Per pirmąjį rinkimų turą mandatus jau užsitikrino trys politikai
Per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą Sei­mo na­rio man­da­tą už­si­ti­kri­no trys po­li­ti­kai: du – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vai bei kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė.

Šal­či­nin­kų-Vil­niaus rin­ki­mų apy­gar­do­je par­la­men­ta­ru iš­rink­tas Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos kan­di­da­tas Leo­nar­das Tal­mon­tas. Jis su­rin­ko 64,43 proc. rin­kė­jų bal­sų.

Par­la­men­ta­ro man­da­tą lai­mė­jo ir Me­di­nin­kų apy­gar­do­je kan­di­da­ta­vęs Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vas Čes­la­vas Ol­ševs­kis. Už jį bal­sa­vo 57,31 proc. rin­kė­jų.

Sos­ti­nės An­ta­kal­nio apy­gar­do­je 51,54 proc. bal­sų su­rin­ko Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė.

Ne­daug iki iš­rin­ki­mo pri­trū­ko sa­va­ran­kiš­kai Va­ka­ri­nė­je apy­gar­do­je Pa­ne­vė­žy­je kan­di­da­ta­vu­siam Po­vi­lui Urb­šiui, jis ga­vo 47,95 proc. bal­sų, bei „vals­tie­čių“ kan­di­da­tei Ri­mai Baš­kie­nei, už ją bal­sa­vo 47,68 proc. rin­kė­jų.

Vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je iš­rink­tu lai­ko­mas kan­di­da­tas, jei­gu rin­ki­muo­se da­ly­va­vo ne ma­žiau kaip 40 proc. į tos rin­ki­mų apy­gar­dos rin­kė­jų są­ra­šus įra­šy­tų rin­kė­jų ir tas kan­di­da­tas ga­vo dau­giau kaip pu­sę rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų bal­sų.