Per parą Lietuvoje kilo 48 gaisrai
Penk­ta­die­nį per par­ą bu­vo už­fik­suo­ti 48 gais­rai – 2,5 kar­to dau­giau nei ket­vir­ta­die­nį, tai­čiau juo­se žmo­nės ne­žu­vo.

„Per par­ą bu­vo ki­lę 48 gais­rai, o juo­se bu­vo trau­muo­tas tik vie­nas žmo­gus – jam ap­de­gė ko­jos. Gel­bė­ji­mo dar­bai at­lik­ti 20 kar­tų“, – BNS sa­kė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to Si­tua­ci­jų koor­di­na­vi­mo sky­riaus bu­dė­to­jas Gied­rius Vai­čiu­lis.

Anot jo, ket­vir­ta­die­nį bu­vo ki­lę 19 gais­rų.