Per incidentą apgadintas Lietuvos kariuomenės lėktuvas „Spartan“
„Bu­vo avia­ci­nis in­ci­den­tas ant pa­ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ko, jo me­tu mū­sų „Spar­tan“ pa­ga­vo di­de­lį vė­jo gū­sį ir nuo­kry­pį, o nuo­kry­pio me­tu bu­vo ap­ga­din­tos kai ku­rios de­ta­lės“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zės vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kė Ie­va Gul­bi­nie­nė.

Prieš ke­lias sa­vai­tes dėl stip­raus vė­jo įvy­ko in­ci­den­tas, per ku­rį ap­ga­din­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės lėk­tu­vas „Spar­tan“.

„Bu­vo avia­ci­nis in­ci­den­tas ant pa­ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ko, jo me­tu mū­sų „Spar­tan“ pa­ga­vo di­de­lį vė­jo gū­sį ir nuo­kry­pį, o nuo­kry­pio me­tu bu­vo ap­ga­din­tos kai ku­rios de­ta­lės“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zės vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kė Ie­va Gul­bi­nie­nė.

Pa­sak jos, žmo­nės per in­ci­den­tą ne­nu­ken­tė­jo, o ko­kio su­nku­mo pa­žei­di­mai pa­da­ry­ti lėk­tu­vui, aiš­ki­na­ma­si.

„Da­bar vyks­ta ty­ri­mas. (...) Or­lai­vis yra ita­liš­kas, eks­per­tai tu­ri at­va­žiuo­ti ir nu­sta­ty­ti, koks yra pa­žei­di­mo laips­nis, ką rei­kia keis­ti, ką re­mon­tuo­ti. O mes pa­tys to da­ry­ti ne­ga­li­me, tu­ri bū­ti su­da­ry­ta ko­mi­si­ja“, – sa­kė Ka­ri­nių oro pa­jė­gų at­sto­vė.

Apie su­ga­din­tą ka­ri­nį trans­por­to or­lai­vį „Spar­tan“ šeš­ta­die­nį pra­ne­šė LNK Ži­nios.

Jų duo­me­ni­mis, lėk­tu­vui ap­ga­din­tas vie­nas pro­pe­le­ris, spar­no ga­las ir lėk­tu­vo kor­pu­sas. Šiuo me­tu jis skris­ti ne­ga­li.

„Or­lai­vis, aš ma­nau, bus at­ei­ty­je skrai­dan­tis. Bet, aiš­ku, rei­kės ten ati­tin­ka­mai pa­žiū­rė­ti, tu­ri­me įver­tin­ti, kas įvy­ko. Tur­būt ga­min­to­jo at­sto­vus pa­sik­vie­si­me, kad kva­li­fi­kuo­tai įver­tin­tų. Bet ma­nau, kad lėk­tu­vas, pir­mi­ne ma­no nuo­mo­ne, bus skrai­dan­tis“, – sa­kė KOP šta­bo vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas Dei­vis Mar­tu­se­vi­čius.

Lėk­tu­vas ap­ga­din­tas dar prieš mė­ne­sį, ta­čiau apie tai ka­riuo­me­nės ir KOP va­do­vy­bė nu­ty­lė­jo, vi­suo­me­nei ne­pra­ne­šė.

Nors ka­riuo­me­nės at­sto­vai įvy­kį su lėk­tu­vu lin­kę va­din­ti ne­reikš­min­gu įvy­kiu, ci­vi­li­nė­je avia­ci­jo­je to­kie at­ve­jai, kai lėk­tu­vas ap­ga­di­na­mas, ver­ti­na­mi kaip ava­ri­ja.

Ne­ofi­cia­lio­mis LNK ži­nio­mis, KOP li­ko vie­nas skrai­dan­tis „Spar­tan“. Pir­ma­sis Lie­tu­vą pa­sie­kęs lėk­tu­vas jau se­no­kai sto­vi ant že­mės ir nau­do­ja­mas at­sar­gi­nėms da­lims.

Lie­tu­vos ka­ri­nės pa­jė­gos tris trans­por­ti­nius lėk­tu­vus „Spar­tan“ 2006 me­tais iš Ita­li­jos nu­pir­ko už 75 mln. eu­rų. Tai pa­grin­di­niai ir vie­nin­te­liai KOP lėk­tu­vai, jie skrai­di­na ka­rius į mi­si­jas, jais į už­sie­nį ke­liau­ja ir pre­zi­den­tai, premjera