Per rinkimus norėtų naudoti skenerius
Po­li­ti­kai ieš­ko ga­li­my­bių rin­ki­mų apy­lin­kes ap­rū­pin­ti bal­sa­vi­mo biu­le­te­nių ske­na­vi­mo įran­ga. Jų tei­gi­mu, taip bū­tų grei­čiau su­skai­čiuo­ja­mi bal­sai, už­ti­krin­tas skaid­ru­mas.

„Gal­vo­ja­me nu­pirk­ti kiek­vie­nai apy­lin­kei ske­ne­rius, kad ga­lė­tų pa­si­bai­gus rin­ki­mams nu­ske­nuo­ti biu­le­te­nius. (...) Jei­gu ne­bran­giai kai­nuos, nu­pirk­si­me“, – BNS sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Jis šį klau­si­mą pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­ta­rė su Sei­mo pir­mi­nin­ke Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Jos tei­gi­mu, ske­ne­riai smar­kiai pa­leng­vin­tų rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­rių dar­bą, tiks­liau bū­tų su­skai­čiuo­ti dau­gia­man­da­tės apy­gar­dos rei­tin­gų bal­sai.

Siū­ly­mą rin­ki­mų apy­lin­kėms nu­pirk­ti ske­ne­rių, ku­rie bū­tų pri­tai­sy­ti prie bal­sa­dė­žių, pa­tei­kė Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas.

„Ma­nau, kad tai bū­tų efek­ty­vu, rei­kė­tų pra­dė­ti bent jau di­džio­sio­se apy­lin­kė­se, kur di­de­lis rin­kė­jų skai­čius, kur ko­mi­si­jai tam­pa su­dė­tin­ga su­val­dy­ti ap­lin­ką. (...) Vi­suo­met rei­kia ei­ti to­bu­lė­ji­mo link“, – BNS sa­kė šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas.

Anot jo, ske­ne­rius rin­ki­muo­se nau­do­ja Lat­vi­ja. V.Bu­kaus­ko tei­gi­mu, jie ten pa­si­tei­si­no 100 pro­cen­tų.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas BNS pa­sa­ko­jo ske­ne­rius ma­tęs Kir­gi­zi­jo­je, kur jų įdie­gi­mas pa­nai­ki­no bet ko­kius kal­ti­ni­mus dėl rin­ki­mų re­zul­ta­tų klas­to­ji­mo.

„Ant bal­sa­vi­mo dė­žės už­de­da­mas pats ske­ne­ris, rin­kė­jui bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį me­tant į bal­sa­dė­žę, šio vaiz­das nu­ske­nuo­ja­mas. Tuo pa­čiu at­lie­ka­mi ki­ti iš­ma­ta­vi­mai, pa­vyz­džiui, po­pie­riaus sto­ris, kad ti­krai nė­ra klas­to­tė, po­pie­riaus var­ža ga­li bū­ti ma­tuo­ja­mas. Po to biu­le­te­nis įkren­ta į bal­sa­dė­žę, jei­gu jis at­pa­žįs­ta­mas kaip su­ga­din­tas ga­li bū­ti nu­krei­pia­mas į ki­tą sky­rių“, – tvir­ti­no Z.Vai­gaus­kas.

Pa­sak jo, pa­si­bai­gus bal­sa­vi­mo lai­kui, ske­ne­ris pri­jun­gia­mas prie kom­piu­te­rio, kur jau ga­li­ma ma­ty­ti bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, su­ga­din­tų biu­le­te­nių skai­čių ir pan.

VRK pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, ne­ga­lio­jan­čiais pri­pa­žin­tus biu­le­te­nius rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai dar ga­li pa­ti­krin­ti – ar prie to­kių ka­te­go­ri­jos elek­tro­ni­nė įran­ga ne­pris­ky­rė biu­le­te­nių su aiš­kiai iš­sa­ky­ta rin­kė­jo va­lia, bet ne­tiks­liai pa­žy­mė­ta nu­sta­ty­to­je vie­to­je.

„Mes pa­siek­tu­me tik la­bai grei­tą re­zul­ta­tų su­skai­čia­vi­mą, nes rin­ki­mų apy­lin­kė­se ti­krai ne­tu­ri­me to­kių prob­le­mų, kad mū­sų ko­mi­si­jos ne­tei­sin­gai su­skai­čiuo­tų bal­sus. Gal pa­di­din­tu­me bal­sų su­skai­čia­vi­mo tiks­lu­mą, ku­ris, ma­no gal­va, ir taip ti­krai ne­ma­žas. Ap­si­ri­ki­mų nu­sta­to­mi tik pa­vie­niai at­ve­jai“, – apie ske­ne­rių nau­dą kal­bė­jo Z.Vai­gaus­kas.

Jo duo­me­ni­mis, 5 mln. rin­kė­jų tu­rin­ti Kir­gi­zi­ja to­kiai įran­gai iš­lei­do apie 30 mln. do­le­rių.

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas siū­lė ki­tų me­tų biu­dže­te VRK pa­pil­do­mai skir­ti 9 mln. eu­rų, kad ji ga­lė­tų nu­pirk­ti skaid­rių bal­sa­dė­žių ir pra­dė­ti dieg­ti ske­ne­rius. Ta­čiau pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas.

„Man la­bai gai­la. Juk tai yra ne vie­na­die­nė prie­mo­nė, ne vie­niems rin­ki­mams“, – BNS sa­kė V.Bu­kaus­kas.

Ar­ti­miau­si rin­ki­mai Lie­tu­vo­je vyks ki­tų me­tų ru­de­nį. Iš vi­so ša­ly­je yra per 2000 rin­ki­mų apy­lin­kių, rin­ki­mų tei­sę tu­ri per 2,5 mln. pi­lie­čių.