Per dieną dėl smurto prieš vaikus į areštines uždaryta beveik 10 tėvų
Vien per an­tra­die­nį po­li­ci­ja iš šei­mų na­mų į areš­ti­nes iš­ve­žė ne­to­li de­šim­ties prieš sa­vo vai­kus ga­li­mai smur­ta­vu­sių tė­vų, o iš dvie­jų ne­blai­vių mo­ti­nų dėl ne­prie­žiū­ros bu­vo pa­im­ti sep­ty­ni vai­kai, ro­do Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to su­ves­ti­nė.

Pa­kruo­jo ra­jo­ne dėl įta­ri­mu dir­žu mu­šus vai­kus į areš­ti­nę už­da­ry­ti ir mo­ti­na, ir pa­tė­vis. Nuo tė­vų smur­to ga­li­mai nu­ken­tė­jo 2012 me­tais gi­mu­si mer­gy­tė bei 2014 ir 2016 me­tais gi­mę ber­niu­kai, jie po ap­žiū­ros li­go­ni­nė­je per­duo­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tams. Apie ga­li­mą smur­tą par­ei­gū­nams pra­ne­šė sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nė dar­buo­to­ja.

Uk­mer­gės ra­jo­ne į areš­ti­nę už­da­ry­ta sū­nų lai­du mu­šu­si 1984 me­tais gi­mu­si mo­ti­na. 2005 me­tais gi­męs vai­kas per­duo­tas gi­mi­nai­čių glo­bai, dėl vei­do su­mu­ši­mo jis gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai.

Taip pat į areš­ti­nę Šiau­liuo­se už­da­ry­ta prieš 2011 me­tais gi­mu­sį sū­nų ga­li­mai smur­ta­vu­si mo­ti­na. Vai­kas į li­go­ni­nę dėl de­ši­nio pa­akio ir kak­tos su­mu­ši­mų bei ko­jos nu­broz­di­ni­mų į li­go­ni­nę bu­vo at­vež­tas sek­ma­die­nį, iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Nu­sta­ty­ta, kad prieš jį na­muo­se smur­ta­vo mo­ti­na. Ma­ža­me­tis per­duo­tas vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos spe­cia­lis­tei, įta­ria­mo­ji už­da­ry­ta į areš­ti­nę.

Jur­bar­ko ra­jo­ne an­tra­die­nį po­piet prieš ne­pil­na­me­tę 2000 me­tais gi­mu­sią pa­aug­lę smur­ta­vo ir tė­vas, ir bro­lis. Pa­sak po­li­ci­jos pra­ne­ši­mo, tė­vas jai su­da­vė per vei­dą ran­ka, o 1994 me­tais gi­męs bro­lis pa­ėmęs pei­lį į ran­kas gra­si­no su­si­do­ro­ti. Į areš­ti­nę už­da­ry­ti abu įta­ria­mie­ji už­da­ry­ti į areš­ti­nę.

Va­rė­nos ra­jo­ne į il­ga­lai­kio su­lai­ky­mo pa­tal­pą už­da­ry­tas ne­blai­vus tė­vas, žars­tek­liu su­da­vęs į ko­ją 2001 me­tais gi­mu­siai du­krai, o Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne ne­blai­vus tė­vas į areš­ti­nę su­da­ry­tas dėl smū­gio ran­ka į gal­vą 2004 me­tais gi­mu­siam sū­nui.

Taip pat an­tra­die­nį ga­vę pra­ne­ši­mą dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je par­ei­gū­nai nu­vy­ko į Še­du­vą. Na­muo­se ras­ta ne­blai­vi (0,18 prom. al­ko­ho­lio) mo­ti­na ir psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­tis ne­blai­vus (0,40 prom. al­ko­ho­lio) jos 1997 me­tais gi­męs sū­nus. Iš drau­gi­jos iš­pra­šy­tas kar­tu na­muo­se bu­vęs iš įka­li­ni­mo įstai­gos grį­žęs pa­žįs­ta­mas, o 2009 ir 2002 me­tais gi­mu­sias mer­gai­tes pa­ėmė kar­tu į įvy­ki at­vy­kę vai­kų tei­sių vy­riau­sie­ji spe­cia­lis­tai. Jie vai­kus pri­sta­tė lai­ki­niems glo­bė­jams.

Dar vie­ną pra­ne­ši­mą, kad ne­blai­vi mo­ti­na na­muo­se ne­pri­žiū­ri ne­pil­na­me­čių vai­kų, an­tra­die­nį apie 14 val. 27 min. ga­vo Šiau­lių aps­kri­ties Vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Po­li­ci­jos par­ei­gū­nams ir vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jams nu­vy­kus į Ra­sei­nių ra­jo­ną Kal­nu­jų kai­mą na­muo­se ras­ta ne­blai­vi (0,53 prom. al­ko­ho­lio) mo­ti­na. Ma­ža­me­čiai vai­kai, gi­mę 2005, 2007, 2010, 2011 ir 2015 me­tais, per­duo­ti gi­mi­nai­čiams.