Per šalį keliauja svajonių dovanos
Dos­nūs lie­tu­viai jau iš­pil­dė dau­giau kaip 10 tūkst. Ka­lė­dų lau­kian­čių vai­kų iš ne­pri­tek­lių ka­muo­ja­mų šei­mų sva­jo­nes.

Ak­ci­ja, ku­ria ra­gi­na­ma pil­dy­ti vai­kų sva­jo­nes, Lie­tu­vo­je vyks­ta jau penk­tus me­tus. Į ją įsi­trau­ku­sių sa­vi­val­dy­bių so­cia­li­niai dar­buo­to­jai nuo anks­ty­vo ru­dens lan­kė var­ga­nai be­si­ver­čian­čias šei­mas ir jo­se au­gan­čių vai­kų klau­si­nė­jo, ką šie no­rė­tų gau­ti do­va­nų Ka­lė­dų pro­ga. Vė­liau tie no­rai pa­te­ko į in­ter­ne­to sve­tai­nę www.vai­kus­va­jo­nes.lt, o ne­tru­kus at­si­ra­do dau­gy­bė jų pil­dy­to­jų - ir pa­vie­nių žmo­nių, ir ko­lek­ty­vų.

Iš­si­rin­kę, ku­rias sva­jo­nes ga­lė­tų pa­vers­ti ti­kro­ve, ge­ra­da­riai pir­ko vai­kų iš­sva­jo­tus daik­tus. Šiuo me­tu juos įtei­kia pa­tys ar­ba pa­ti­ki šią mi­si­ją so­cia­li­niams dar­buo­to­jams.

Sva­jo­ja net apie batus

Pil­dy­ti vai­kų sva­jo­nes pa­kvie­tė šiam tiks­lui įkur­ta vie­šo­ji įstai­ga. Jos dar­buo­to­jai ir su­kū­rė mi­nė­tą in­ter­ne­to sve­tai­nę. Čia skel­bia­mos su ne­pa­si­tu­rin­čio­mis šei­mo­mis dir­ban­čių so­cia­li­nių dar­buo­to­jų at­siun­čia­mos vai­kų sva­jo­nės, nu­ro­do­mas jų am­žius ir ra­jo­nai, ku­riuo­se šie gy­ve­na. Tie­sio­gi­nio kon­tak­to su do­va­no­to­jais ir do­va­nų da­ly­to­jais ne­pa­lai­ko­ma. Su jais bend­rau­ja­ma ir vi­sas pro­ce­sas koor­di­nuo­ja­mas in­ter­ne­tu. Va­kar vi­dur­die­nį sve­tai­nė­je skelb­ta, kad do­va­nos jau pa­sie­kė 10 110 vai­kų. Ta­čiau dar ne­ma­žai bu­vo ir to­kių, ku­rių sva­jo­nių nie­kas ne­iš­pil­dė.

Pa­vyz­džiui, tre­jų Mig­lė lau­kė lė­lės il­gais plau­kais, vie­nuo­lik­me­tis And­rius - gar­so ko­lo­nė­lių, de­šimt­me­tė Mo­ni­ka - kal­ban­čios lė­lės, jos bend­raam­žis Pa­ve­las - žie­mi­nių ba­tų, de­vyn­me­tis To­mas - pe­ki­nų veis­lės šu­niu­ko. Tarp ki­tų vai­kų sva­jo­nių - kom­bi­ne­zo­nas, spor­ti­nis kos­tiu­mas, lė­lės ve­ži­mė­lis, dė­lio­nės, žais­li­niai šau­tu­vai ir au­to­mo­bi­liai.

„So­cia­li­nės dar­buo­to­jos pa­sa­ko­jo, kad vai­kų no­rus ne­re­tai ban­do už­gož­ti jų tė­vai, pa­ta­rian­tys sa­vo at­ža­loms pra­šy­ti pra­ktiš­kų da­ly­kų - žie­mi­nių striu­kių, ba­tų ar pa­ta­ly­nės. Vis dėl­to so­cia­li­nės dar­buo­to­jos klau­so tik ma­žų­jų. Na, ne­bent įver­ti­na tai, kad šei­ma ti­krai ne­iš­ga­lės nu­pirk­ti sa­vo vai­kams žie­mi­nių ba­tų, ir pa­ta­ria jiems sva­jo­ti apie ba­tus“, - LŽ tei­gė Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jo par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­ti Vi­ta­li­ja Iva­naus­kie­nė.

Do­va­no­ji­mas tei­kia džiaugsmo

Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja - vie­na ak­ty­viau­siai į vai­kų sva­jo­nių pil­dy­mą įsi­trau­ku­sių me­ri­jų. Bū­tent V. Iva­naus­kie­nės par­agin­ti šios me­ri­jos so­cia­li­niai dar­buo­to­jai "su­rin­ko" 160 no­rų. Juos iš­sa­kė 2-14 me­tų vai­kai iš 90 šei­mų. Vi­sos sva­jo­nės bu­vo pa­skelb­tos mi­nė­to­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir jau yra iš­pil­dy­tos. 13 vai­kų pa­gei­da­vi­mus pa­ten­ki­no pa­čios me­ri­jos dar­buo­to­jai, su­ren­gę pi­ni­gų rink­lia­vą.

„Pir­ko­me rie­du­čius, pa­čiū­žas, pa­spir­tu­ką, ro­ges ir įvai­riau­sių žais­lų“, - var­di­jo V. Iva­naus­kie­nė. Ji už­si­mi­nė, kad du fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes lan­kan­tys bro­liai no­rė­jo fut­bo­li­nin­kų ap­ran­gos. „Kruopš­čiai ty­rė­me ir iš­siaiš­ki­no­me, jog tai ne jų už­gai­da, o bū­ti­ny­bė. Vai­kai ga­vo ap­ran­gą ir ne­at­si­džiau­gia šia do­va­na“, - sa­kė me­ri­jos dar­buo­to­ja.

Pa­ne­vė­žio aps­kri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos par­ei­gū­nai, vi­sai at­si­tik­ti­nai su­ži­no­ję apie ak­ci­ją, nu­ta­rė pa­si­rū­pin­ti tri­mis Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne gy­ve­nan­čiais ber­niu­kais, sva­jo­jan­čiais apie žais­li­nius ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­lius. „Nu­pir­ko­me žais­lų iš su­mos, su­rink­tos iš mū­sų įstai­gai žmo­nių per­ve­da­mo 2 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio“, - tei­gė val­dy­bos at­sto­vė Vil­ma Vai­gi­ny­tė.

Ji pa­brė­žė, jog bu­vo nu­tar­ta, kad vai­kams bus įdo­miau ne na­mie su­lauk­ti žais­lų, o pa­tiems ap­si­lan­ky­ti pas ug­nia­ge­sius ir čia pa­ma­ty­ti gais­ri­nes ma­ši­nas, pa­sė­dė­ti prie jų vai­ro. Vė­liau ber­niu­kai, pa­vai­šin­ti tor­tu ir ap­do­va­no­ti iš­sva­jo­tais žais­lais, bus par­vež­ti na­mo. „Mums di­džiu­lis džiaugs­mas pil­dy­ti šių vai­kų sva­jo­nes“, - tvir­ti­no V. Vai­gi­ny­tė.

Siun­tė ir iš užsienio

Į ak­ci­ją įsi­trau­kė ir Ši­lu­tės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo dar­buo­to­jai. „In­for­ma­ci­ją, kad ga­li­me iš­pil­dy­ti vai­kų sva­jo­nes, in­ter­ne­te ra­dau aš. Apie tai pa­sa­kiau mū­sų teis­mo pir­mi­nin­kei Vir­gi­nai Pa­nkaus­kie­nei. Pa­si­ta­rę su ki­tais ko­lek­ty­vo na­riais, nu­ta­rė­me šie­met ne­be­si­keis­ti Ka­lė­dų do­va­nė­lė­mis, o pi­ni­gus, ku­riuos joms iš­leis­tu­me, skir­ti vai­kų sva­jo­nėms pil­dy­ti“, - LŽ pa­sa­ko­jo Ši­lu­tės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jos pa­dė­jė­ja Ra­sa Vek­te­rie­nė.

Pi­ni­gus teis­mo dar­buo­to­jai me­tė į spe­cia­lią dė­žę. Ją iš­kra­čius pa­aiš­kė­jo, kad ga­li­ma iš­pil­dy­ti aš­tuo­nių ra­jo­no vai­kų sva­jo­nes. „Pir­ko­me žais­lų, tarp jų - ir ver­kian­čią lė­lę, ir lė­lių vir­tu­vę, o dvi pa­aug­les, no­rin­čias spor­ti­nių kos­tiu­mų, ve­dė­mės į par­duo­tu­vę ir mo­kė­jo­me už kos­tiu­mus, ku­riuos pa­čios iš­si­rin­ko“, - kal­bė­jo R. Vek­te­rie­nė. Tei­sė­jos pa­dė­jė­ja pri­dū­rė, kad teis­mo dar­buo­to­jai dar ir at­ski­rai pir­ko ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų vai­kams do­va­nas - jas įteiks as­me­niš­kai.

Į Šiau­lių Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mus, glo­bo­jan­čius jau su­au­gu­sius bu­vu­sius glo­bos na­mų auk­lė­ti­nius, at­ke­lia­vo 41 do­va­na, skir­ta šių glo­bo­ti­nių at­ža­loms. Įstai­gos sa­va­no­rė Vai­da Gai­žaus­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad vi­sų do­va­nų pra­šiu­sių vai­kų sva­jo­nės iš­pil­dy­tos. Kai ku­rie žais­lai at­ke­lia­vo pa­štu, ki­tus at­ve­žė ir pa­tys šiau­lie­čiai. Anot V. Gai­žaus­kie­nės, itin daug do­va­nų at­siųs­ta iš už­sie­nio, jų siun­tė­jai - emig­ran­tai lie­tu­viai.