Per protesto akciją susižalojo 18 nuteistųjų
Vil­niaus pa­tai­sos na­muo­se vė­lų penk­ta­die­nio va­ka­rą pro­tes­tuo­da­mi prieš drau­di­mą rū­ky­ti su­si­ža­lo­jo 18 nu­teis­tų­jų, li­go­ni­nė­je su­tei­kus pir­mą­ją pa­gal­bą jie jau grą­žin­ti į pa­tai­sos na­mus.

„Vil­niaus pa­tai­sos na­muo­se su­si­ža­lo­jo 18 ka­li­nių. Su­tei­kus pir­mi­nę pa­gal­bą, ap­žiū­rė­jus, su­tvars­čius jie bu­vo grą­žin­ti į Vil­niaus pa­tai­sos na­mus. Grės­mės gy­vy­bei ne­bu­vo, su­tei­kus pa­gal­bą ka­li­niai nak­vo­jo jau pa­tai­sos na­muo­se“, - BNS šeš­ta­die­nį sa­kė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to at­sto­vė spau­dai Ka­ro­li­na Fro­lo­vie­nė.

Pa­sak Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to at­sto­vės spau­dai, pa­na­šių in­ci­den­tų ki­to­se įka­li­ni­mo įstai­go­se ne­už­fik­suo­ta.

Ka­li­niai šią sa­vai­tę pra­dė­jo ak­ci­jas dėl įsi­ga­lio­ju­sio ri­bo­ji­mo rū­ky­ti lais­vės at­ėmi­mo vie­to­se, at­si­sa­ky­da­mi val­diš­ko mais­to. Penk­ta­die­nį šio­je ak­ci­jo­je da­ly­va­vo maž­daug ket­vir­ta­da­lis nu­teis­tų­jų.

Nu­teis­tie­ji pro­tes­tuo­ja dėl nuo an­tra­die­nio įsi­ga­lio­ju­sio drau­di­mo rū­ky­ti už­da­ro ti­po ka­me­ro­se bei nuo ki­tų me­tų įsi­ga­lio­sian­čio drau­di­mo rū­ky­ti įka­li­ni­mo įstai­gų li­go­ni­nių sta­cio­na­ruo­se ir pa­tai­sos įstai­gų svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­bų an­tri­nės am­bu­la­to­ri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­da­li­niuo­se. Šie pa­kei­ti­mai nu­ma­ty­ti Sei­mo pri­im­to­se Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so pa­tai­so­se.

Iš vi­so lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­lie­ka 7100 as­me­nų.