Per metus – daugiau kaip 11 tūkst. pranešimų apie pažeidimus
Per pir­muo­sius sa­vo veik­los me­tus Vals­ty­bi­nės ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bos (VAAT) In­for­ma­ci­jos pri­ėmi­mo ir val­dy­mo cen­tras, įsteig­tas pra­ėju­sį ru­de­nį, su­lau­kė dau­giau kaip 11 tūkst. pra­ne­ši­mų apie ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus.

„Šis cen­tras, ku­rį va­di­na­me ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų dis­pe­če­ri­ne, vi­siš­kai ati­tin­ka mū­sų lū­kes­čius. Ma­to­me, kad vi­suo­me­nė pa­lan­kiai ver­ti­na ne tik su­da­ry­tas ga­li­my­bes bet ku­riuo par­os me­tu pra­neš­ti apie pa­žei­dė­jus, bet ir grei­tą ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų rea­ga­vi­mą į šiuos pra­ne­ši­mus“, – sa­ko ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Li­nas Jo­naus­kas.

Daž­niau­siai apie ap­lin­ko­sau­gi­nius pa­žei­di­mus žmo­nės pra­ne­ša skam­bin­da­mi bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112, o Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro, su ku­riuo VAAT yra pa­si­ra­šiu­si bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį, ope­ra­to­riai jų pra­ne­ši­mą iš kar­to nu­krei­pia Cen­trui. Ne­ma­žai pra­ne­ši­mų jo dar­buo­to­jai su­lau­kia ir tie­sio­gi­ne Cen­tro te­le­fo­no li­ni­ja, tei­gia­ma Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Per me­tus dau­giau­sia pra­ne­ši­mų – net 4721 – gau­ta apie įvy­kius su lau­ki­niais gy­vū­nais. Būd­ra­vi­mo re­ži­mu dir­ban­tys ap­lin­ko­sau­gos par­ei­gū­nai de­šim­ti­mis skai­čiuo­ja at­ve­jus, kai, ga­vę to­kį pra­ne­ši­mą, lai­ku spė­jo at­vyk­ti ir iš­gel­bė­ti gy­vū­ną.

Žmo­nių skam­bu­čiai ro­do, kad vi­suo­me­nė ne­pa­kan­ti bra­ko­nie­riams. Apie mė­gė­jų žve­jy­bos tai­syk­lių pa­žei­dė­jus bu­vo gau­ti 1469 pra­ne­ši­mai, apie me­džiok­lės rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus – 419. Vis la­biau žmo­nėms rū­pi ir ap­lin­kos ko­ky­bė. Apie van­dens ir oro tar­šą su­lauk­ta 866 skam­bu­čių, apie at­lie­kų de­gi­ni­mą – 578, apie jų ne­tvar­ky­mą – 415.