Pensijų didinimas: stebuklų nebūna
„Vals­tie­čių“ pa­ža­dus nuo ki­tų me­tų vi­du­rio 40 eu­rų pa­di­din­ti se­nat­vės pen­si­jas iš pi­ni­gų, ku­rie esą bus su­tau­py­ti per­kė­lus „Sod­ros“ sko­lą į vals­ty­bės biu­dže­tą, eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da įver­ti­no pa­pras­tai – „ma­ka­ro­nų ka­bi­ni­mas“.

„Rin­ki­mai bai­gė­si, to­dėl gal pa­kaks ka­bin­ti ma­ka­ro­nus apie tai, kad „Sod­ros“ sko­los per­kė­li­mas į vals­ty­bės biu­dže­tą bei pa­lū­ka­nų už ją ne­be­mo­kė­ji­mas leis at­ras­ti lė­šų pen­si­joms di­din­ti 40 eu­rų. Jei­gu vals­ty­bės ir „Sod­ros“ biu­dže­tai yra su­si­sie­kian­tys in­dai (o taip ir yra), iš­lai­dų su­ma­žė­ji­mas vie­na­me in­de reiš­kia pa­ja­mų su­ma­žė­ji­mą ki­ta­me. To­dėl pen­si­jas bus ga­li­ma pa­di­din­ti ne dėl sko­los per­kė­li­mo į ki­tą len­ty­nė­lę, o ne­bent nu­rė­žiant ko­kią nors vie­šų­jų iš­lai­dų ei­lu­tę. Jei­gu fi­nan­si­nio en­gi­nee­rin­go (in­ži­ne­ri­jos – red.past.) pa­gal­ba bū­tų ga­li­ma ste­buk­lin­gai kur­ti lė­šas iš nie­kur, tuo­met to­kius Da­vi­do Cop­per­fiel­do ver­tus triu­kus rei­kė­tų at­lik­ti kas­dien. Tai bent su­kles­tė­tu­me!“, – iro­ni­za­vo G. Nau­sė­da so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je.

Sa­vo rin­ki­mi­nė­je prog­ra­mo­je Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga įra­šiu­si ke­ti­ni­mą per­kel­ti „Sod­ros“ sko­lą į vals­ty­bės biu­dže­tą. To­kiu bū­du „Sod­rai“ ne­be­rei­kė­tų mo­kė­ti pa­lū­ka­nų Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai už vals­ty­bės jai pa­sko­lin­tas lė­šas, kas per ket­ve­rius me­tus esą leis­tų su­tau­py­ti dau­giau nei 400 mln. eu­rų.