Per Naujuosius metus Vilniuje išvengta rimtesnių nusikaltimų
Pa­si­tik­da­mi Nau­juo­sius me­tus Vil­niaus aps­kri­ties gy­ven­to­jai įro­dė mo­kan­tys švęs­ti gra­žiai ir drau­giš­kai. Nors nau­ja­me­ti­nę nak­tį iki pat par­yčių ne­trū­ko šur­mu­lio, o po­li­ci­jos par­ei­gū­nai su­lau­kė ne­ma­žai skun­dų bei iš­kvie­ti­mų, ga­li­ma teig­ti, kad iš­veng­ta rim­tes­nių blo­gų pa­da­ri­nių.

Nuo gruo­džio 31 d. 18 val. iki sau­sio 1 d. 6 val. Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te už­re­gis­truo­ta 87 pra­ne­ši­mai dėl triukš­mo bu­tuo­se ar na­muo­se, 39 – dėl triukš­mo ir konf­lik­tų vie­šo­je vie­to­je, 19 – dėl muš­ty­nių. Sau­sio 1-osios po­li­ci­jos re­gis­truo­ja­mų par­os įvy­kių su­ves­ti­nė­je už­fik­suo­ti 2 Vil­niu­je įvyk­dy­ti plė­ši­mai, 16 smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jų, 1 vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mas. Eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­tė­jo žmo­nės, ne­bu­vo. Aps­kri­ty­je nu­sta­ty­ti 9 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai. Tu­ri­mi sta­tis­ti­niai duo­me­nys ir vie­šą­ją tvar­ką už­ti­kri­nan­čių par­ei­gū­nų pa­tir­tis nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. Ma­ty­ti, kad pa­sta­ruo­ju me­tu, pa­si­tik­da­mi Nau­juo­sius, vil­nie­čiai ir mies­to sve­čiai ro­do vis di­des­nę pa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir sau pa­tiems. Ne­ge­rai tik tai, kad sprog­din­da­mi pe­tar­das su­si­ža­lo­jo 5 ne­pil­na­me­čiai. Pa­ma­čius iš­dy­kau­jan­čius ar ne­sau­giai be­siel­gian­čius vai­kus, bū­ti­na kuo sku­biau apie tai pra­neš­ti po­li­ci­jai – de­ja, sau­sio 1-ąją to­kių pra­ne­ši­mų gau­ta tik 16.

Vil­niaus aps­kri­ties po­li­ci­ja dė­ko­ja gy­ven­to­jams už tin­ka­mą el­ge­sį ir lin­ki sau­gių, lai­min­gų Nau­jų­jų me­tų.