Pernai metais VSD stebėjo 874 Lietuvos piliečius ir 1040 užsieniečių
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) pa­skel­bė, kad per­nai ste­bė­jo 874 Lie­tu­vos pi­lie­čius ir 1040 už­sie­nie­čių.

Šių as­me­nų at­žvil­giu tai­ky­ti teis­mo sank­cio­nuo­ti veiks­mai, daž­niau­siai bu­vo fik­suo­ja­ma elek­tro­ni­nių ry­šių tink­lais per­duo­da­ma in­for­ma­ci­ja, ra­šo­ma 2016 me­tų žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos veik­los at­as­kai­to­je.

Ly­gi­nant su me­tais anks­čiau, šiek tiek su­ma­žė­jo žval­gy­bos ste­bi­mų lie­tu­vių (2015 m. – 1 017) ir pa­dau­gė­jo už­sie­nio pi­lie­čių (2015 m. – 904).

VSD aki­ra­ty­je per­nai taip pat bu­vo 34 ju­ri­di­niai as­me­nys.

VSD per­nai re­ko­men­da­vo 116 as­me­nų ne­su­teik­ti ar ne­pra­tęs­ti lei­di­mo gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, 418 – ne­įsi­leis­ti ar ne­iš­duo­ti vi­zos, 15– ne­su­teik­ti pi­lie­ty­bės. Taip pat de­par­ta­men­tas pa­tei­kė tris ne­igia­mas iš­va­das dėl dip­lo­ma­ti­nio per­so­na­lo ir as­me­nų akre­di­ta­ci­jos.