Per sprogimą sužaloti du kariai
An­tra­die­nį ka­riuo­me­nės po­li­go­ne Šven­čio­nių ra­jo­ne, Pa­bra­dė­je, per spro­gi­mą su­ža­lo­ti du ka­riai.

Tai Lie­tu­vos ka­riai, BNS pa­tvir­ti­no Kraš­to apau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) at­sto­vė Rū­ta Apei­ky­tė.

Jos tei­gi­mu, ka­riai su­ža­lo­ti ne­sun­kiai.

„Ka­rių gy­vy­bei pa­vo­jus ne­gre­sia“, – BNS sa­kė Ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas ka­pi­to­nas To­mas Pa­kal­niš­kis.

KAM nu­ro­do, kad du Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai su­si­ža­lo­jo vyk­dy­da­mi ko­vi­nio šau­dy­mo pra­ty­bas su prieš­tan­ki­niais gra­nats­vai­džiais „Carl Gus­taf“. Ne­lai­mė įvy­ko apie 17 val. 30 min.

Ka­riams įvy­kio vie­to­je bu­vo su­teik­ta pir­mo­ji me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba ir jie bu­vo pri­sta­ty­ti į po­li­go­ne esan­tį me­di­ci­nos punk­tą. At­li­kus pir­mi­nę ka­rių ap­žiū­rą bu­vo iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba. At­vy­kę grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai iš Šven­čio­nių ir Vil­niaus nu­spren­dė ka­rius ga­ben­ti to­li­mes­nei ap­žiū­rai ir gy­dy­mui į Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­ką.

Šiuo me­tu yra vyk­do­mas įvy­kio ty­ri­mas.

Kaip anks­čiau skel­bė KAM, pir­ma­die­nį Pa­bra­dė­je esan­čia­me Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne pra­si­dė­jo prieš­tan­ki­nių pa­da­li­nių pra­ty­bos „Me­džio­to­jas 2016“.

Jo­se dvi sa­vai­tes dau­giau nei 1200 Lie­tu­vos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV), Ka­na­dos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Vo­kie­ti­jos ka­rių tu­rė­tų tre­ni­ruo­tis nai­kin­ti šar­vuo­tą tech­ni­ką ir ki­tus prieš­iš­kų pa­jė­gų tai­ki­nius.

Ap­si­keis­ti pa­tir­ti­mi ir mo­ky­tis or­ga­ni­zuo­ti to­kio po­bū­džio pra­ty­bas taip pat at­vyks­ta ka­riai iš Ukrai­nos.

Kaip skelb­ta, še­šių NA­TO vals­ty­bių prieš­tan­ki­nių vie­ne­tų ka­riai ir gink­luo­tės ope­ra­to­riai pra­ty­bo­se „Me­džio­to­jas“ da­ly­vau­ja su įvai­ria gink­luo­te, ga­lin­čia įveik­ti šar­vuo­tą prieš­o tech­ni­ką – pra­de­dant vien­kar­ti­niais gra­nats­vai­džiais, bai­giant mo­der­nio­mis ra­ke­ti­nė­mis sis­te­mo­mis.