Per konfliktą Karo akademijoje peiliu sužeistas kariūnas
Penk­ta­die­nį Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je su­žeis­tas ka­riū­nas. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, tarp jau­nuo­lių ki­lus konf­lik­tui, vie­nas iš jų bu­vo su­žeis­tas pei­liu, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Nu­ken­tė­ju­sy­sis bu­vo ne­del­siant nu­ga­ben­tas į li­go­ni­nę pir­ma­jai me­di­ci­nos pa­gal­bai su­teik­ti, jam nu­sta­ty­ta ne­di­de­lė pjau­ti­nė ko­jos žaiz­da. Šiuo me­tu ka­riū­nas pa­leis­tas na­mo.

Kaip BNS sa­kė Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­kė Bi­ru­tė Kra­sa­vi­nie­nė, konf­lik­tas įvy­ko tarp dvie­jų aka­de­mi­jos pir­ma­kur­sių. Vie­nas jų bu­vo su­ža­lo­tas ki­še­ni­niu pei­liu­ku.

Įvy­kį ti­ria Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ro po­li­ci­ja, Ka­ro aka­de­mi­ja pra­dė­jo tar­ny­bi­nį įvy­kio ty­ri­mą.

Tai, ko­kios nuo­bau­dos gre­sia konf­lik­ta­vu­siems ka­riū­nams, pa­aiš­kės ga­vus ty­ri­mų re­zul­ta­tus.