Pernai padaugėjo vedybų sutarčių
Per­nai pa­si­ra­šy­ta dau­giau­sia ve­dy­bų su­tar­čių nuo to lai­ko, kai pra­dė­jo veik­ti Ve­dy­bų su­tar­čių re­gis­tras. Be to, tarp su­da­riu­sių­jų to­kias su­tar­tis bu­vo ir sep­ty­nias­de­šimt­me­čių, ir aš­tuo­nias­de­šimt­me­čių, nu­ro­do Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Pra­ėju­siai me­tais įre­gis­truo­tos nau­jos 1250 ve­dy­bų su­tar­tys, už­per­nai - 1075. 2014 me­tų gruo­džio 31 die­no­mis, duo­me­ni­mis, šia­me vie­ša­me re­gis­tre iš vi­so bu­vo įre­gis­truo­tos 7260 su­tar­tys.

Anot mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo, vi­du­ti­nis ve­dy­bų su­tar­tis su­da­riu­sių mo­te­rų am­žius sie­kė 36 me­tus, vy­rų – 39. Ve­dy­bų su­tar­tis su­da­rė 16 as­me­nų, su­lau­ku­sių 70 me­tų. Vy­riau­siam to­kią su­tar­tį pa­si­ra­šu­siam vy­rui bu­vo 85 me­tai, vy­riau­siai mo­te­riai – 83 me­tai. Jau­niau­siam vy­rui – 19, jau­niau­siai mo­te­riai – 18 me­tų.

Dau­giau­sia ve­dy­bų su­tar­čių su­da­rė Vil­niaus mies­to gy­ven­to­jai (446), kau­nie­čiai (203) ir Klai­pė­dos mies­to gy­ven­to­jai (117). Ta­čiau skai­čiuo­jant ve­dy­bų su­tar­čių skai­čių 10 tūkst. gy­ven­to­jų, dau­giau­sia jų įfor­min­ta Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je (8,6), Vil­niaus mies­te (8,4) ir Pa­lan­go­je (7,8).

Lie­tu­viai daž­niau su­tar­tis pa­si­ra­šo po ve­dy­bų nei iki jų. Per­nai Ve­dy­bų su­tar­čių re­gis­tre įre­gis­truo­tos 399 iki­ve­dy­bi­nės su­tar­tys ir 851 po­ve­dy­bi­nės su­tar­tys.

Ve­dy­bų su­tar­tis – tai su­tuok­ti­nių su­si­ta­ri­mas, ku­ris nu­sta­to jų tur­ti­nes tei­ses ir par­ei­gas jiems esant su­si­tuo­kus, taip pat nu­trau­kus san­tuo­ką ar gy­ve­nant sky­rium (se­pa­ra­ci­ja). Ve­dy­bų su­tar­tis ga­li bū­ti su­da­ry­ta iki san­tuo­kos įre­gis­tra­vi­mo (iki­ve­dy­bi­nė su­tar­tis) ar­ba bet ku­riuo me­tu po san­tuo­kos įre­gis­tra­vi­mo (po­ve­dy­bi­nė su­tar­tis).

Duo­me­nis apie su­da­ry­tą ve­dy­bų su­tar­tį Ve­dy­bų su­tar­čių re­gis­trui pa­tei­kia ją pa­tvir­ti­nęs no­ta­ras.

Per­nai Ve­dy­bų su­tar­čių re­gis­tre įre­gis­truo­ta vie­na Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų no­ta­ro pa­tvir­tin­ta ve­dy­bų su­tar­tis, jo­je nu­ma­ty­ta, kad su­tar­čiai tai­ko­ma mū­sų ša­lies tei­sė.

Ve­dy­bų su­tar­tys ga­li bū­ti kei­čia­mos tik ga­vus teis­mo lei­di­mą net ir tuo at­ve­ju, jei tai su­tin­ka pa­da­ry­ti abi pu­sės. Abiem pu­sėms no­rint nu­trauk­ti šią su­tar­tį, nu­trau­ki­mo fak­tą tvir­ti­na no­ta­ras.