Per prievartą ministerijų į Kauną nekraustys
Kan­di­da­tas į mi­nis­trus pir­mi­nin­kus Sau­lius Skver­ne­lis ti­ki­na jo­kių ne­ap­gal­vo­tų re­vo­liu­ci­nių spren­di­mų da­ry­ti ne­ke­ti­nąs. To­dėl pla­nai Ap­lin­kos ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos iš Vil­niaus per­kel­ti į Kau­ną ga­li bū­ti ne­rea­li­zuo­ti.

Šian­dien pri­sis­ta­ty­da­mas Sei­me S. Skver­ne­lis bu­vo pa­klaus­tas, koks iš tie­sų li­ki­mas lau­kia Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos. „Jei­gu at­krei­pė­te dė­me­sį, aš mi­nė­jau apie po­ky­čius ir po­ky­čių rea­li­za­vi­mo pri­nci­pus. Iš tie­sų tai tu­ri bū­ti pa­grįs­ta kaš­tų ir nau­dos ana­li­ze. Taip, yra toks tiks­las stip­rin­ti re­gio­nus ir da­lį val­džios ins­ti­tu­ci­jų kel­ti į re­gio­nus. Ta­čiau tai ne­bus da­ro­ma re­vo­liu­ci­jos bū­du ne­krei­piant dė­me­sio nei į ga­li­mas eko­no­mi­nes pa­sek­mes, nei į žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių re­sur­sų pa­nau­do­ji­mą ir t. t. To­dėl, aš dar kar­tą sa­kau, mes komp­lek­siš­kai žiū­rė­si­me į vi­są vie­šo­jo sek­to­riaus pert­var­ky­mą ir spren­di­mus da­ry­si­me tik pa­ma­tuo­tus, efek­tin­gus ir pa­sver­tus, ypač pa­sver­tus kal­bant apie fi­nan­si­nę draus­mę. Jo­kio kon­kre­čios vie­tos Kau­ne dar ti­krai nė­ra“, – ti­ki­no S. Skver­ne­lis.

Apie ga­li­my­bę dvi mi­nis­te­ri­ja iš­kel­ti į Kau­ną rin­ki­mus lai­mė­ju­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga pra­bi­lo iš kar­to po rin­ki­mų. To­kie už­mo­jai su­lau­kė kri­ti­kos ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mo. Pa­ty­rę po­li­ti­kai at­krei­pė dė­me­sį, kad toks spren­di­mas vals­ty­bei bū­tų ža­lin­gas tiek fi­nan­siš­kai, tiek geo­po­li­ti­niu as­pek­tu. Kon­ser­va­to­riaus Ar­vy­do Anu­šaus­ko nuo­mo­ne, mė­gi­ni­mai per­kel­ti mi­nis­te­ri­jas, pir­miau­sia Že­mės ūkio, ne­pa­vyk­da­vo dėl pa­pras­tos prie­žas­ties: val­dy­mo iš­lai­das toks su­ma­ny­mas iš­au­gi­na 4–5 mln eu­rų ir dar dau­giau. Be to, pa­sak jo, iš sos­ti­nių sa­vo no­ru vals­ty­bės val­džia nie­kuo­met ne­si­trau­kia. „Iš­va­da pa­pras­ta – de­šim­čių mi­li­jo­nų taš­ky­mas kaž­kie­no nau­dai (kas ten biu­rų pa­sta­tus sta­to Kau­ne, kie­no įmo­nė?) ar­ba vi­siš­kai bep­ras­miš­kai. O svar­biau­sia – pa­trau­kia­ma da­lis vals­ty­bės val­džios iš sos­ti­nės. Geo­po­li­ti­nia­me kon­teks­te, ku­ria­me nuo­lat bu­vo ir yra Lie­tu­va, tai at­ro­do opor­tu­nis­tiš­kai ir an­ti­kons­ti­tu­ciš­kai. Ge­riau rim­tai gal­vo­tų, ne kaip vie­tom su­keis­ti ar per­kel­ti, o kaip biu­ro­kra­ti­ją su­ma­žin­ti“, – tei­gė A. Anu­šaus­kas.