Perkaitę merijų valdininkai trumpina valandas
Šok­te­lė­jus ter­mo­me­tro stul­pe­liui kai ku­rios ša­lies sa­vi­val­dy­bės su­sku­bo gel­bė­ti nuo ali­na­mų karš­čių leips­tan­čius val­di­nin­kus. Juos ke­ti­na­ma „vė­sin­ti“ lanks­tes­niu dar­bo gra­fi­ku.

Įsis­mar­ka­vu­si va­sa­ra vėl pa­kir­to ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se plu­šan­čius biu­ro­kra­tus. Da­ly­je Lie­tu­vos me­ri­jų dėl užk­lu­pu­sių karš­čių ir sau­lės kai­tros ankš­tuo­se ka­bi­ne­tuo­se dar­buo­to­jams lei­džia­ma su­si­trum­pin­ti dar­bo lai­ką. Tie­sa, pie­ti­nių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se šią sa­vai­tę įsi­vy­ra­vo ko­ne tro­pi­nis karš­tis, va­do­vai kol kas ne­ma­to bū­ti­ny­bės sa­vo pa­val­di­niams trum­pin­ti dar­bo va­lan­dų.

Dir­ba kaip vi­si mir­tin­gie­ji?

Jei si­nop­ti­kų prog­no­zės iš­si­pil­dys ir ter­mo­me­tro stul­pe­lis per­šoks 30 laips­nių ri­bą, Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kai ki­tą sa­vai­tę sa­vo dar­bo die­ną ga­lės su­trum­pin­ti net iki 4 va­lan­dų. Šiuo me­tu Ra­sei­nių ra­jo­no me­ri­jo­je te­be­ga­lio­ja bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus Jo­no Kur­la­vi­čiaus pa­si­ra­šy­tas įsa­ky­mas, kad va­sa­ros lai­ko­tar­piu oro tem­pe­ra­tū­rai dar­bo vie­to­je pa­sie­kus 28,5–30,5 laips­nio ši­lu­mos po pie­tų per­trau­kos dar­buo­to­jai ga­li ati­tin­ka­mai su­trum­pin­ti dar­bo lai­ką nuo 1 iki 4 dar­bo va­lan­dų. Pa­vyz­džiui, dar­bo vie­to­je esant 28,5 laips­nio karš­čiui Ra­sei­nių val­di­nin­kai dar­bo die­ną ga­li baig­ti 1 va­lan­da anks­čiau, jei­gu tem­pe­ra­tū­ra sie­kia 29 laips­nius – 2 va­lan­dom, 30 laips­nių – 3 va­lan­dom, o 30,5 ir dau­giau laips­nių – 4 va­lan­do­mis. Už su­trum­pin­tą dėl karš­čio dar­bo lai­ką mo­ka­ma kaip už vi­są dar­bo die­ną.

„Dir­ba­me kaip vi­si mir­tin­gie­ji“, – LŽ par­eiš­kė nau­ja­sis Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Mie­li­nis. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad jo pirm­ta­ko įsa­ky­mas pa­si­ra­šy­tas at­siž­vel­giant į ša­ly­je ga­lio­jan­čios tei­sės ak­tus. „To rei­ka­lau­ja ir Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja, ir ki­ti tei­sės ak­tai“, – pa­žy­mė­jo A. Mie­li­nis.

Jis pa­ti­ki­no, kad šią va­sa­rą dar nė vie­nas Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas ne­pa­si­nau­do­jo ga­li­my­be su­trum­pin­ti sa­vo dar­bo lai­ką.

Ste­bės orų prognozes

Kaip LŽ in­for­ma­vo Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Sau­lius Bu­di­nas, ki­tą sa­vai­tę bus spren­džia­ma, ar dėl užk­lu­pu­sių karš­čių val­di­nin­kams dar­bus bus lei­džia­ma pra­dė­ti ir baig­ti vie­na va­lan­da anks­čiau. To­kia pra­kti­ka tai­ky­ta per­nai, kai da­liai Klai­pė­dos me­ri­jos dar­buo­to­jų bu­vo nu­sta­ty­tas ki­toks nei įpras­ta dar­bo gra­fi­kas. „Ši sa­vai­tė – pir­ma to­kia, kai pa­ki­lo tem­pe­ra­tū­ra, to­dėl spren­di­mo dar ne­priė­mė­me dėl dar­bo lai­ko pa­kei­ti­mo. Jei­gu karš­čiai iš­si­lai­kys, jau pir­ma­die­nį pla­nuo­ja­me pri­im­ti spren­di­mą“, – tei­gė S. Bu­di­nas.

Jis pa­žy­mė­jo, kad Klai­pė­dos me­ri­jo­je tar­nau­to­jų dar­bo są­ly­gos ne­pa­vy­dė­ti­nos. „Jos yra tik pa­ten­ki­na­mos, bet ne to­kios, ko­kios tu­rė­tų bū­ti“, – tvir­ti­no Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius. Jis taip pat pa­ti­ki­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri bū­ti pri­im­tas spren­di­mas, ar tvar­ky­ti tu­ri­mas me­ri­jos pa­tal­pas, ar Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai ieš­ko­ti nau­jų pa­tal­pų.

Anks­tes­nės tvar­kos atsisakė

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams per­nai taip pat leis­ta dėl karš­čių su­trum­pin­ti dar­bo die­ną. Tuo­me­čiai Bir­žų ra­jo­no me­ri­jos va­do­vai, sau­go­da­mi sa­vo dar­buo­to­jus nuo per­kai­ti­mo ir ki­tų ga­li­mų svei­ka­tos ne­ga­la­vi­mų, bu­vo įve­dę to­kią pat tvar­ką kaip ir Ra­sei­niuo­se.

Nau­jo­sios Bir­žų val­džios nuo­mo­ne, val­di­nin­kai va­sa­ros karš­tį at­lai­kys, to­dėl šį­met bu­vo pa­nai­kin­tas anks­tes­nio Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Džė­jos įsa­ky­mas, nu­ma­tan­tis ga­li­my­bę dėl va­sa­ros karš­čių su­trum­pin­ti dar­bo die­ną. „Y­ra žmo­nių, dir­ban­čių ne­re­no­vuo­tuo­se pa­sta­tuo­se, ki­ti, pa­vyz­džiui, kai­ti­nant sau­lei klo­ja as­fal­tą. Ar­gi jie tu­ri iš­im­ti­nes tei­ses ne­dirb­ti? Dir­bant biu­ro­kra­ti­nį dar­bą ka­bi­ne­te ti­krai įma­no­ma iš­tver­ti karš­čius“, – LŽ ti­ki­no nau­ja­sis Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­man­tas Pa­uža.

Tu­ri bū­ti abi­pu­sis susitarimas

Va­sa­ros karš­čio re­kor­dai jau ne vie­nus me­tus fik­suo­ja­mi Va­rė­nos ra­jo­ne. „Su karš­čiu ko­vo­ja­me kū­ry­biš­kai: už­si­da­ro­me lan­gus, kad ne­pri­leis­tu­me ši­lu­mos, įjun­gia­me ven­ti­lia­to­rius“, – LŽ tei­gė Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mins­tra­ci­jos di­rek­to­rius Al­vy­das Ver­bic­kas.

Va­sa­ros karš­čiai ne­bai­sūs ir ša­lies pie­tuo­se esan­čios Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kams. „Dar ne­te­ko gir­dė­ti, kad dėl pa­ki­lu­sios oro tem­pe­ra­tū­ros dar­buo­to­jai pa­gei­dau­tų keis­ti dar­bo lai­ką. Nie­kas ne­sis­kun­dė, kad me­ri­jo­je blo­gos dar­bo są­ly­gos“, – LŽ tei­gė Drus­ki­nin­kų me­ras, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) pre­zi­den­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas.

Jo ma­ny­mu, sa­vi­val­dy­bių dar­bo lai­kas, net ir tvy­rant karš­čiams, tu­ri bū­ti ko­re­guo­ja­mas abi­pu­siu – val­di­nin­kų ir vie­tos žmo­nių – pa­gei­da­vi­mu. „Net žo­dis „sa­vi­val­da“ reiš­kia, kad pa­tys spren­džia­me, kaip yra ge­riau. Ma­nau, kad spren­di­mai keis­ti dar­bo va­lan­das ar krū­vį pri­ima­mi gal­vo­jant ne vien apie sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos spe­cia­lis­tus, o apie vi­sus žmo­nes, ku­rie nau­do­ja­si sa­vi­val­dy­bės tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis“, – pa­brė­žė LSA va­do­vas.