Permainos Vilniaus šilumos tinkluose
At­sis­ta­ty­di­na tik tris mė­ne­sius dir­bu­si nau­ja Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės val­do­mos įmo­nės Vil­niaus ši­lu­mos tink­lai (VŠT) val­dy­ba, iš­sky­rus jos pir­mi­nin­ką – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Ar­vy­dą Da­ru­lį. 

Trys ne­prik­lau­so­mi val­dy­bos na­riai ir bend­ro­vės va­do­vė Gied­rė Ka­mins­kai­tė-Sal­ters at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mus pa­tei­kė an­tra­die­nį. Ket­vir­to­ji na­rė tai pa­da­rė dar rug­sė­jį.

Pa­sak G. Ka­mins­kai­tės-Sal­ters, ne­su­tam­pa val­dy­bos ir sa­vi­val­dy­bės po­žiū­riai dėl įmo­nės val­dy­mo, tuo­met Vil­niaus vi­ce­me­ras Val­das Ben­kuns­kas tei­gė, kad di­de­lių ne­su­ta­ri­mų ne­bu­vo.

„Va­kar ne­prik­lau­so­mi val­dy­bos na­riai pa­da­vė pra­šy­mus at­sis­ta­ty­din­ti ir tą pa­tį nu­spren­džiau pa­da­ry­ti ir aš. Bu­vau pa­skir­ta šios val­dy­bos, su šia val­dy­ba tu­riu ir iš­ei­ti. To­dėl, kad iš­sis­ky­rė po­žiū­ris į kor­po­ra­ty­vi­nio val­dy­mo pra­kti­ką“, – aiš­ki­no VŠT va­do­vė. Pla­čiau ji ne­ko­men­ta­vo at­sis­ta­ty­di­ni­mo prie­žas­čių.“, – BNS sa­kė G.Ka­mins­kai­tė-Sal­ters.

Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas. / Alinos Ožič nuotrauka

Pa­sak jos, kol kas jos at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo val­dy­ba ne­svars­tė – tai tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma šią sa­vai­tę.

V. Ben­kuns­kas ne­igė, kad at­sis­ta­ty­di­nan­tys ne­prik­lau­so­mi val­dy­bos na­riai ne­su­ta­rė su jos pir­mi­nin­ku A. Da­ru­liu bei ki­tais sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais.

„Aš ne­ži­nau, kad kaž­ko­kie po­žiū­riai skir­tų­si. Po­žiū­ris tur­būt vie­nas, kad per du mė­ne­sius gal ne­su­ge­bė­jo taip su­si­dirb­ti val­dy­ba su sa­vi­val­dy­be. Bet, aiš­ku, sa­vi­val­dy­bė kaip vie­nin­te­lė ak­ci­nin­kė brė­žia vi­są li­ni­ją, kaip ši­tą įmo­nę tu­ri stra­te­guo­ti, ypač at­ei­nan­čia­me pe­rio­de bus iš­šū­kis – nuo­mos su­tar­ties pa­bai­ga (su „Vil­niaus ener­gi­ja“ – BNS). Bet ne­sa­ky­čiau, kad kaž­ko­kių ne­su­ta­ri­mų bu­vo, jei ir bu­vo dis­ku­si­jų, tai dėl dar­bi­nės tvar­kos. Bet tai va­din­ti konf­lik­tais – ne­ži­nau, ne­su gal tiek ir įsi­gi­li­nęs“, – BNS tei­gė V. Ben­kuns­kas.

Anot jo, ne­prik­lau­so­mi val­dy­bos na­riai svars­to apie pa­si­trau­ki­mą, nes tu­ri ki­tus dar­bus ir ne vi­sa­da pa­vyks­ta su­si­rink­ti į po­sė­džius: „Pra­dė­jo dirb­ti val­dy­ba, tem­pas di­džiu­lis, dau­ge­lis val­dy­bos na­rių tu­ri ki­tus dar­bus, ir už­sie­ny ne­tgi ir su­dė­tin­ga kar­tais į po­sė­džius su­si­rink­ti“.

Bir­že­lio pa­bai­go­je pa­tvir­tin­to­je val­dy­bo­je dir­bo bu­vęs ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tras Ro­mas Šve­das, bu­vęs pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas Ge­di­mi­nas Vait­ke­vi­čius, „Te­lia­So­ne­ra“ gru­pės tei­sės rei­ka­lų pa­da­li­ny­je dir­ban­ti Eg­lė Gu­de­ly­tė-Har­vey, ku­ri rug­sė­jo mė­ne­sį iš­va­žia­vo dirb­ti į už­sie­nį, ir tarp­tau­ti­nė­je far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jo­je „Fre­se­nius-Ka­bi“ dir­ban­ti Lau­ra Mor­ten­sen.

Bendrovės vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters. / Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

V. Ben­kuns­kas tei­gė, kad val­dy­bos pa­si­trau­ki­mas ne­pa­dės įmo­nei pe­ri­mant tur­tą iš „Vil­niaus ener­gi­jos“, ta­čiau „di­de­lės tra­ge­di­jos“ ne­ma­to.

„Pa­vel­dė­jo­me įmo­nę, ku­ri iš es­mės bu­vo „Vil­niaus ener­gi­jos“ sa­te­li­ti­nė įstai­ga. Net te­le­fo­nai ir kom­piu­te­riai bu­vo iš­duo­ti „Vil­niaus ener­gi­jos“, tai pra­ktiš­kai ją rei­kia pra­dė­ti nuo nu­lio kur­ti. Tam ti­kras dar­bas yra pa­da­ry­tas, struk­tū­ra su­da­ry­ta, veiks­mų stra­te­gi­ja, tai tie sis­te­mi­niai dar­bai vyks­ta, bet ten yra daug ir tak­ti­nių da­ly­kų, ku­rie tu­ri bū­ti spren­džia­mi, tai, ma­nau, ne­iš­ven­gia­mai juos spręs. Bet, aiš­ku, to­kie truk­džiai ne­pa­de­da dirb­ti, bet ne­ma­tau di­de­lės tra­ge­di­jos“, – ti­ki­no vi­ce­me­ras.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ( VPT) ne­se­niai par­eiš­kė, kad VŠT tu­ri nu­trauk­ti 2,784 mln. eu­rų ver­tės su­tar­tį su kon­sul­tan­tais – „KPMG Bal­tics“, ad­vo­ka­tų kon­to­ra „Glims­ted Ber­no­tas ir par­tne­riai“ ir „E­ko­ter­mi­ja“. Ta­čiau kol kas su­tar­tis ne­nu­trauk­ta – BNS ži­nio­mis, šį klau­si­mą pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­čiu­si val­dy­ba spren­di­mo ne­priė­mė.

Vil­niaus ši­lu­mos tink­lai ruo­šia­si iš Pra­ncū­zi­jos kon­cer­no „Veo­lia“ (bu­vu­si „Dal­kia“) val­do­mos „Vil­niaus ener­gi­jos“ pe­rim­ti sos­ti­nės ši­lu­mos ūkį, ku­rio 15 me­tų nuo­mos su­tar­tis bai­gia­si 2017 me­tų va­sa­rį.