Per Darbo partijos sąskrydį sumušti trys žmonės
Sa­vait­ga­lį prie Lūks­to eže­ro Tel­šių ra­jo­ne vy­ku­sia­me Dar­bo par­ti­jos sąs­kry­dy­je su­muš­ti trys as­me­nys, pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo.

Kaip BNS sa­kė Tel­šių aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai Auš­ra Bla­že­vi­čie­nė, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, konf­lik­tas ki­lo tarp sąs­kry­džio da­ly­vių.

„Į­ta­ria­mie­ji, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, yra sąs­kry­džio da­ly­viai, bet kol kas jie yra nu­sta­ti­nė­ja­mi“, – sa­kė ji.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, apie 23.30 val. pen­ki jau­nuo­liai iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų su­mu­šė 20 me­tų pi­lie­tį, gy­ve­nan­tį Jur­bar­ko ra­jo­ne, bei 51 me­tų kau­nie­tį.

Tuo pa­čiu me­tu iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­mas as­muo su­mu­šė 62 me­tų vy­rą, gy­ve­nan­tį Šiau­lių ra­jo­ne.

Dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis BNS pir­ma­die­nį sa­kė kol kas ne­tu­rin­tis in­for­ma­ci­jos apie įvy­kius, ta­čiau par­ti­jos se­kre­to­ria­tas aiš­ki­na­si, ar konf­lik­te da­ly­va­vę žmo­nės bu­vo Dar­bo par­ti­jos na­riai.

„Rei­kia iš­siaiš­kin­ti, kas ten da­ly­va­vo, ta­čiau ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar tai sve­čiai, ar tai sąs­kry­džio da­ly­viai, ar tai par­ti­jos na­riai. Ma­no ma­ny­mu, jei­gu iš tie­sų bu­vo muš­ty­nės ar chu­li­ga­niš­ki veiks­mai, chu­li­ga­nai tu­ri bū­ti bau­džia­mi pa­čiu griež­čiau­siu bū­du. (...) Jei­gu bus tai par­ti­jos na­riai, tai jiems kaip par­ti­jos na­riams mes tai­ky­si­me pa­čias griež­čiau­sias prie­mo­nes“, – sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.