Per dešimtmetį dėl korupcijos nuteista daugiau kaip 120 pasieniečių
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) skel­bia, kad per­nai 15 pa­sie­nie­čių bu­vo par­eikš­ti įta­ri­mai ko­rup­ci­niais nu­si­kal­ti­mais, o per de­šimt­me­tį už to­kius nu­si­kal­ti­mus nu­teis­ta dau­giau kaip 120 VSAT dar­buo­to­jų.

„Per­nai už ko­rup­ci­nes nu­si­kals­ta­mas vei­kas po VSAT at­lik­tų veiks­mų įta­ri­mai bu­vo par­eikš­ti 15-ai par­ei­gū­nų: 7-iems iš Laz­di­jų rink­ti­nės, 5-iems iš Vil­niaus, 2-iems iš Pa­gė­gių ir vie­nam iš Pa­kran­čių ap­sau­gos rink­ti­nių, – tei­gia VSAT Im­uni­te­to sky­riaus vir­ši­nin­kas Da­rius Škar­nu­lis. – Dar 18 par­ei­gū­nų tar­ny­bą pa­li­ko po pre­ven­ci­nių po­kal­bių“.

Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čio ir jos pre­ven­ci­ją vyk­dan­čio VSAT Im­uni­te­to sky­riaus vir­ši­nin­kas iš­ski­ria dvi pa­grin­di­nes sri­tis, ku­rio­se daž­niau­siai ap­tin­ka­mos ko­rup­ci­jos ap­raiš­kos: pi­ni­gų rin­ki­mas už sklan­dų pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to kir­ti­mą ir tal­ki­ni­mas kon­tra­ban­di­nin­kams „ža­lio­jo­je pa­sie­nio juo­sto­je“.

Pa­sak D.Škar­nu­lio, vis daž­niau gau­na­ma duo­me­nų apie pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tuo­se dir­ban­čių par­ei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­ba, kuo­met į as­me­nų, vyks­tan­čių per sie­ną, do­ku­men­tus ne­tei­sė­tai de­da­mi at­vy­ki­mo ar iš­vy­ki­mo spau­dai. Re­tes­ni yra at­ve­jai, kai punk­tuo­se dir­ban­tys pa­sie­nie­čiai, iš anks­to su­si­ta­rę su nu­si­kal­ti­mų or­ga­ni­za­to­riais, už pi­ni­gi­nį at­ly­gį lei­džia ne­kliu­do­mai į Lie­tu­vą įvež­ti kon­tra­ban­di­nes ci­ga­re­tes, pa­slėp­tas au­to­mo­bi­liuo­se spe­cia­liai įreng­to­se slėp­tu­vė­se, taip pat lei­džia iš­ga­ben­ti iš Lie­tu­vos vog­tas trans­por­to prie­mo­nes. Nu­sta­ty­ti ir par­ei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mai, su­si­ję su ne­le­ga­lių mig­ran­tų ga­be­ni­mu per pa­sie­nio punk­tus.

Ki­ta prob­le­ma yra pa­sie­nie­čių, dir­ban­čių va­di­na­mo­je „ža­lio­jo­je juo­sto­je“ pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja, pikt­nau­džia­vi­mas tar­ny­ba. Kas­met de­mas­kuo­ja­ma par­ei­gū­nų, ku­rie už pi­ni­gus tal­ki­na kon­tra­ban­dos or­ga­ni­za­to­riams, tei­kia jiems tar­ny­bi­nio po­bū­džio in­for­ma­ci­ją apie pa­sie­nio sar­gy­bų iš­si­dės­ty­mą, jų ju­dė­ji­mo marš­ru­tus, lai­ki­nai „nep­ri­deng­tas“ pa­sie­nio ruo­žo at­kar­pas, at­sklei­džia ži­nias apie VSAT par­ei­gū­nų nau­do­ja­mos tech­ni­kos ga­li­my­bes, ir pa­na­šiai.

2015-ai­siais VSAT im­uni­te­to pa­da­li­niai taip pat pa­ti­kri­no dau­giau kaip 700 as­me­nų, ke­ti­nu­sių mo­ky­tis Pa­sie­nie­čių mo­kyk­lo­je, stu­di­juo­ti tei­sę ir vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gą My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te ar įsi­dar­bin­ti VSAT. Be­veik pus­šim­čiui to­kių as­me­nų pa­ti­kri­ni­mų re­zul­ta­tai bu­vo ne­pa­lan­kūs ir du­rys į sie­nos ap­sau­gos sis­te­mą jiems ne­at­si­da­rė.

Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ją vyk­dan­tys pa­sie­nie­čiai pra­ėju­siais me­tais įver­ti­no be­veik 2 tūkst. vie­šų­jų pir­ki­mų par­aiš­kų bei, esant bū­ti­ny­bei, kon­sul­ta­vo jų ren­gė­jus. Šiai sri­čiai ir to­liau ke­ti­na­ma skir­ti pa­di­din­tą dė­me­sį.

Di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas ir VSAT dar­buo­to­jų mo­ky­mams, ku­rių me­tu kal­ba­ma an­ti­ko­rup­ci­jos, grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, lo­ja­lu­mo vals­ty­bei ir tar­ny­bai bei ki­to­mis ak­tua­lio­mis te­mo­mis.

VSAT taip pat ti­ki­si vi­suo­me­nės pa­gal­bos. As­me­nims už su­teik­tą itin ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas eko­no­mi­kai, vers­lo tvar­kai ar fi­nan­sų sis­te­mai, ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas tei­sės ak­tai nu­ma­to at­ly­gį iki 14 tūkst. eu­rų.