Per Velykas seimūnai skris į Izraelį
Pen­ki Sei­mo na­riai mar­gu­čių na­muo­se ne­val­gys. Sei­mo val­dy­bos ko­ma­di­ruo­ti, pir­mą Ve­ly­kų die­ną jie skris į Iz­rae­lį su­si­tik­ti su šios vals­ty­bės po­li­ti­kais.

Du Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jai – „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las ir so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las drau­ge su tri­mis kon­ser­va­to­riais – opo­zi­ci­jos ly­de­riu And­riu­mi Ku­bi­liu­mi, Vi­li­ja Alek­nai­te Ab­ra­mi­kie­ne bei Ema­nue­liu Zin­ge­riu ke­tu­rias die­nas vie­šės Iz­rae­ly­je. Po­li­ti­kai lan­ky­sis Je­ru­za­lė­je, Tel-Avi­ve ir Hai­fo­je, kur dvi­ša­lius san­ty­kius bei tarp­tau­ti­nes ak­tua­li­jas ap­tars su žy­dų par­la­men­ta­rais.

„Dar­bas svar­biau nei šven­tės“, – pa­klaus­tas, ar ne­ap­mau­du Ve­ly­kas leis­ti sve­tur por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė G. Kir­ki­las. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, toks par­la­men­ti­nis vi­zi­tas – dvi­ša­lių Lie­tu­vos ir Iz­rae­lio san­ty­kių stip­ri­ni­mo iš­raiš­ka. Pa­pras­tai to­kius vi­zi­tus sten­gia­ma­si reng­ti kar­tą per me­tus. „Tu­rė­si­me ne tik par­la­men­ti­nių dvi­ša­lių su­si­ti­ki­mų. Lan­ky­si­mės IT kom­pa­ni­jo­se. Ti­ki­mės dar pla­tes­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo šio­je sri­ty­je, nors jis jau sėk­min­gai vyks­ta“, – sa­kė G. Kir­ki­las. Sei­mo na­riai taip pat ke­ti­na ap­lan­ky­ti kai ku­rias is­to­ri­nes vie­tas Je­ru­za­lės bei se­no­sios Hai­fos vie­tas. G. Kir­ki­las su­skai­čia­vo Iz­rae­ly­je bu­vęs pen­kis kar­tus. „Pir­mą kar­tą lan­kiau­si su pre­zi­den­tu Al­gir­du Bar­zaus­ku, kai jis at­sip­ra­šė žy­dų tau­tos. Taip pat bu­vau at­vy­kęs bū­da­mas prem­je­ru, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru, Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai me­tu“, – var­di­jos Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas. Vyk­da­mas į sve­čią ša­lį jis ža­dė­jo įsi­dė­ti ke­lis Sei­mo su­ve­ny­rus. „Šiaip tai Iz­rae­lis ne ta ša­lis, kur kei­čia­ma­si do­va­no­mis“, – pa­aiš­ki­no jis. Iš ke­lio­nių G. Kir­ki­las ti­ki­no sten­gią­sis aps­kri­tai nie­ko ne­par­si­vež­ti, nes ne­mėgs­tąs „ap­si­krau­ti ne­reik­lain­gais daik­tais“. Pa­sak jo, vie­nas iš įdo­mes­nių da­ly­kų Iz­rae­ly­je – Ne­gy­vo­sios jū­ros kos­me­ti­ka, to­dėl, svars­tė, žmo­nai Liud­mi­lai ko­kį kre­mą gal ir par­ve­šiąs.