Pensijų kompensavimo procesą baigs anksčiau
Sei­mas pri­ėmė Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­jų ir vals­ty­bi­nių pen­si­jų, su­ma­žin­tų dėl drau­džia­mų­jų pa­ja­mų tu­rė­ji­mo, kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­spręs­ta pa­anks­tin­ti ir iki 2017 m. lie­pos 1 d. baig­ti pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo pro­ce­są dir­bu­siems pen­si­nin­kams.

Už tei­sės ak­to pa­kei­ti­mus bal­sa­vo 123 Sei­mo na­riai, bal­sa­vu­sių prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo, ra­šo­ma Sei­mo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Pri­im­to­mis pa­tai­so­mis nu­tar­ta 2017 m. pir­mo­jo ket­vir­čio pa­sku­ti­nį mė­ne­sį se­nat­vės pen­si­jų ga­vė­jams iš­mo­kė­ti vi­sus li­ku­sius 67 proc. se­nat­vės pen­si­jos kom­pen­suo­ja­mo­sios su­mos. Anks­čiau bus iš­mo­ka­ma ir se­nat­vės pen­si­jos bei vals­ty­bi­nės pen­si­jos kom­pen­suo­ja­mo­ji su­ma as­me­nims, ku­riems pa­vel­dė­ji­mo tvar­ka pe­rei­na (pe­rė­jo) mi­ru­sio as­mens tur­tas, jei­gu jie pa­teiks pra­šy­mą iki 2017 m. sau­sio 31 d. Šiems as­me­nims iš­liks ga­li­my­bė teik­ti pra­šy­mus iki 2018 m. gruo­džio 31 d. Kaip pa­žy­mi­ma do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, šiam pa­siū­ly­mui įgy­ven­din­ti ki­tais me­tais pa­pil­do­mai rei­kė­tų apie 41,6 mln. Eur.

Pa­gal ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą kom­pen­sa­ci­jos se­nat­vės pen­si­jų ga­vė­jams, 2010–2011 m. dir­bu­siems ir ga­vu­siems pa­pil­do­mai su­ma­žin­tas pen­si­jas, pra­dė­tos iš­mo­kė­ti 2016 m. Šių me­tų an­tro­jo ket­vir­čio pa­sku­ti­nį mė­ne­sį se­nat­vės pen­si­jų ga­vė­jams iš­mo­kė­ta 33 proc. pra­ra­di­mų, at­si­ra­du­sių dėl pen­si­jų ma­ži­ni­mo.

Iki šiol kom­pen­sa­ci­jas bu­vo pla­nuo­ta iš­mo­kė­ti per tre­jus me­tus, iki 2018-ųjų, per li­ku­sius dve­jus me­tus ati­tin­ka­mai iš­mo­kant po 33 ir 34 proc. pra­ra­di­mų.