Per pratybas „Zapad“ JAV Lietuvoje didins naikintuvų ir karių skaičių
Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ren­gia­mų ka­ri­nių pra­ty­bų „Za­pad“ me­tu ru­dens pra­džio­je Jung­ti­nės Vals­ti­jos dvi­gu­bai pa­di­dins oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vų skai­čių Lie­tu­vo­je, pa­skel­bė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak jos, Lie­tu­vo­je mo­ky­mų me­tu taip pat bus dis­lo­kuo­ta dau­giau JAV ka­rių ir tech­ni­kos.

„Tai, kad dau­giau ir ka­riuo­me­nės čia, ir oro po­li­ci­ja bus pa­dvi­gu­bin­ta, ir „Za­pad“ pra­ty­bų me­tu čia bus dau­giau Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir ka­rių, ir tech­ni­kos ir lai­vų, tai ro­do ypa­tin­gą dė­me­sį mū­sų re­gio­nui“, – pir­ma­die­nį trans­liuo­ta­me in­ter­viu sa­kė ša­lies va­do­vė.

Pa­pras­tai NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja vyk­do­ma Lie­tu­vo­je ir Es­ti­jo­je dis­lo­kuo­jant po ke­tu­ris nai­kin­tu­vus. Ru­dens pra­džio­je Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se mi­si­ją pra­dė­sian­tys ame­ri­kie­čiai į ša­lį at­ga­bens aš­tuo­nis lėk­tu­vus.

Apie Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ja­mus pa­pil­do­mus JAV ka­ri­nius pa­jė­gu­mus pre­zi­den­tė pa­skel­bė prieš iš­vyk­da­ma į Es­ti­ją, kur Bal­ti­jos ša­lių va­do­vai ir Ta­li­ne vie­šin­tis Jung­ti­nių Vals­ti­jų vi­cep­re­zi­den­tas Mi­ke'as Pen­ce'as (Mai­kas Pen­sas) ap­tars gy­ny­bos ir ener­ge­ti­kos klau­si­mus.

Ame­ri­kie­čiai jau anks­čiau Lie­tu­vo­je yra dis­lo­ka­vę dau­giau oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vų, nei įpras­ta. Tai įvy­ko 2014 me­tų pa­va­sa­rį, Ru­si­jai anek­sa­vus Ukrai­nos Kry­mo pu­sia­sa­lį.

Par­ei­gū­nams dau­giau­siai ne­ri­mo ke­lia rea­lus pra­ty­bo­se „Za­pad“ da­ly­vau­sian­čių ka­rių skai­čius ir mo­ky­mų sce­na­ri­jus.

Lie­tu­va pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­lau­kė Bal­ta­ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos kvie­ti­mo da­ly­vau­ti „Za­pad“ ste­bė­ji­mo prog­ra­mo­je. Šis kvie­ti­mas ad­re­suo­tas vi­siems Bal­ta­ru­si­jai akre­di­tuo­tiems už­sie­nio ša­lių gy­ny­bos at­ašė.

Anot Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tas Bal­ta­ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos pra­ty­bų pri­sta­ty­mas, lan­ky­ma­sis pra­ty­bų po­li­go­ne ir ki­to­se su pra­ty­bo­mis su­si­ju­sio­se ins­ti­tu­ci­jo­se Mins­ke.