Per Seimo rinkimus – nuskriausti neįgalieji
Per­nai per Sei­mo rin­ki­mus žmo­nėms su ne­ga­lia ne­bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos veiks­min­gai da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, dau­giau kaip pu­sė bal­sa­vi­mo apy­lin­kių ne­bu­vo pri­tai­ky­tos ne­įga­lie­siems, kons­ta­ta­vo ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė.

„Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, jog rin­ki­mų ir pa­kar­to­ti­nų rin­ki­mų me­tu iš 1996 rin­ki­mų apy­lin­kių tik 699 bal­sa­vi­mo pa­tal­pos bu­vo pri­tai­ky­tos as­me­nų su ju­dė­ji­mo ir re­gos ne­ga­lia po­rei­kiams. Di­džio­jo­je da­ly­je rin­ki­mų apy­lin­kių (65 proc.) ne­už­ti­krin­ta as­me­nų su ne­ga­lia tei­sė veiks­min­gai ir vi­sa­pu­siš­kai da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se bei pa­kar­to­ti­niuo­se rin­ki­muo­se ly­giai su ki­tais as­me­ni­mis“, – ra­šo­ma kon­tro­lie­rės ty­ri­mo iš­va­do­je.

Skun­dą dėl ne­ly­gių ga­li­my­bių per rin­ki­mus par­ašė Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų fo­ru­mas. Anot jo, dau­giau kaip tūks­tan­ty­je rin­ki­mų apy­lin­kių as­me­nys su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės sa­va­ran­kiš­kai pa­tek­ti į bal­sa­vi­mo pa­tal­pą: pa­sta­tuo­se bu­vo laip­tai, ne­bu­vo įreng­tų ar­ba įreng­ti ne­tin­ka­mo aukš­čio pa­ndu­sai, ar­ba pa­ndu­sai bu­vo užt­ver­ti, užs­ta­ty­ti daik­tais, įėji­mo du­rys – per siau­ros, ne­bu­vo ga­li­my­bės sa­va­ran­kiš­kai jų ati­da­ry­ti sė­dint ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je, du­rys at­si­da­rė į iš­orę ir pan.

Be to, rin­ki­mų pa­tal­po­se ne­bu­vo įreng­ta bal­sa­vi­mo ka­bi­na, skir­ta už­pil­dy­ti rin­ki­mų biu­le­te­nį sė­dint kė­dė­je ar ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je.

Skun­de taip pat teig­ta, kad ne­pa­si­rū­pin­ta rin­kė­jais su re­gė­ji­mo ne­ga­lia: ne­tin­ka­mai pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie kan­di­da­tus, ne­bu­vo di­des­niu for­ma­tu at­spaus­din­tos in­for­ma­ci­jos silp­na­re­giams ir pan.

Anot skun­do, vals­ty­bė ne­de­da pa­stan­gų pa­ša­lin­ti kliū­čių as­me­nims su ne­ga­lia vi­sa­pu­siš­kai da­ly­vau­ti po­li­ti­nia­me ir vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me.

Pa­gal Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą, už bal­sa­vi­mo bei apy­gar­dų ir apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jų būs­ti­nių pa­tal­pų iš­lai­ky­mą, bal­sa­vi­mo pa­tal­pų įren­gi­mo in­ven­to­riaus įsi­gi­ji­mą ir iš­sau­go­ji­mą ap­mo­ka­ma iš sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko tei­gi­mu, ko­mi­si­ja dar 2016 me­tų ko­vo mė­ne­sį krei­pė­si į vi­sas sa­vi­val­dy­bes, pra­šy­da­ma pa­ti­krin­ti ir įver­tin­ti sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių bal­sa­vi­mo pa­tal­pų būk­lę. Ga­vu­si in­for­ma­ci­ją apie pra­stas bal­sa­vi­mo pa­tal­pas, VRK pra­šė apy­gar­dų ir apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jas pa­si­rū­pin­ti, kad sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jos skir­tų tin­ka­mas pa­tal­pas bal­suo­ti, tarp jų – kad bū­tų už­ti­krin­ta tei­sė bal­suo­ti as­me­nims su ne­ga­lia.

Z.Vai­gaus­kas tei­gia, kad esant to­kiai si­tua­ci­jai, ko­mi­si­ja re­ko­men­duo­ja as­me­nims su ne­ga­lia bal­suo­ti na­muo­se, nes įreng­ti bal­sa­vi­mo pa­tal­pų, pri­tai­ky­tų to­kiems as­me­nims, ne­tu­ri įga­lio­ji­mų ir tam skir­tų lė­šų.

Pa­sak ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rės A.Skar­džiu­vie­nės, VRK re­ko­men­da­ci­ja as­me­nims su ne­ga­lia bal­suo­ti na­muo­se ne­už­ti­kri­na jų vi­sa­ver­tės tei­sės da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se su ki­tais as­me­ni­mis ir ne­ati­tin­ka Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos nuo­sta­tų.

Kon­tro­lie­rės tvir­ti­ni­mu, sa­vi­val­dy­bių lė­šų trū­ku­mas ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­mas pa­grin­das ne­pri­tai­ky­ti bal­sa­vi­mo pa­tal­pų.

Ji krei­pė­si į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją, siū­ly­da­ma su­da­ry­ti tar­pins­ti­tu­ci­nę dar­bo gru­pę dėl tei­sės ak­tų pro­jek­tų, su­si­ju­sių su Ne­įga­lių­jų kon­ven­ci­jos tin­ka­mu įgy­ven­di­ni­mu, par­en­gi­mo.

Sei­mo rin­ki­mai vy­ko per­nai spa­lio 9 ir 23 die­no­mis.