Pernai Lietuvoje suteikta 6 proc. daugiau paramos
Lie­tu­vo­je per­nai bu­vo su­teik­ta 125,3 mln. eu­rų par­amos – 5,9 proc. dau­giau nei 2014 me­tais.

Už­sie­nio ša­lių įmo­nės per­nai su­tei­kė 26,9 mln. eu­rų (21,5 proc. vi­sos par­amos), Lie­tu­vos įmo­nės – 85,9 mln. eu­rų (68,6 proc.), ano­ni­mi­niai Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių par­amos tei­kė­jai bei gy­ven­to­jai – 12,4 mln. li­tų (9,9 proc.), pra­ne­šė Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, rem­da­ma­sis Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ir Mui­ti­nės de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis.

Vi­du­ti­nė vie­no Lie­tu­vos ju­ri­di­nio as­mens su­teik­ta par­ama per­nai pa­di­dė­jo 10,7 proc. iki 9,6 tūkst. eu­rų.

Di­džiau­sia da­lis par­amos per me­tus skir­ta pa­slau­gas šei­moms tei­kian­čioms ne pel­no ins­ti­tu­ci­joms – joms te­ko 70,2 proc. vi­sos par­amos. Val­džios sek­to­riui jos te­ko 21,4 proc.

Di­džio­ji par­amos da­lis skir­ta spor­tui – 32,1 proc. (0,9 punk­to ma­žiau), so­cia­li­nei glo­bai ir rū­py­bai – 11,9 proc., o švie­ti­mui – 10,4 proc.

75,8 proc. par­amos su­teik­ta pi­ni­gais, 22,8 proc. – ma­te­ria­li­nė­mis ver­ty­bė­mis, 1,4 proc. – pa­slau­go­mis.