Per „Knygų Kalėdas“ surinkta 50 tūkst. naujų knygų
Per pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­tą ak­ci­ją „Kny­gų Ka­lė­dos“ su­rink­ta 50 tūkst. nau­jų kny­gų ša­lies vie­šo­sioms ir mo­kyk­lų bib­lio­te­koms.

Ak­ci­jos me­tu su­rink­tos kny­gos bus iš­da­ly­tos vi­soms ša­lies vie­šo­sioms ir mo­kyk­lų bib­lio­te­koms. Nau­jos kny­gos taip pat pa­sieks lie­tu­viš­kas mo­kyk­las Bal­ta­ru­si­jo­je, Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je, do­va­nos bus skir­tos ir lie­tu­vių bend­ruo­me­nėms Ško­ti­jo­je bei Aus­tra­li­jo­je, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

Penk­to­ji ak­ci­ja „Kny­gų Ka­lė­dos“, kvie­čian­ti skai­ty­ti bei do­va­no­ti vai­kų ir jau­ni­mo kny­gas, ke­lia­vo per vi­są Lie­tu­vą. Jo­je da­ly­vau­jan­čios vie­šo­sios ir mo­kyk­lų bib­lio­te­kos su­ren­gė dau­giau kaip 1700 ren­gi­nių.

Ta pro­ga iš­leis­tas ir spe­cia­lus Kęs­tu­čio Kas­pa­ra­vi­čiaus kny­gos „Sap­nų ka­ty­tė“ ti­ra­žas, skir­tas vi­soms ša­lies bib­lio­te­koms.

Iš vi­so per pen­ke­rius ak­ci­jos „Kny­gų Ka­lė­dos“ me­tus ša­lies bib­lio­te­koms pa­do­va­no­ta dau­giau kaip 172 tūkst. kny­gų. Per­nai pa­vy­ko su­rink­ti 40 tūkst. nau­jų kny­gų.