Pernai fiksuota per tūkstantį smurto prieš vaikus atvejų
Per­nai ins­ti­tu­ci­jos už­fik­sa­vo per tūks­tan­tį smur­to prieš vai­kus at­ve­jų, be­veik pu­sė jų - fi­zi­nis smur­tas.

Sa­vi­val­dy­bių vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per­nai už­fik­suo­ti 1238 smur­to at­ve­jai, ku­rių me­tu iš vi­so nu­ken­tė­jo 1192 vai­kai. 2013 me­tais smur­to at­ve­jų bu­vo už­fik­suo­ta dau­giau - 1454 at­ve­jai, 2012 me­tais bu­vo nu­sta­ty­ti 1343 at­ve­jai.

Kaip pa­žy­mi­ma Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos at­as­kai­to­je, skir­tin­gas smur­tą pa­ty­ru­sių vai­kų (1192) ir smur­to at­ve­jų prieš vai­kus (1238) skai­čius ro­do, kad yra at­ve­jų, kai vai­kai pa­kar­to­ti­nai pa­ty­rė smur­tą. Pa­sak at­as­kai­tos, per­nai dau­giau­siai už­fik­suo­ta psi­cho­lo­gi­nio smur­to (50 proc.) bei fi­zi­nio smur­to at­ve­jų (44 proc.).

Smur­tą dau­giau­siai pa­ty­rė 10–14 me­tų vai­kai - už­fik­suo­ti 436 smur­to at­ve­jai prieš šio am­žiaus vai­kus, ar­ba 36,6 proc. vi­sų at­ve­jų.

Tuo tar­pu In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­tei­kia duo­me­nis, kad per­nai nuo fi­zi­nio, sek­sua­li­nio, psi­cho­lo­gi­nio smur­to bei ne­prie­žiū­ros nu­ken­tė­jo 1337 vai­kai. Kaip tei­gia­ma at­as­kai­to­je, mi­nė­tų ins­ti­tu­ci­jų sta­tis­ti­nių duo­me­nų skir­tu­mas ga­li­mai ro­do, kad vai­kų tei­sių spe­cia­lis­tai ne­ga­vo in­for­ma­ci­jos apie vi­sus smur­tą pa­ty­ru­sius vai­kus, nors šie at­ve­jai bu­vo ži­no­mi po­li­ci­jai.

Vy­riau­sy­bė­je šiuo me­tu svars­to­mas nau­jos re­dak­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mas, ku­ria­me apib­rė­žia­ma smur­to prieš vai­kus są­vo­ka, drau­džia­ma tai­ky­ti vai­kams fi­zi­nes baus­mes, taip pat griež­čiau ri­bo­ja­mos ga­li­my­bės dirb­ti su vai­kais už sek­sua­li­nius nu­si­kal­ti­mus baus­tiems as­me­nims.

Įsta­ty­mu taip pat ke­ti­na­ma įtei­sin­ti, kad iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai ne­ga­lė­tų bū­ti pa­lie­ka­mi vie­ni be vy­res­nių nei 14 me­tų as­me­nų, o vai­kai iki 14 ne­ga­lė­tų bū­ti vie­ni be su­au­gu­sių­jų pa­lie­ka­mi nak­tį nuo 22 iki 6 va­lan­dos. Pa­tai­so­mis nu­ma­to­ma nu­sta­ty­ti ir sku­baus vai­ko pa­ėmi­mo bei ap­gy­ven­di­ni­mo tvar­ką.