Per vieną dieną į Lietuvą neįleisti 12 užsienio piliečių
Pir­ma­die­nį pa­sie­nie­čiai dėl įvai­rių prie­žas­čių į Lie­tu­vą ne­lei­do įva­žiuo­ti dvy­li­kai už­sie­nie­čių. Še­šių to­kių as­me­nų ke­lio­nė nu­trū­ko prie sie­nos su Ru­si­ja, pen­kių – pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja, vie­no – Vil­niaus oro uos­te.

Pir­ma­die­nį du Mon­go­li­jos ir vie­nas Ru­si­jos pi­lie­čiai ban­dė įva­žiuo­ti į Lie­tu­vą ne­tu­rė­da­mi vi­zų, o trys bal­ta­ru­siai ne­tu­rė­jo už­tek­ti­nai lė­šų pra­gy­ven­ti bu­vi­mo Lie­tu­vo­je me­tu, pra­ne­šė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba.

Dar trys Ru­si­jos pi­lie­čiai ne­tu­rė­jo at­vy­ki­mo tiks­lą ir są­ly­gas pa­tei­si­nan­čių do­ku­men­tų, o Ta­dži­kis­ta­no ir Ukrai­nos pi­lie­tės ne­tu­rė­jo nei už­tek­ti­nai lė­šų, nei rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų. 38-erių Ta­dži­kis­ta­no pi­lie­tė su­lai­ky­ta Vil­niaus oro uos­te, nes Šen­ge­no vi­za jai bu­vo pa­nai­kin­ta, mo­te­ris bus grą­žin­ta į Mask­vą.

Pir­ma­die­nį vie­nas bal­ta­ru­sis į Lie­tu­vą ban­dė įva­žiuo­ti ne­tu­rė­da­mas ga­lio­jan­čio trans­por­to prie­mo­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­to.

Per­nai Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiai į ša­lį ne­lei­do 3479 už­sie­nie­čių. Daž­niau­sia to prie­žas­tis – vi­zos ne­tu­rė­ji­mas. Dau­giau­siai tarp ne­įleis­tų­jų bu­vo Ru­si­jos (1616) ir Bal­ta­ru­si­jos (1123) pi­lie­čių.