Per Kalbos komisijos rinkimus susiremta dėl „trijų raidžių“
Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te tre­čia­die­nį tu­rė­ję įvyk­ti Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos (VLKK) na­rių rin­ki­mai ati­dė­tį, po­sė­dį pa­li­kus opo­zi­ci­jos at­sto­vams.

Ko­mi­te­tui iš dau­giau kaip dvi­de­šimt kan­di­da­tų ren­kant 17 at­sto­vų į VLKK, pra­dė­jus klau­si­mo svars­ty­mą Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Auš­ra Pa­pir­tie­nė pa­pra­šė kiek­vie­no pri­sis­ta­ty­ti ir „pa­sa­ky­ti po­zi­ci­ją dėl tų tri­jų rai­džių“.

Pa­si­sa­kė tarp kan­di­da­tų esan­ti da­bar­ti­nė VLKK va­do­vė Dai­va Vaiš­nie­nė, pa­žy­mė­ju­si, kad ko­mi­si­ja yra pa­skel­bu­si sa­vo spren­di­mą – siū­lo leis­ti ra­šy­ti as­men­var­džius lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je tais at­ve­jais, kai Lie­tu­vos pi­lie­tis tu­ri per san­tuo­ką įgau­tą už­sie­nie­tiš­ką pa­var­dę, to­kio­se šei­mo­se gi­mu­siems vai­kams, taip pat Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę gau­nan­tiems už­sie­nie­čiams.

To­kią iš­va­dą VLKK pa­sta­rą­jį kar­tą pa­skel­bė ge­gu­žę, pa­pra­šy­ta Sei­mo pa­teik­to sa­vo ver­ti­ni­mą dėl al­ter­na­ty­vių pro­jek­tų: vie­nu siū­lo­ma lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des x, w, q leis­ti as­mens do­ku­men­tų pa­grin­di­nia­me pus­la­py­je, ki­tu ori­gi­na­li pa­var­džių ra­šy­ba nu­ma­ty­ta pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je, pa­sta­rą­jį pro­jek­tą re­mia ŠMK pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša ir da­lis šios frak­ci­jos at­sto­vų.

„Kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­da dėl jū­sų mi­ni­mų klau­si­mų pa­sa­ky­ta, spren­di­mas pa­skelb­tas, kad tais at­ve­jais, kai už­sie­nie­tis tam­pa Lie­tu­vos pi­lie­čiu, san­tuo­kos at­ve­ju, to­kio­se šei­mo­se gims­tan­čių vai­kų at­ve­ju ga­lė­tų bū­ti tos trys rai­dės. To­kia ko­mi­si­jos iš­va­da yra pa­sa­ky­ta jau nuo 1991 me­tų, kai bu­vo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos nu­ta­ri­me pa­sa­ky­ta, kad už­sie­nio pi­lie­tis, tam­pan­tis Lie­tu­vos pi­lie­čiu, jei tu­ri lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis ra­šo­mą as­men­var­dį, jis ga­li bū­ti per­ra­šo­mas į Lie­tu­vos res­pub­li­kos pi­lie­čio pa­są“, – sa­kė D.Vaiš­nie­nė.

Ji pa­brė­žė, kad to­kia VLKK po­zi­ci­ja ne­si­kei­tė kei­čian­tis ko­mi­si­jos su­dė­čiai: „Ši ko­mi­si­jos po­zi­ci­ja bu­vo nuo­sek­li ir per ki­tas ka­den­ci­jas, tai yra pa­siū­ly­mas, o tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas yra Sei­mo kom­pe­ten­ci­ja“.

A.Pa­pir­tie­nė pa­klau­sė, ar vi­si ko­mi­si­jos na­riai pri­ta­rė to­kiai po­zi­ci­jai. Pa­sak D.Vaiš­nie­nės, 2014 me­tais tvir­ti­nant VLKK iš­va­dą vi­si po­sė­dy­je da­ly­va­vę ko­mi­si­jos na­riai bal­sa­vo vien­bal­siai, 2015 me­tais du na­riai su­si­lai­kė, šiais me­tais vie­nas bal­sa­vo „prieš“ ir du su­si­lai­kė.

Tuo­met „vals­tie­čių“ at­sto­vė A.Pa­pir­tie­nė pa­si­tei­ra­vo, ar yra kan­di­da­tų, „ku­rie ne­bu­vo ko­mi­si­jos na­riai ir ne­bal­sa­vo šiais klau­si­mais, ir pa­sa­ky­tų sa­vo po­zi­ci­ją“.

Į jos klau­si­mą at­sa­kė Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to dar­buo­to­ja Da­lia Ka­či­nai­tė-Vrub­liaus­kie­nė: „Gy­ve­na­me grės­min­ga­me lai­ko­tar­py­je, to­dėl iš ti­krų­jų keis­ti kaž­ko šiuo me­tu ga­li­my­bių ti­krai ne­ma­tau, ir ar­gu­men­tų įves­ti tris pa­pil­do­mas rai­des as­men­var­džių ra­šy­bai aš ne­ma­tau“.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius iro­ni­zuo­da­mas rep­li­ka­vo, kad „vien dėl to rei­kia iš­rink­ti pir­mi­nin­ke, ir vi­sos ki­tos kom­pe­ten­ci­jos ne­bū­ti­nos“, bei pa­li­ko po­sė­džių sa­lę.

„Aš ne­da­ly­vau­siu ši­tam far­se, de­li­ka­čiai kal­bant“, – sa­kė J.Nar­ke­vi­čius, o į ko­mi­te­to na­rių pers­pė­ji­mus, kad grius kvo­ru­mas, at­sa­kė: „At­sip­ra­šau, ne vien Lie­tu­vos len­kas gel­bės si­tua­ci­ją, yra ir ki­tų“.

Jau anks­čiau ko­mi­si­jos po­sė­dį prieš VLKK na­rių rin­ki­mus bu­vo pa­li­kę opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių at­sto­vai.

Nors po­sė­dy­je li­kę „val­dan­tie­ji“ tu­rė­jo še­šių na­rių iš de­šim­ties kvo­ru­mą, po trum­po už­da­ro pa­si­ta­ri­mo nu­spręs­ta rin­ki­mus ati­dė­ti.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas E.Jo­vai­ša sa­kė, kad bus sie­kia­ma VLKK na­rius iš­rink­ti per „de­mo­kra­ti­nius rin­ki­mus, da­ly­vau­jat vi­soms po­li­ti­nėms par­ti­joms“.

Kal­bos ko­mi­si­ją su­da­ro 17 na­rių. Kal­bos ko­mi­si­jos na­rius ski­ria ir at­lei­džia Sei­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to tei­ki­mu. Kal­bos ko­mi­si­jos na­riai ski­ria­mi pen­ke­riems me­tams.

Lie­tu­vo­je de­šimt­me­čius vyks­ta dis­ku­si­ja dėl ori­gi­na­lios as­men­var­džių ra­šy­bos, vie­niems po­li­ti­kams siū­lant leis­ti lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­nis as­mens do­ku­men­tų pa­grin­di­nia­me pus­la­py­je, kad bū­tų už­ti­krin­ta as­mens tei­sė į jo pa­var­dę, o ki­tai sto­vyk­lai prieš­inan­tis ar­gu­men­tuo­jant, kad bus su­men­kin­tas vals­ty­bi­nės lie­tu­vų kal­bos sta­tu­sas.

Ori­gi­na­lios pa­var­džių ra­šy­bos lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis sie­kia Lie­tu­vos len­kai ir Var­šu­vos po­li­ti­kai. Ori­gi­na­lios ra­šy­bos įtei­si­ni­mo ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Lie­tu­vos teis­mai yra pri­ėmę ke­le­tą ne­skun­džia­mų spren­di­mų, įpa­rei­go­jan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­suo­se ir ta­pa­ty­bės kor­te­lė­se įra­šy­ti pa­var­des ir ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, bet an­tra­me do­ku­men­to pus­la­py­je. Skun­dų au­to­riai nė­ra šiais spren­di­mais pa­ten­kin­ti.