Perdavė ginkluotės elementų
Lie­tu­va per­da­vė Ukrai­nos ka­riuo­me­nei gink­luo­tės ele­men­tų, ku­rių ji pra­šė. Tai va­kar pa­tvir­ti­no kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas. 

"Tai ka­ri­niai reik­me­nys, kaip gra­žiai įvar­di­jo pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka, gink­luo­tės ele­men­tai, tai, ko rei­kia Ukrai­nos ka­riuo­me­nei“, - sa­kė jis. Mi­nis­tras ti­ki­no ne­ga­lin­tis de­ta­li­zuo­ti su­teik­tos par­amos. Sek­ma­die­nį Ukrai­nos pre­zi­den­tas P. Po­ro­šen­ka vie­tos ži­niask­lai­dai pra­ne­šė, kad Lie­tu­va iš­te­sė­jo sa­vo pa­ža­dą dėl par­amos gink­luo­te. Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį Lie­tu­va ir Ukrai­na su­ta­rė bend­ra­dar­biau­ti ka­ri­nė­je-tech­ni­nė­je sri­ty­je.