ta 20 ne­igia­mų iš­va­dų iš dau­giau kaip pus­ket­vir­to tūks­tan­čio pa­ti­kri­ni­mų.

Ne­igia­mos iš­va­dos dėl dip­lo­ma­ti­nio per­so­na­lo ir as­me­nų akre­di­ta­ci­jos pa­teik­tos du­kart.

Dė­me­sys žiniasklaidai

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad „Res­pub­li­kos“ lei­di­nių“ ir „Bal­sas.lt“ gru­pėms pri­klau­san­čios ži­niask­lai­dos prie­mo­nės bei sig­na­ta­ro Ro­lan­do Pa­ulaus­ko įkur­ta or­ga­ni­za­ci­ja per­nai sklei­dė an­ti­va­ka­rie­tiš­kas nuo­mo­nes, ku­rios „daž­nai su­ta­po su Mask­vos pro­pa­guo­ja­mo­mis idė­jo­mis“.

„Pa­žy­mė­ti­na, kad „Res­pub­li­kos“ lei­di­nių“ ir „Bal­sas.lt“ gru­pėms pri­klau­san­čio­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se skelb­ta Lie­tu­vos vyk­do­mos už­sie­nio po­li­ti­kos bei po­li­ti­nės val­džios kri­ti­ka taip pat daž­nai su­ta­po su Mask­vos pro­pa­guo­ja­mo­mis idė­jo­mis“, - ra­šo­ma VSD veik­los at­as­kai­to­je.

Anot de­par­ta­men­to, „mi­nė­to­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se steng­ta­si kves­tio­nuo­ti Lie­tu­vos na­rys­tę Eu­ro­pos Są­jun­go­je, NA­TO ir ki­to­se eu­roat­lan­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, nuo­sek­liai for­muo­ta nuo­mo­nė, kad mū­sų ša­lies pri­klau­sy­mas mi­nė­toms or­ga­ni­za­ci­joms yra po­li­tiš­kai ir fi­nan­siš­kai ža­lin­gas“.

VSD tei­gi­mu, „an­ti­va­ka­rie­tiš­kas ir pro­ru­siš­kas idė­jas in­ter­ne­te ak­ty­viai sklei­dė sig­na­ta­ro Ro­lan­do Pa­ulaus­ko or­ga­ni­za­ci­ja „Mū­sų gre­tos“. 2014 me­tais ji pra­dė­jo lai­dos „Nak­ti­go­nė ki­taip“ tie­sio­gi­nes trans­lia­ci­jas in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je „You­tu­be“, in­ter­ne­to sve­tai­nė­je „sauks­mas.lt“ skel­bė sa­vo kur­tus do­ku­men­ti­nius fil­mus ir ki­tus re­por­ta­žus, ra­šo­ma do­ku­men­te.

VSD nu­ro­dė gau­nan­tis „daug pa­trio­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių žmo­nių laiš­kų, ku­riuo­se pra­šo­ma at­kreip­ti dė­me­sį į Lie­tu­vo­je ži­niask­lai­do­je bei so­cia­li­niuo­se tink­luo­se skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją ir ska­ti­na­ma nu­baus­ti to­kios in­for­ma­ci­jos sklei­dė­jus, jei jie yra ži­no­mi, su­sek­ti juos, jei jie ano­ni­miš­ki, ar tie­siog užd­raus­ti to­kias ži­niask­lai­dos prie­mo­nes ar so­cia­li­nių tink­lų pa­sky­ras“, ta­čiau pa­brė­žė ne­ga­lin­tis už­siim­ti cen­zū­ra.

„E­sa­me de­mo­kra­ti­nė ša­lis, ir jei nė­ra pa­žei­džia­mi įsta­ty­mai, in­for­ma­ci­jos drau­di­mas ver­tin­ti­nas kaip nie­ko bend­ra su lais­va vi­suo­me­ne ne­tu­rin­ti cen­zū­ra. Pi­lie­čiai tu­ri mo­ky­tis skai­ty­ti pa­tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją, at­si­rink­ti ją ir iš­siaiš­kin­ti ti­kruo­sius siun­čia­mų ži­nių tiks­lus, in­ten­ci­jas bei ad­re­sa­tus. Są­mo­nin­gi, in­for­ma­ci­ją iš įvai­riau­sių šal­ti­nių ge­ban­tys ras­ti pi­lie­čiai yra ne­įvei­kia­ma kliū­tis ma­ni­pu­lia­ci­joms ir pro­pa­gan­dos sklai­dai“, - tei­gia­ma do­ku­men­te.

VSD pa­žy­mi, kad 2014 me­tų lap­kri­tį Ru­si­jos am­ba­sa­dos dip­lo­ma­tai mė­gi­no su­si­tar­ti su dien­raš­čiu „Lie­tu­vos ry­tas“, kad jis pub­li­kuo­tų ta­ria­mą in­ter­viu su am­ba­sa­do­riu­mi Alek­sand­ru Udal­co­vu - su pa­čių Ru­si­jos dip­lo­ma­tų iš anks­to par­eng­tais klau­si­mais bei at­sa­ky­mais, ta­čiau lai­kraš­tis su tuo ne­su­ti­ko.

Bend­ro­vės „Res­pub­li­kos“ lei­di­niai di­rek­to­rė Dia­na Ve­lec­kie­nė BNS sa­kė, kad at­as­kai­to­je ne­pa­teik­ta jo­kių kon­kre­čių pa­vyz­džių, to­dėl „tai yra su­bjek­ty­vi at­as­kai­tą ra­šiu­sio­jo nuo­mo­nė, ku­ri ir­gi ga­li bū­ti gerb­ti­na“.

„De­mo­kra­tiš­ka vi­suo­me­nė ne­ga­li at­si­sa­ky­ti kri­tiš­kos dis­ku­si­jos, abe­jo­nių ar klau­si­mų kė­li­mo, nes to­kiu at­ve­ju ji jau ne­bus de­mo­kra­tiš­ka vi­suo­me­nė. Tai bū­tų tie­sus ke­lias į dik­ta­tū­rą. Ži­niask­lai­dos mi­si­ja yra sau­go­ti ša­lies pi­lie­čius nuo ne­tei­sin­gų, nuo­sto­lin­gų ar tie­siog kvai­lų val­džios spren­di­mų ir ke­ti­ni­mų, ypač jei spren­di­mai pri­ima­mi siau­ra­me ra­te ir pri­me­ta­mi vi­siems pi­lie­čiams. „Res­pub­li­kos“ lei­di­nių lei­džia­mi lai­kraš­čiai bu­vo, yra ir bus at­vi­ri vi­soms nuo­mo­nėms, net jei tai ir ne­pa­tin­ka val­džiai. Re­mian­tis VSD lo­gi­ka ly­giai taip pat sėk­min­gai bū­tų ga­li­ma pa­tį VSD ap­kal­tin­ti pro­mas­vie­tiš­ka veik­la. Kaip ir Pu­ti­no FSB, Lie­tu­vos VSD yra di­de­li mė­gė­jai pom­pas­tiš­kai de­mas­kuo­ti šni­pus, o vė­liau ty­liai tuos de­mas­ka­vi­mus nu­ma­rin­ti. Gai­la, kad da­bar­ti­niai VSD va­do­vai ak­lai at­kar­to­ja kon­ser­va­to­rių „minkš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų“ tei­gi­nius, ku­riuo­se re­ko­men­duo­ja­ma su­nai­kin­ti lie­tu­viš­kus lai­kraš­čių lei­dė­jus, pa­kei­čiant juos skan­di­na­viš­kais“, - ko­men­ta­vo D.Ve­lec­kie­nė, BNS pa­klaus­ta apie at­as­kai­tą.

Ji tei­gė, kad šie­met sau­sį „Res­pub­li­ko­je“ skelb­tas in­ter­viu su Ru­si­jos am­ba­sa­do­riu­mi Lie­tu­vo­je Alek­sand­ru Udal­co­vu bu­vo par­eng­tas lai­kraš­čio ini­cia­ty­va, Ru­si­jos am­ba­sa­da klau­si­mų iš anks­to ne­rei­ka­la­vo de­rin­ti ir už jį ne­bu­vo at­ly­gin­ta.

Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ras R.Pa­ulaus­kas tei­gė bu­vęs nu­ste­bin­tas, kad at­si­dū­rė at­as­kai­to­je, ir ti­ki­no esan­tis „pro­lie­tu­viš­kas“, bet at­vi­rai kal­ban­tis apie Va­ka­rų Eu­ro­pos prob­le­mas.

„Aš vi­sų pir­ma esu pro­lie­tu­viš­kas, ši­to ti­krai ne­nei­giu, nuo pat Są­jū­džio lai­kų ir per vi­są 25-me­tį aš pir­miau­sia esu pro­lie­tu­viš­kas. Ma­no su­pra­ti­mu, pro­lie­tu­viš­ku­mas šiuo me­tu pa­si­reiš­kia ir tuo, kad žmo­gus tu­ri steng­tis pa­sau­lį ma­ty­ti rea­liai, ne­pa­si­duo­ti klai­din­goms geo­po­li­ti­nėms samp­ra­toms. O kas ne­kri­tiš­kai ima gry­nai pro­pa­gan­di­nę me­džia­gą ir ją pa­tei­kia kaip pro­lie­tu­viš­ką - ši­tie, ma­no ma­ny­mu, yra Lie­tu­vos prieš­ai“, - BNS sa­kė R.Pa­ulaus­kas.

„Jei vals­ty­bės kū­rė­ją ir vie­ną iš Kons­ti­tu­ci­jos au­to­rių žmo­nės, ku­rių, kai mes vals­ty­bę kū­rė­me, da­lis iš jų bu­vo iš­vis ki­to­se ba­ri­ka­dų pu­sė­se, šian­dien ši­taip šne­ka, man tie­siog trūks­ta žo­džių. O dėl pa­ties tu­ri­nio, ką jie va­di­na an­ti­va­ka­rie­tiš­ku­mu, aš nie­ko ki­to ne­šne­ku kaip tai, ką šne­ka dau­ge­lis Va­ka­rų Eu­ro­pos po­li­ti­kų. Ma­ty­da­mi Eu­ro­pos bė­das, jie apie jas kal­ba. Jei žmo­nės ma­no, kad kal­bė­ji­mas apie Eu­ro­pos bė­das iš kar­to yra pro­ru­siš­ka, to­kiu at­ve­ju, jei du­kart du yra ke­tu­ri - ir jei­gu ru­sai sa­ko, kad du­kart du yra ke­tu­ri, tai mū­sų nuo­mo­nės su­tam­pa, taip rei­kia ver­tin­ti“, - kal­bė­jo R.Pa­ulaus­kas.

Por­ta­lų gru­pei „Tip­ro Group“ pri­klau­siu­sius bal­sas.lt gru­pės por­ta­lus šie­met ko­vo mė­ne­sį pe­rė­mė Šve­di­jos kon­cer­no MTG val­do­mas te­le­vi­zi­jos ka­na­las TV3. VSD at­as­kai­to­je skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja apie pra­ėju­sius me­tus.

Tu­ri dėl ko apgailestauti

Ka­den­ci­ją bai­gęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Gri­na tei­gia, kad jam bū­da­vo ap­mau­du klau­sy­tis kri­ti­kos apie ne­veiks­min­gu­mą, nors tuo me­tu jo va­do­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja vyk­dy­da­vo svar­bius ty­ri­mus.

„Ne kar­tą bu­vo ap­mau­du klau­sy­tis kri­ti­kos apie ne­veiks­min­gu­mą, kai tuo pat me­tu bu­vo vyk­do­mi svar­būs ty­ri­mai, ku­rių re­zul­ta­tus vi­suo­me­nė su­ži­no­da­vo po ke­le­to me­tų ar­ba ne­su­ži­no­da­vo vi­sai. O juk ei­li­niai žval­gy­bos par­ei­gū­nai įdė­jo daug pa­stan­gų siek­da­mi to­kių ap­čiuo­pia­mų ir vi­suo­me­nei jau ži­no­mų re­zul­ta­tų“, - ra­šo G.Gri­na pir­ma­die­nį pa­skelb­to­je VSD pra­ėju­sių me­tų veik­los at­as­kai­to­je.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne kar­tą kri­ti­ka­vo VSD, kad šios ins­ti­tu­ci­jos par­ei­gū­nai tik ren­ka in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mas grės­mes ir pra­ne­ša vals­ty­bės va­do­vams, bet ne­sii­ma veiks­mų už­kar­dy­ti ir ša­lin­ti tas grės­mes.

Anot G.Gri­nos, per 2014 me­tus geo­po­li­ti­nės si­tua­ci­jos ir grės­mių po­bū­džio po­ky­tis ta­po ži­no­mas ir vie­šai.

„Prie­šiš­kų žval­gy­bų tai­ki­niais vis daž­niau tam­pa „tai­kios“ sri­tys – ban­ki­nin­kys­tė, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jos, vers­las, ži­niask­lai­da“, - pa­brė­žė bu­vęs de­par­ta­men­to di­rek­to­rius.

VSD veik­los at­as­kai­tos įžan­go­je G.Gri­na taip pat skep­tiš­kai at­si­lie­pė apie ga­li­my­bę, kad de­par­ta­men­tui va­do­vau­tų po­li­ti­kas ar žmo­gus iš tei­sė­sau­gos.

„Va­do­vo kom­pe­ten­ci­ja, pa­tir­tis ir ge­bė­ji­mai tu­ri bū­ti iš­skir­ti­niai. Pa­pras­tai jų su­nku įgy­ti dar­buo­jan­tis po­li­ti­kos sfe­ro­je, sie­kiant kar­je­ros vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je ar tei­sė­sau­go­je“, - par­eiš­kė G.Gri­na.

Jis tei­gė va­do­vau­jant VSD įsi­vaiz­duo­jan­tis „na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos bend­ruo­me­nės na­rį, nes VSD veik­la yra su­dė­ti­nis Vals­ty­bės gy­ny­bos ele­men­tas“.

„Per­duo­da­mas tar­ny­bos vai­rą, vi­liuo­si, kad de­par­ta­men­tas ir to­liau liks de­po­li­ti­zuo­ta, sa­va­ran­kiš­ka, bet griež­tos at­skai­to­my­bes, pre­ci­ziš­kai be­si­lai­kan­ti įsta­ty­mų ins­ti­tu­ci­ja, ku­rio­je, kaip ir iki šiol, dirbs ne tik dis­cip­li­nuo­ti, bet ir pa­trio­tiš­ki, iš­si­la­vi­nę, drą­sūs, in­te­lek­tua­lūs, ne­skai­čiuo­jan­tys dar­bo va­lan­dų par­ei­gū­nai, ku­rių pa­tir­tį bei kom­pe­ten­ci­ją ver­ti­na ir są­jun­gi­nin­kų sau­gu­mo ir žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos“, - VSD veik­los at­as­kai­to­je ra­šo G.Gri­na.