Pensijų didinimas - kitų metų „Sodros“ biudžeto projekte
Ki­tų me­tų "Sod­ros" biu­dže­to įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­tas vi­du­ti­nės se­nat­vės pen­si­jos di­di­ni­mas.   

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja Sei­me už­re­gis­tra­vo Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2016 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me pa­teik­tos nu­ma­to­mos ki­tų me­tų „Sod­ros“ pa­ja­mos ir iš­lai­dos. Prog­no­zuo­ja­ma, kad ei­na­mų­jų me­tų pa­ja­mos bus 95,5 mln. Eur ma­žes­nės nei ei­na­mų­jų me­tų iš­lai­dos, ta­čiau ei­na­mų­jų me­tų re­zul­ta­tas, ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais, pa­ge­rės 48 pro­cen­tais.

Siū­lo­ma ki­tais me­tais nuo lie­pos 1 d. di­din­ti pen­si­jas: vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja, tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą, pa­di­dė­tų apie 17 eu­rų, ar­ba 6,5 proc. ir siek­tų 274 eu­rus. Tam ba­zi­nė pen­si­ja bū­tų di­di­na­ma 7 eu­rais ir siek­tų 115 eu­rų, o ei­na­mų­jų me­tų drau­džia­mo­sios pa­ja­mos di­dė­tų 28 eu­rais ir siek­tų 462 eu­rus.

Sei­mui pri­ėmus siū­ly­mus tei­sės dėl pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo, nuo 2017 me­tų pen­si­jos bū­tų au­to­ma­tiš­kai per­žiū­ri­mos kas­met ir di­di­na­mos pri­klau­so­mai nuo dar­bo už­mo­kes­čio fon­do au­gi­mo.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2016 me­tais „Sod­ros“ biu­dže­tas gaus be­veik 3 mlrd. 344 mln. Eur, t. y. 2,0 proc. dau­giau nei lau­kia­ma šie­met, o ne­įver­ti­nus ki­tų me­tų asig­na­vi­mų su­mų iš Lie­tu­vos vals­ty­bės biu­dže­to ir ki­tų vals­ty­bės pi­ni­gi­nių iš­tek­lių, pa­ja­mos 2016 me­tais bus di­des­nės 188,8 mln. Eur, ar­ba 6,0 proc. Pa­ja­mų di­dė­ji­mui dau­giau­sia įta­kos tu­rės apd­raus­tų­jų dar­bo už­mo­kes­čio ir apd­raus­tų­jų skai­čiaus di­dė­ji­mas.

„Sod­ros“ biu­dže­to iš­lai­dos, prog­no­zuo­ja­ma, sieks 3 mlrd. 439,0 mln. Eur, t.y. bus 0,6 proc. ma­žes­nės nei lau­kia­ma 2015 me­tais. Di­džią­ją „Sod­ros“ iš­lai­dų da­lį, ar­ba be­veik 71,3 proc. vi­sų iš­lai­dų su­da­rys iš­lai­dos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­joms. Šioms pen­si­joms nu­ma­ty­ta skir­ti 2 mlrd. 451 mln. Eur, tai be­veik 54 mln. Eur ar­ba 2 proc. ma­žiau nei lau­kia­ma šie­met.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės pa­šal­poms bus ski­ria­ma dau­giau kaip 465,8 mln. Eur, t. y. 25,5 mln. Eur, ar­ba 5,8 proc. di­des­nės nei šie­met, nes nuo 2016 me­tų tei­sę gau­ti šios drau­di­mo rū­šies iš­mo­kas įgy­ja ir par­ei­gū­nai. Ne­dar­bo so­cia­li­niam drau­di­mui nu­ma­to­ma skir­ti 106,3 mln. Eur, 0,8 proc. dau­giau ne­gu lau­kia­ma 2015 me­tais. Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo iš­lai­dos su­da­rys 19,1 mln. Eur. Iš­lai­dos ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be so­cia­li­niam drau­di­mui bus 6,4 proc., ar­ba 1,2 mln. Eur di­des­nės nei lau­kia­ma 2015 me­tais.