Pernai Lietuvoje įvaikinta 90 vaikų
Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čios šei­mos įvai­ki­no 90 be tė­vų glo­bos li­ku­sių vai­kų, pra­ne­šė Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba.

Tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šiuos vai­kus įvai­ki­no 80 šei­mų – iš jų 10 šei­mų įvai­ki­no po du vai­kus.

„Lie­tu­vo­je kas­met įvai­ki­na­ma apie šim­tą be tė­vų glo­bos li­ku­sių vai­kų. Džiu­gu, kad šei­mos įvai­ki­na ir po ke­lis vai­kus, ir an­trą ar tre­čią kar­tą, ir jau au­gi­nan­čios bio­lo­gi­nius, glo­bo­ja­mus vai­kus“, – sa­ko Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos di­rek­to­rė Ali­na Ja­ka­vo­nie­nė.

2015 me­tais bu­vo įvai­kin­ti 99, 2014 me­tais – 88 vai­kai.

Per­nai įvai­kin­ta 41 mer­gai­tė ir 49 ber­niu­kai. 78 įvai­kin­ti vai­kai – iki tre­jų me­tų, de­vy­ni vai­kai – 4–6 me­tų ir trys vai­kai – 7–9 me­tų.

Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, per­nai pa­dau­gė­jo įvai­ki­nu­sių šei­mų, tu­rin­čių vai­kų. Iš per­nai įvai­ki­nu­sių šei­mų 59 šei­mos jau tu­rė­jo bio­lo­gi­nių, įvai­kin­tų ar glo­bo­ja­mų vai­kų. 2015 me­tais to­kios bu­vo 45 šei­mos, 2014 me­tais – 22 šei­mos.

Per­nai dar 67 vai­kus, li­ku­sius be tė­vų glo­bos, pa­gal vai­kų, tu­rin­čių spe­cia­lių po­rei­kių, prog­ra­mą įvai­ki­no 53 nuo­lat už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių ir už­sie­nio pi­lie­čių šei­mos. Šių vai­kų dėl jų vy­res­nio am­žiaus, svei­ka­tos su­tri­ki­mų ar ki­tų ap­lin­ky­bių lie­tu­vių šei­mos įvai­kin­ti ne­pa­no­ro.