Per Lietuvą vykstantys JAV kariai susitiks su gyventojais
Pra­ty­bų lai­ko­tar­pį Bal­ti­jos ša­ly­se bai­gu­sios JAV ro­tuo­ja­mų pa­jė­gų pa­mai­nos ka­riai su sa­vo ka­ri­ne tech­ni­ka sau­su­mos ke­liais grįž­ta į sa­vo nuo­la­ti­nę dis­lo­ka­ci­jos vie­tą Vo­kie­ti­jo­je.

Ko­vo 22-24 die­no­mis pa­ke­liui į Vil­se­ką JAV sau­su­mos pa­jė­gų 3-ojo es­kad­ro­no ka­riai už­suks į Aly­tų, Kau­ną, Sa­lo­čius, Pa­sva­lį, Pa­ne­vė­žį, Ma­ri­jam­po­lę ir Vil­nių. Čia drau­ge su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų ka­riais ame­ri­kie­čiai bend­raus su gy­ven­to­jais, pri­sta­tys ir ap­ro­dys jiems sa­vo tech­ni­ką ir gink­luo­tę, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Grįž­da­mi į Vil­se­ką, Vo­kie­ti­jo­je, JAV ka­riai va­žiuos sau­su­mos ke­liais nuo Sa­lo­čių pro Pa­ne­vė­žį, Kau­ną, Ma­ri­jam­po­lę, taip pat iš Jo­na­vos pro Vil­nių ir Aly­tų. Ka­riai ra­gi­na ne­nus­teb­ti vai­ruo­to­jus, jei jiems tek­tų sa­vait­ga­lį ir ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je ke­ly­je pra­si­lenk­ti su ka­ri­nės tech­ni­kos ko­lo­no­mis. Sie­kiant už­ti­krin­ti mak­si­ma­lų sau­gu­mą ke­liuo­se ka­ri­nės tech­ni­ko ko­lo­nas ly­dės ir Lie­tu­vos ka­ro po­li­ci­ja.

Su­si­ti­ki­muo­se su JAV ir Lie­tu­vos ka­riais žmo­nės ga­lės iš ar­čiau ap­žiū­rė­ti pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Stry­ker“, šar­vuo­tuo­sius vi­su­rei­gius HMMWV, re­mon­to ir eva­kua­ci­jos su­nkve­ži­mius SI­SU, ki­tą gink­luo­tę.

Su­nkie­ji kul­kos­vai­džiai „Brow­ning M2HB“, gra­nats­vai­džiai MK 19 ir GMG, au­to­ma­ti­niai gink­lai G-36 ir M4, leng­vie­ji ir vi­du­ti­niai kul­kos­vai­džiai FN MAG, M240L, M249, pis­to­le­tai „Glock-17“ – tai iš ar­ti ga­lės pa­ma­ty­ti į su­si­ti­ki­mus su Lie­tu­vos ir JAV ka­riais at­ėję mies­tų ir mies­te­lių žmo­nės.

Kaip tei­gia Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Al­man­tas Lei­ka, toks ro­ta­ci­ją bai­gu­sių JAV są­jun­gi­nin­kų grį­ži­mo į sa­vo dis­lo­ka­ci­jos vie­tą bū­das – tai dar vie­na ga­li­my­bė mū­sų ka­riams pa­si­tre­ni­ruo­ti drau­ge su JAV są­jun­gi­nin­kais ir pa­si­ti­krin­ti sa­vo kaip pri­iman­čio­sios ša­lies funk­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mą.

Per vi­są JAV ka­rių ke­lio­nės Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je marš­ru­tą šar­vuo­čių ko­lo­ną ly­dės ir 12-osios JAV ka­ri­nių oro pa­jė­gų ko­vi­nės par­amos bri­ga­dos sraig­tas­par­niai UH – 60 „Black Hawk“ ir CH-47 „Chi­nook“.

Gy­ven­to­jų su­si­ti­ki­mai su JAV ir Lie­tu­vos sau­su­mos pa­jė­gų ka­riais vyks prie pre­ky­bos ir pra­mo­gų cen­trų, mies­tų cen­tri­nė­se aikš­tė­se.