Per eismo nelaimę Indijoje nukentėjo lietuvė
Tre­čia­die­nį per eis­mo ne­lai­mė In­di­jo­je, Uta­ra­kan­do vals­ti­jo­je, nu­ken­tė­jo Lie­tu­vos pi­lie­tė.

Kaip BNS in­for­ma­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, nors ofi­cia­liai apie įvy­kį Lie­tu­vos am­ba­sa­da In­di­jo­je kol kas ne­in­for­muo­ta, tu­ri­ma duo­me­nų, kad lie­tu­vė po ava­ri­jos ne­to­li Utar­ka­šio mies­te­lio gy­do­ma Deh­ra Dū­no li­go­ni­nė­je, apie 250 ki­lo­me­trų į šiau­rę nuo sos­ti­nės De­lio.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, mo­ters būk­lė sta­bi­li, am­ba­sa­da pa­lai­ko nuo­la­ti­nį ry­šį su nu­ken­tė­ju­sią­ja ir jos ar­ti­mai­siais Lie­tu­vo­je. Mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad į li­go­ni­nę iš­vy­ko am­ba­sa­dos In­di­jo­je dar­buo­to­ja, ku­ri su­teiks nu­ken­tė­ju­sia­jai rei­kia­mą kon­su­li­nę pa­gal­bą.

Nau­jie­nų por­ta­las tri­bu­nein­dia.com pra­ne­ša, kad to­je pa­čio­je vie­to­je prie Si­lai po­sū­kio įvy­ko dvi eis­mo ne­lai­mės, per ku­rias žu­vo trys tu­ris­tai iš De­lio ir vie­nas Pra­ncū­zi­jos pi­lie­tis, be to, bu­vo su­žeis­ta dar 16 žmo­nių, tarp jų – lie­tu­vė.

Lie­tu­vė Gre­ta va­žia­vo pi­ka­pe, ku­ris po ava­ri­jos pa­vo­jin­gai pa­ki­bo virš gi­laus tar­pek­lio. Jai ir ki­tiems pa­si­se­kė iš­si­gel­bė­ti ne­nu­ken­tė­jus, bet įsė­dus į vi­su­rei­gį „Max“, šis taip pat pa­da­rė ava­ri­ją ir nu­kri­to į tar­pek­lį. Su­nkiai su­žeis­ti žmo­nės, tarp jų – Gre­ta, bu­vo nu­skrai­din­ti į Deh­ra Dū­no li­go­ni­nę to­les­niam gy­dy­mui.

Šį sek­ma­die­nį ava­ri­ja, nu­si­ne­šu­si tri­jų tu­ris­tų iš Lie­tu­vos gy­vy­bes, įvy­ko Tur­ki­jo­je, An­ta­li­jos re­gio­ne, Ma­nav­ga­to ra­jo­ne, kur tu­ris­tus ve­žęs dži­pas nu­si­ri­to į užt­van­ką.