Pernai 26 politikai valdė 57 žiniasklaidos priemones
Nors po­li­ti­kų, val­dan­čių ži­niask­lai­dos prie­mo­nes, skai­čius pa­sta­rai­siais me­tais ne­kin­ta, už skaid­ru­mą ko­vo­jan­ti „Trans­pa­ren­cy in­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius ra­gi­na ži­niask­lai­dos prie­mo­nes vie­šin­ti ry­šius su po­li­ti­kais ir vals­ty­bės tar­nau­to­jais.

Kaip skel­bia „Trans­pa­ren­cy in­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius (TILS), 26 Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, val­di­nin­kai per­nai Lie­tu­vo­je val­dė 57 skir­tin­gas ži­niask­lai­dos prie­mo­nes. 2012 me­tais to­kių po­li­ti­kų bu­vo 25. Pa­pras­tai jie yra re­gio­ni­nės ži­niask­lai­dos sa­vi­nin­kai, o iš­rink­ti į Sei­mą ar sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas ir to­liau iš­lie­ka ži­niask­lai­dos sa­vi­nin­kais. Duo­me­nys skel­bia­mi ži­niask­lai­dos ste­bė­se­nos sve­tai­nė­je stir­na.in­fo.

2016 me­tais su ži­niask­lai­da bu­vo su­si­ję 9 Sei­mo na­riai, 2 me­rai, 1 me­ro pa­va­duo­to­jas, 2 mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai, 13 sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių iš Vil­niaus, Plun­gės, Kel­mės, Ma­žei­kių, Tau­ra­gės, Šal­či­nin­kų, Za­ra­sų, Ig­na­li­nos, Pa­ne­vė­žio, Ra­sei­nių, Uk­mer­gės ir Ute­nos. Pu­sė po­li­ti­kų (12) – iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Li­be­ra­lų są­jū­džio.

TILS va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas kvie­čia po­li­ti­kus par­ody­ti pa­vyz­dį ir sa­vo ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se dieg­ti aukš­čiau­sius žur­na­lis­tų eti­kos stan­dar­tus.

„Pa­vyz­džiui, bū­tų pui­ku, jei ži­niask­lai­da, su­si­ju­si su po­li­ti­kais, aiš­kiai tai dek­la­ruo­tų, tu­rė­tų vie­šai pa­skelb­tas el­ge­sio tai­syk­les. Juk skai­ty­to­jams svar­bu ži­no­ti, kaip šios ži­niask­lai­dos prie­mo­nės iš­ven­gia po­li­ti­kų įta­kos, ko­kios re­dak­ci­nės po­li­ti­kos lai­ko­si“, – sa­ko S.Mu­rav­jo­vas.

Pa­gal per­nykš­čius duo­me­nis, tarp da­bar­ti­nių par­la­men­ta­rų taip pat yra ži­niask­lai­dos sa­vi­nin­kų. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis val­do lei­di­nius „Kai­mo lai­kraš­tis“, „Šei­mi­nin­kė“, „Ra­sos“, por­ta­lą up.lt, kon­ser­va­to­riai Dai­nius Krei­vys ir Man­tas Ado­mė­nas – por­ta­lą po­li­ti­ka.lt, su „tvar­kie­čiais“ kan­di­da­ta­vęs šiuo me­tu frak­ci­ją pa­li­kęs Kęs­tu­tis Pū­kas – ra­di­jo sto­tis „Pū­kas“, „Pū­kas 2“ te­le­vi­zi­ją „Pū­kas TV“. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vams Mi­cha­lui Mac­ke­vi­čiui ir Van­dai Krav­čio­nok pri­klau­so lei­di­niai „Vil­niaus kraš­to sa­vai­traš­tis“, „Ty­god­nik Wi­lenszc­zyz­ny“, „Ma­ga­zyn Wi­lens­ki“.