Per Vėlines dirbs maksimalios policijos pajėgos
Vė­li­nių sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos ke­liuo­se dirbs mak­si­ma­lios vie­šo­sios po­li­ci­jos par­ei­gū­nų pa­jė­gos, pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nų vie­ša­sis ir ne­vie­ša­sis pa­tru­lia­vi­mas bus su­stip­rin­tas žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­to­se, ypa­tin­gas dė­me­sys bus skir­tas pa­tru­lia­vi­mui prie ka­pi­nių, taip pat dar­bui tam­siuo­ju par­os me­tu.

Par­ei­gū­nai, pa­tru­liuo­jan­tys vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se, dau­giau­sia dė­me­sio skirs tin­ka­mam eis­mo re­gu­lia­vi­mui, kad ne­su­si­da­ry­tų trans­por­to prie­mo­nių spūs­tys ir taip bū­tų iš­veng­ta žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mo.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja įspė­ja, kad dėl pa­gau­sė­ju­sio trans­por­to prie­mo­nių skai­čiaus ga­li­mos spūs­tys vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ruo­žuo­se, ku­riuo­se vyks­ta di­des­ni re­kons­truk­ci­jos dar­bai.

Pra­šo­ma vai­ruo­to­jų pa­kan­tu­mo ir ati­du­mo va­žiuo­jant pro ka­pi­nes, prie ku­rių Vė­li­nių die­no­mis įpras­tas ge­ro­kai in­ten­sy­ves­nis eis­mas: Vil­niaus re­gio­ne ra­jo­ni­nia­me Pi­lai­tė-Če­ko­niš­kės-Su­der­vė ties Kar­ve­liš­kių ka­pi­nė­mis; Pa­ne­vė­žio re­gio­ne ma­gis­tra­li­nia­me ke­ly­je Pa­ne­vė­žys-Aris­ta­va-Sit­kū­nai ties Ši­lai­čių ka­pi­nė­mis, vyks­tan­tiems ma­gis­tra­li­niu ke­liu Pa­ne­vė­žys-Pa­sva­lys-Ry­ga, nes daug trans­por­to prie­mo­nių įva­žiuo­ja iš ša­lu­ti­nių ke­lių.

Vai­ruo­to­jai taip pat tu­rė­tų bū­ti ati­des­ni Šiau­lių re­gio­ne ma­gis­tra­li­nia­me ke­ly­je Pa­ne­vė­žys-Pa­sva­lys-Ry­ga ties Gin­kū­nų ka­pi­nė­mis ir ma­gis­tra­li­nia­me ke­ly­je Pa­ne­vė­žys-Šiau­liai, Rad­vi­liš­kio mies­te, ties po­sū­kiu į mies­to ka­pi­nes, Tel­šių re­gio­ne kraš­to ke­ly­je Ma­žei­kiai-Plun­gė-Tau­ra­gė ties Ma­žei­kių ka­pi­nė­mis ir ties Plun­gės ka­pi­nė­mis, taip pat Klai­pė­dos re­gio­ne ra­jo­ni­nia­me ke­ly­je Klai­pė­da-Vei­vir­žė­nai-End­rie­ja­vas.

Nuo lap­kri­čio 1 leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais, mo­to­cik­lais ir tri­ra­čiais au­to­ma­gis­tra­lė­se ir greit­ke­liuo­se lei­džia­ma va­žiuo­ti ne di­des­niu kaip 110 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu, ke­liuo­se su as­fal­to ar be­to­no dan­ga – ne di­des­niu kaip 90 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu, ki­tuo­se ke­liuo­se – ne di­des­niu kaip 70 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu.