Per Lietuvą – vokiečių žygis Rusijai palaikyti
Į Lie­tu­vą iš Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus kraš­to įva­žia­vo ke­li šim­tai vo­kie­čių, da­ly­vau­jan­čių žy­gy­je iš Ber­ly­no į Mask­vą. Jie sie­kia pa­de­mons­truo­ti drau­giš­ku­mą Ru­si­jai ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mą Va­ka­rų vyk­do­ma po­li­ti­ka Mask­vos at­žvil­giu.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad Lie­tu­va ger­bia skir­tin­gas nuo­mo­nes, bet pa­brė­žia, kad šį ren­gi­nį sa­vo nau­dai iš­nau­dos Ru­si­jos pro­pa­gan­da.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos at­sto­vas Ro­kas Pu­kins­kas BNS in­for­ma­vo, kad an­tra­die­nio va­ka­rą į Lie­tu­vą įva­žia­vo maž­daug 70 trans­por­to prie­mo­nių ko­lo­na. Leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais, mi­kroau­to­bu­sais, mo­to­cik­lais ke­liau­ja apie 200 įvai­raus am­žiaus žmo­nių, dau­gu­ma jų – Vo­kie­ti­jos pi­lie­čiai.

Į Lie­tu­vą žy­gio da­ly­viai įva­žia­vo per Pa­ne­mu­nės pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tą. Žy­gio da­ly­vius rem­da­mie­si anks­čiau jo or­ga­ni­za­to­rių vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja pa­sie­nie­čiai iden­ti­fi­ka­vo pa­gal jų pi­lie­ty­bę, kirs­da­mi sie­ną jie ne­iš­sis­ky­rė jo­kia ypa­tin­ga sim­bo­li­ka.

„Pap­ras­tai ab­so­liu­ti dau­gu­ma ke­liau­jan­čių­jų per šį punk­tą yra Lie­tu­vos ar­ba Ru­si­jos pi­lie­čiai, o stai­ga pra­de­da va­žiuo­ti vo­kie­čiai (...). Pa­sie­nio kon­tro­lės me­tu žmo­gus pa­tei­kia do­ku­men­tus, yra pa­ti­kri­na­mas, yra pa­žiū­ri­ma, ar jis nė­ra pa­ieš­ko­mas, ar ne­pa­gei­dau­ja­mas, ir jei­gu vis­kas tvar­ko­je, pa­lin­ki­ma ge­ro ke­lio“, – aiš­ki­no R.Pu­kins­kas.

Anot jo, ti­krin­da­mi žy­gio da­ly­vius pa­sie­nie­čiai ne­ap­ti­ko nie­ko drau­džia­mo ir vi­si vyks­tan­tie­ji bu­vo įleis­ti į Lie­tu­vą.

At­spin­di ma­žu­mos nuomonę

Sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je žy­gio ren­gė­jai aiš­ki­na pa­si­sa­kan­tys už glau­des­nius Vo­kie­ti­jos ir Ru­si­jos ry­šius.

„Vie­toj sank­ci­jų, ka­ri­nių grės­mių ar net ka­ro, mes esa­me už abie­jų ša­lių tau­tų pa­žin­tis ir bend­ra­dar­bia­vi­mą, kad bū­tų iš­sau­go­ta tai­ka, kaip pats di­džiau­sias gė­ris“, – tei­gia jie.

Žy­gio or­ga­ni­za­to­riai skel­bia Lie­tu­vo­je ke­ti­nan­tys ap­lan­ky­ti Šiau­lius, Zok­nių ka­ri­nį ae­rod­ro­mą.

Mi­nis­tras L.Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad Lie­tu­va lei­džia at­vyk­ti vi­siems as­me­nims, ku­rie lai­ko­si įsta­ty­mų ir ne­pa­žei­džia ki­tų pi­lie­čių tei­sių.

„E­sa­me lais­va ša­lis, į Lie­tu­vą ga­li at­vyk­ti vi­si pa­gei­dau­jan­tys. Kar­tu jie tu­ri gerb­ti įsta­ty­mus ir ne­si­kė­sin­ti į ki­tų pi­lie­čių tei­ses. Ti­ki­mės, kad šie Vo­kie­ti­jos pi­lie­čiai elg­sis ci­vi­li­zuo­tai“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Anot L.Lin­ke­vi­čiaus, žy­gio da­ly­vių ne­sle­pia­ma sim­pa­ti­ja Ru­si­jai bus pa­nau­do­ta Mask­vos pro­pa­gan­di­niais tiks­lais.

Mi­nis­tras at­krei­pė dė­me­sį, kad re­por­ta­žą Ru­si­jos te­le­vi­zi­jai apie žy­gio da­ly­vius ren­gė žur­na­lis­tas Iva­nas Bla­go­jus, prieš ku­rį vo­kie­čių tei­sė­sau­ga bu­vo pra­dė­ju­si by­lą dėl su­klas­to­to re­por­ta­žo apie mig­ran­tų ne­va iš­prie­var­tau­tą mer­gai­tę Li­zą.

Po­li­to­lo­gas An­ta­nas Ku­la­kaus­kas BNS sa­kė, kad Ru­si­jai pa­lan­kių nuo­sta­tų lai­ko­si ne­ma­žai vo­kie­čių, bet jų nė­ra dau­gu­ma.

„Vo­kie­ti­jo­je ši­ta li­ni­ja nė­ra vy­rau­jan­ti, bet pa­kan­ka­mai stip­ri, ir taip ma­no ne tik at­vy­ku­sių iš Ru­si­jos ar Ka­zachs­ta­no pa­li­kuo­nys, bet ir vo­kie­čiai, bu­vo ir Ger­har­das Schroe­de­ris, be to, ir Vo­kie­ti­jo­je, ir Pra­ncū­zi­jo­je, ir ki­tur vers­lui kai­nuo­ja sank­ci­jos. Lo­giš­kai pa­aiš­kin­ti ne­sun­ku, ko­dėl yra pri­si­de­dan­čių, tai la­bai se­na li­ni­ja“, – tei­gė jis.

Jo ma­ny­mu, to­kie ren­gi­niai nė­ra la­bai reikš­min­gi.

„Es­mi­nės reikš­mės, ži­no­ma, tai ne­tu­ri, ta­čiau kaip ir bet ko­kios de­mons­tra­ci­jos su­ju­di­na ir vie­ną, ir ki­tą pu­sę. Do­mi­nuo­jan­ti li­ni­ja Lie­tu­vo­je to­kiam žy­giui yra prieš­iš­ka, bet vo­kie­čiams, ku­rie or­ga­ni­zuo­ja, Lie­tu­vos po­zi­ci­ja nė­ra la­bai svar­bi“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Vo­kie­ti­ja Lie­tu­vo­je ki­tą­met ke­ti­na dis­lo­kuo­ti tarp­tau­ti­nį ba­ta­lio­ną, ja­me su są­jun­gi­nin­kais bus apie tūks­tan­tis ka­rių. Pa­jė­gos dis­lo­kuo­ja­mos sie­kiant at­gra­sy­ti Ru­si­ją.