Per metus policijai priešinasi apie 5 tūkst. pažeidėjų
Kas­met po­li­ci­jai prieš­ina­si apie 5 tūkst. įvai­rių pa­žei­dė­jų – jie ne­vyk­do tei­sė­tų po­li­ci­jos rei­ka­la­vi­mų, nau­do­ja smur­tą prieš par­ei­gū­nus.

Per­nai 493 pa­žei­dė­jai už pa­sip­rie­ši­ni­mą par­ei­gū­nams su­lau­kė bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, o dau­giau nei 4,3 tūkst. nu­baus­ti ad­mi­nis­tra­ci­ne tvar­ka. 1,2 tūkst. iš jų bu­vo nu­baus­ti už pa­sip­rie­ši­ni­mą, ki­ti – už tei­sė­tų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mą.

2014 me­tais 471 po­li­ci­jai pa­sip­rie­ši­nęs as­muo su­lau­kė bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, o 4,7 tūkst. su­lau­kė ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės.

„Gal po­rą me­tų skai­čius pa­na­šus ir sta­bi­lus, ta­čiau pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, (pa­sip­rie­ši­nu­sių­jų skai­čius – BNS) pa­kan­ka­mai dras­tiš­kai di­dė­jo“, – BNS sa­kė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas Ra­mū­nas Ma­to­nis.

Per par­ą par­ei­gū­nams pa­sip­rie­ši­na maž­daug 2–3 as­me­nys, ne­re­tai jie bū­na ne­blai­vūs. Su­sig­rū­mę su rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dan­čiais as­me­nims, po­li­ci­nin­kai pa­ti­ria kū­no nu­broz­di­ni­mus, įvai­rius pa­tem­pi­mus, iš­ni­ri­mus. Penk­ta­die­nį toks at­ve­jis Tel­šių ra­jo­ne bai­gė­si po­li­ci­jos pa­tru­lio žū­ti­mi.

V.Gri­ga­ra­vi­čius: po­li­ci­jos rei­tin­gai di­de­li, ta­čiau gir­džiu, kad pa­sip­rie­ši­ni­mo daugėja

2001–2008 me­tais po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro par­ei­gas ėjęs Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius jau tuo­met at­krei­pė dė­me­sį į vi­suo­me­nės pa­sip­rie­ši­ni­mą po­li­ci­jai. Tuo me­tu jis tei­gė, kad ši ten­den­ci­ja jam ke­lia ne­ri­mą.

Da­bar­ti­nis Aly­taus mies­to me­ras sa­ko, kad ir da­bar kai ku­rių po­li­ci­jos įstai­gų va­do­vai jam pa­sa­ko­ja apie di­dė­jan­tį pa­sip­rie­ši­ni­mą po­li­ci­jai tiek sau­gant vie­šą­ją tvar­ką, tiek už­ti­kri­nant eis­mo sau­gu­mą.

„Tai ma­ne ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no, nes po­li­ci­jos rei­tin­gai la­bai di­de­li, ir tai ro­do gy­ven­to­jų pri­pa­ži­ni­mą. Lo­giš­ka, kad tu­rė­tų pa­sip­rie­ši­ni­mo par­ei­gū­nams ma­žė­ti, nes at­si­ran­da pa­gar­ba“, – BNS sa­kė V.Gri­ga­ra­vi­čius.

Kal­bė­da­mas apie pa­sip­rie­ši­ni­mo po­li­ci­jai prie­žas­tis, jis pa­sa­ko­jo, kad konf­lik­to me­tu abi pu­sės bū­na įsiaud­ri­nu­sios ir po­li­ci­nin­ką su­tin­ka prieš­iš­kai.

„La­bai daug pri­klau­so nuo pa­ties par­ei­gū­no – į ko­kią po­zi­ci­ją pir­mo kon­tak­to me­tu jis at­sis­to­ja: ar jis at­ei­na, kaip ga­lin­tis pa­nau­do­ti jė­gą, ar at­ei­na su mė­gi­ni­mu pa­dė­ti iš­leis­ti „ga­rą“, įtam­pą“,– tei­gė bu­vęs po­li­ci­jos va­do­vas.

Pa­sak jo, pa­vo­jin­giau­si – ne­blai­vūs ar nuo nar­ko­ti­kų aps­vai­gę žmo­nės – jie ieš­ko prie­ka­bių, no­ri prieš­ta­rau­ti, tam­pa ag­re­sy­vūs.

V.Gri­ga­ra­vi­čius sa­kė, kad kiek­vie­ną si­tua­ci­ją, ypač liūd­nai pa­si­bai­gu­sią, rei­kia ana­li­zuo­ti, ji tu­ri bū­ti ir mo­ky­mo ob­jek­tas vi­siems par­ei­gū­nams, bū­ti­na ana­li­zuo­ti tak­ti­kos ele­men­tus, kaip bu­vo ga­li­ma pa­sielg­ti.

„JAV įsta­ty­mai la­bai griež­ti, bet mes vos ne kas­dien gir­di­me, kad bu­vo šū­viai, bu­vo pa­nau­do­tas gink­las. Yra ka­te­go­ri­ja žmo­nių, ku­riems vis­kas „dzin“. Tai ro­do, kad po­li­ci­jos par­ei­gū­no dar­bas yra su­nkus ir su­dė­tin­gas, jam tu­ri bū­ti ski­ria­mas ati­tin­ka­mas fi­nan­sa­vi­mas ir dė­me­sys“, – BNS sa­kė V.Gri­ga­ra­vi­čius.

Jis taip pat ste­bi­si pa­sta­ruo­ju me­tu daž­nė­jan­čio­mis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jų gau­dy­nė­mis ke­liuo­se.

„Tai taip pa­sip­rie­ši­no for­ma – bė­gi­mas, ne­pa­tei­ki­mas do­ku­men­tų“, – sa­kė V.Gri­ga­ra­vi­čius.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­no gy­vy­bę iš­gel­bė­jo kor­tų kaladė

Par­ei­gū­nų sau­gu­mu su­si­rū­pin­ta, kai penk­ta­die­nį Tel­šių ra­jo­ne, Tryš­kiuo­se, bu­vo nu­žu­dy­tas į iš­kvie­ti­mą dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­vy­kęs ke­lių pa­tru­lis Liu­das Šim­kus. Pei­liu par­ei­gū­ną puo­lė anks­čiau mo­ti­nai gra­si­nęs Ar­tū­ras No­rei­ka.

Anks­čiau taip pat pa­si­tai­kė at­ve­jų, kai prieš par­ei­gū­nus nau­do­tas gink­las. 2000-ųjų va­sa­rį bu­vu­sį Vil­niaus „Ga­bi­jos“ mo­kyk­los is­to­ri­jos mo­ky­to­ją Eli­gi­jų Šmid­tą Va­rė­no­je ban­dė su­lai­ky­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nai. Vy­tau­to gat­vė­je pa­tru­lia­vę du Va­rė­nos ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to po­li­ci­nin­kai pa­ste­bė­jo au­to­mo­bi­lį „VW Jet­ta“, ku­ria­me sė­dė­jo trys vy­rai. Ki­lus įta­ri­mui, par­ei­gū­nai nu­ta­rė apieš­ko­ti šiuos as­me­nis.

Apieš­kant E.Šmid­tą, ap­čiuop­tas daik­tas, pa­na­šus į gink­lą. Šis vy­ras su­kir­to par­ei­gū­nui per ran­kas, at­si­trau­kė, iš­šo­vė į po­li­ci­nin­ką ir pa­bė­go į ša­lia esan­tį miš­ką. Kul­ka įstri­go par­ei­gū­no ki­še­nė­je bu­vu­sio­je kor­tų ka­la­dė­je ir jo ne­su­žei­dė. Du vy­rus par­ei­gū­nams pa­vy­ko su­lai­ky­ti iš kar­to. Po šio įvy­kio „Juod­var­nių“ or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­sęs E.Šmid­tas pa­sis­lė­pė ir iki šiol ne­ras­tas.

2001-ųjų va­sa­rį Vil­niaus mies­to 6-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to kie­me, Šeš­ki­nės gat­vė­je, į 30-me­tį Pa­tru­li­nės tar­ny­bos rink­ti­nės vy­res­nį­jį po­li­ci­nin­ką šo­vė ne­nus­ta­ty­tas as­muo. Po­li­ci­nin­kas ne­bu­vo su­žeis­tas, nes kul­ka įstri­go au­to­mag­ne­to­lo­je, ku­rią jis ne­šė­si po striu­ke.

Įvy­kio me­tu par­ei­gū­nas bu­vo ne tar­ny­bo­je ir ne­vil­kė­jo uni­for­mos. Iš tar­ny­bos grį­žęs po­li­ci­nin­kas pa­sta­tė sa­vo au­to­mo­bi­lį ko­mi­sa­ria­to kie­me, pa­siė­mė au­to­mag­ne­to­lą ir ke­ti­no ei­ti na­mų link. Ta­da prie jo pri­ėjo vy­ras, pa­sis­vei­ki­no su juo ir šo­vė par­ei­gū­nui į krū­ti­nę. Kul­ka įstri­go au­to­mag­ne­to­lo­je ir par­ei­gū­no ne­su­ža­lo­jo. Par­ei­gū­no už­puo­li­kas sė­do į au­to­mo­bi­lį ir nu­va­žia­vo.