Pensininkų asmens tapatybės kortelės galios ilgiau
Va­kar Sei­mas ne­su­ti­ko, kad vy­res­niems kaip 75 me­tų gy­ven­to­jams nau­jos as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ga­lio­tų tol, kol jiems su­kaks 100 me­tų, bet pri­ta­rė siū­ly­mui 25 me­tus ga­lio­jan­čias as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­les iš­duo­ti ge­ro­kai anks­čiau - jau nuo 65 me­tų.

Šiuo me­tu tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­ta, kad ir Lie­tu­vos pi­lie­čio pa­sas, ir as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė, iš­duo­ta as­me­nims iki 16 me­tų, ga­lio­ja pen­ke­rius me­tus, o vy­res­niems, ne­at­siž­vel­giant į tai, ar žmo­gus dar jau­nas, ar gar­baus am­žiaus, - 10 me­tų. Ša­lies mig­ra­ci­jos tar­ny­bų spe­cia­lis­tai ti­ki­na, jog ši nuo 2001-ųjų ga­lio­jan­ti tvar­ka yra ydin­ga, nes iš­duo­dant as­mens do­ku­men­tus vy­res­nio am­žiaus, o kar­tais ir su­nkiai ju­dan­tiems gy­ven­to­jams ky­la įvai­rių prob­le­mų, to­dėl pen­si­nin­kams as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės tu­rė­tų ga­lio­ti ne 10, o 25 me­tus. Tik pa­sams re­ko­men­duo­ja­ma pa­lik­ti tą pa­tį ga­lio­ji­mo lai­ką. Tie­sa, kad par­la­men­ta­rų pa­lai­min­tas siū­ly­mas įgy­tų įsta­ty­mo ga­lią, Sei­me dar kar­tą bus bal­suo­ja­ma. Jam tu­rė­tų pri­tar­ti ir pre­zi­den­tė.

Jau­nes­nius – prie vyresniųjų

Ša­lies mig­ra­ci­jos tar­ny­bų dar­buo­to­jai sa­vo siū­ly­mus po­li­ti­kams iš­dės­tė dar per­nai. Ta­da bu­vo par­eng­tos įsta­ty­mų pa­tai­sos: šiuo me­tu ga­lio­jan­tys du įsta­ty­mai - As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir Pa­so - jun­gia­mi į vie­ną As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mą, o ja­me nu­ma­to­ma, kad vy­res­niems nei 65 me­tų žmo­nėms iš­duo­da­mos as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės tu­ri ga­lio­ti ge­ro­kai il­giau.

Tie­sa, dėl 65 me­tų ri­bos bū­ta ir ki­to­kių siū­ly­mų. Kiek anks­čiau par­la­men­ta­ras Sta­sys Šed­ba­ras ir kai ku­rie jo ko­le­gos ra­gi­no nu­sta­ty­ti, kad pen­si­nio am­žiaus žmo­nėms iš­duo­da­ma as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė ga­lio­tų ne­ri­bo­ja­mą lai­ką – tiek, kiek žmo­gus gy­ven­tų. Ta­čiau šie siū­ly­mai pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė. Eu­ro­pos Ta­ry­bos reg­la­men­te dėl vals­ty­bių na­rių iš­duo­da­mų pa­sų ir ke­lio­nės do­ku­men­tų ap­sau­gi­nių sa­vy­bių bei bio­me­tri­kos stan­dar­tų yra rei­ka­la­vi­mas, kad pa­se ar ke­lio­nės do­ku­men­te tu­ri bū­ti ma­ši­ni­nio skai­ty­mo biog­ra­fi­nių duo­me­nų la­pas, ku­ria­me, be ki­tų duo­me­nų, pri­va­lo­ma įra­šy­ti ir as­mens do­ku­men­to ga­lio­ji­mo pa­bai­gos da­tą. Šios nuo­sta­tos Lie­tu­va tu­ri lai­ky­tis.

Sei­mo na­rys Do­mas Pe­tru­lis pa­tei­kė dar ki­to­kį siū­ly­mą – 25 me­tus ga­lio­jan­čias as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­les iš­duo­ti tik tiems, ku­riems jau yra 75-eri. Anot par­la­men­ta­ro, taip prie vy­res­nių­jų ne­bū­tų pri­ski­ria­mi su­lau­ku­sie­ji 65 me­tų. „Prak­ti­ka ro­do, kad la­bai daž­nai 65-erių žmo­nės dar ne vie­nus me­tus ne­nu­trau­kia sa­vo vi­suo­me­ni­nės ir dar­bo veik­los“, - LŽ aiš­ki­no par­la­men­ta­ras. Anot jo, net ir Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja re­ko­men­duo­ja tik žmo­gaus am­žiaus tarps­nį tarp 75 ir 90 me­tų lai­ky­ti se­nat­ve.

Ne­paei­nan­čiuo­sius nunešė

Siū­ly­mai keis­ti As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir Pa­so įsta­ty­mus pa­si­ro­dė po per­nykš­tės Lie­tu­vą su­pur­čiu­sios as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tų kei­ti­mo ban­gos, kai per vie­nus me­tus bu­vo pa­keis­ta 855 tūkst. bai­gian­čių ga­lio­ti as­mens do­ku­men­tų. To­dėl prie pa­sus iš­duo­dan­čių mig­ra­ci­jos tar­ny­bų du­rų nu­sid­riek­da­vo di­džiu­lės ei­lės gy­ven­to­jų, no­rin­čių pa­si­keis­ti as­mens do­ku­men­tus.

Dar su­dė­tin­giau tai pa­da­ry­ti bu­vo dėl svei­ka­tos būk­lės ar se­nat­vės jau ne­be­pa­jė­gian­tiems at­vyk­ti į mig­ra­ci­jos tar­ny­bas žmo­nėms. Juos na­mie te­ko lan­ky­ti pa­tiems šių tar­ny­bų dar­buo­to­jams, ne­ga­na to, dar ve­žio­tis kil­no­ja­mą bio­me­tri­nių duo­me­nų nu­skai­ty­mo įran­gą, nes be to­kių duo­me­nų ne­va­lia iš­duo­ti as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tų. Ta­čiau, kaip pa­aiš­kė­jo, pri­sik­vies­ti tuo­met ga­ly­bę dar­bo tu­rė­ju­sius mig­ra­ci­jos tar­ny­bų dar­buo­to­jus bu­vo ne­leng­va. Tai pa­tvir­ti­no kau­nie­tės Re­na­tos K. "Lie­tu­vos ži­nioms" pa­pa­sa­ko­ta is­to­ri­ja. Mo­te­ris tei­gė, kad jos ma­mos pa­sas bai­gė ga­lio­ti tuo­met, kai ši su­si­lau­žė ko­ją. Ją su­gip­sa­vę me­di­kai ne­lei­do pa­cien­tei vaikš­čio­ti bent tris mė­ne­sius. Kaip tik tuo me­tu 67 me­tų mo­te­riai ir pri­rei­kė pa­si­keis­ti pa­są. „Ban­dė­me pa­sik­vie­ti spe­cia­lis­tus į na­mus, bet ne­pa­vy­ko - ma­ma nė­ra ne­įga­li, nors jau ir pen­si­nin­kė. Be to, ra­jo­no, ku­ria­me ji gy­ve­na, mig­ra­ci­jos tar­ny­bos dar­buo­to­jai ne­tu­rė­jo įran­gos. To­dėl mums ne­li­ko nie­ko ki­to, kaip tik su­nkiai, vos su ra­men­tais vaikš­čio­jan­čią mo­te­rį vež­ti į ra­jo­no cen­trą. Du vy­rai ją ko­ne ant ran­kų nu­ne­šė į mig­ra­ci­jos pos­ky­rį“, - pa­sa­ko­jo kau­nie­tė.

Dik­tuo­ja gyvenimas

Tai, kad per­nai kei­čiant pa­sus ir as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­les bū­ta per­ne­lyg daug var­go bei rū­pes­čių, pri­pa­žįs­ta ir ša­lies mig­ra­ci­jos tar­ny­bų dar­buo­to­jai. Pa­sak Kau­no aps­kri­ties Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kės Vil­mos Venc­lo­vie­nės, bū­tent pra­ėju­sių me­tų do­ku­men­tų kei­ti­mo va­jus ir par­odė, kad vy­res­nio am­žiaus gy­ven­to­jams pa­si­keis­ti as­mens do­ku­men­tus kur kas su­dė­tin­giau nei jau­nes­niems. „Į­si­ti­ki­no­me, kiek yra vy­res­nio am­žiaus žmo­nių ir ne­įga­lių­jų, ku­riems ne­leng­va tai pa­da­ry­ti, nors ir su­da­rė­me jiems są­ly­gas pa­si­keis­ti do­ku­men­tus na­mie. To­dėl ir pa­siū­lė­me, kad jau gar­baus am­žiaus su­lau­ku­siems žmo­nėms as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės bū­tų iš­duo­da­mos il­ges­niam nei 10 me­tų lai­ko­tar­piui“, - aiš­ki­no V. Venc­lo­vie­nė.

teks­ti­nis blokas

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, 21 ES vals­ty­bė­je nu­sta­ty­tas 10 me­tų pa­sų ga­lio­ji­mo ter­mi­nas, 9 vals­ty­bė­se – 5 me­tų;

2 vals­ty­bė­se nu­sta­ty­tas 15 me­tų as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lių ga­lio­ji­mo ter­mi­nas, 20 vals­ty­bių – 10 me­tų, 4 vals­ty­bė­se – 5 me­tų.

4 iš 30 ES vals­ty­bių as­me­nims, su­lau­ku­siems pen­si­nio am­žiaus, as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės iš­duo­da­mos ne­ter­mi­nuo­tam lai­kui: Ru­mu­ni­jo­je – nuo 55 me­tų, Slo­va­ki­jo­je – nuo 60 me­tų, Is­pa­ni­jo­je – nuo 70 me­tų, Len­ki­jo­je – nuo 65 me­tų. Ta­čiau nuo 2015-ųjų sau­sio 1 die­nos Len­ki­jo­je įsi­ga­lios tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai ir vi­siems as­me­nims nuo 5 me­tų as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė bus iš­duo­da­ma 10 me­tų.

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nė gy­ve­ni­mo truk­mė kas­met il­gė­ja: 2011 me­tais bu­vo 73,62 me­tų, 2012-ai­siais – 73,98 me­tų, 2013-ai­siais – 74,02 me­tų. Pa­gal Sei­mo pa­tvir­tin­tą Lie­tu­vos svei­ka­tos 2014-2025 me­tų prog­ra­mą, bus sie­kia­ma, kad iki 2025-ųjų vi­du­ti­nė ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė pa­il­gė­tų iki 77,5 me­tų.