Per savaitę pareigūnams įkliuvo 24 neblaivūs vairuotojai
Sau­sio 16-18 d. Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai pa­si­rink­to­se Vil­niaus mies­to vie­to­se ti­kri­no vai­ruo­to­jų blai­vu­mą, ar ne­vai­ruo­ja aps­vai­gę nuo nar­ko­ti­nių ir ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę (sau­sio 12-18 d.) par­ei­gū­nai iš­aiš­ki­no 24 at­ve­jus, kai au­to­mo­bi­lius vai­ra­vo ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai. Vien penk­ta­die­nį-sek­ma­die­nį iš­aiš­kin­ta 17 to­kių at­ve­jų. 5 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai su­kė­lė eis­mo įvy­kius, ku­riuo­se su­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę par­ei­gū­nai taip pat kon­tro­lia­vo, kaip pės­tie­ji eis­mo da­ly­viai lai­ko­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų. Ne­pai­sant nuo­la­ti­nių pra­ne­ši­mų apie kon­tro­lės prie­mo­nes, skau­džias ne­lai­mes ke­liuo­se, kai nu­ken­čia pės­tie­ji, ir pa­ta­ri­mų, kaip iš­veng­ti jų, pės­tie­ji ig­no­ruo­ja Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tas jiems par­ei­gas – pra­ėju­sią sa­vai­tę sos­ti­nės Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos par­ei­gū­nai nu­bau­dė 183 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ne­si­lai­kiu­sius pės­čiuo­sius.

Po­li­ci­ja pri­me­na, kad pės­tie­ji pri­va­lo lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų – pa­isy­ti švie­so­fo­rų sig­na­lų, gat­vės pe­rė­ji­mui pa­si­rink­ti pės­čių­jų pe­rė­jas, prieš įženg­da­mi į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį įsi­ti­kin­ti, kad tai yra sau­gu, už­mies­čio ke­liu ei­ti prieš at­va­žiuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių eis­mą, tam­siuo­ju par­os me­tu ar esant blo­gam ma­to­mu­mui ne­štis švie­čian­tį ži­bin­tą ar­ba vil­kė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais ar­ba bū­ti prie dra­bu­žių pri­si­se­gę ki­tiems eis­mo da­ly­viams ma­to­mo­je vie­to­je at­švai­tą.