Pensijos kitais metais galėtų vidutiniškai didėti 6 proc.
Pen­si­jos nuo ki­tų me­tų vi­du­rio ga­li di­dė­ti vi­du­ti­niš­kai 6 proc. – maž­daug 16 eu­rų kiek­vie­nam pen­si­nin­kui, sa­ko so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė.

„E­sa­me nuo­sek­lūs ir ste­bi­me bei prog­no­zuo­ja­me, ko­kie bus 2016 me­tai. Mes ma­no­me, kad pen­si­jos tu­ri bū­ti ke­lia­mos nuo 2016 me­tų lie­pos 1 die­nos. Vi­du­ti­niš­kai 6 proc. di­dės vi­siems pen­si­nin­kams pen­si­jos“, – an­tra­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je žur­na­lis­tams sa­kė A.Pa­be­dins­kie­nė.

Šiam pen­si­jų kė­li­mui iš „Sod­ros“ biu­dže­to rei­kė­tų 75 mln. eu­rų, o iš vals­ty­bės biu­dže­to – 10 mln. eu­rų.

„Pro­por­cin­gai pen­si­jos di­dės vi­siems. Prem­je­ras yra in­for­muo­tas, o spa­lio mė­ne­sį kar­tu su biu­dže­tu ga­lė­si­me teik­ti tuos siū­ly­mus. Mes sa­ko­me, kad da­bar pa­gal prog­no­zes ga­li­me 6 proc. pa­kel­ti pen­si­jas“, – tvir­ti­no mi­nis­trė.

Pa­klaus­ta, ar toks pen­si­jų kė­li­mas ne­bus tam ti­kra rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja prieš ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus, A.Pa­be­dins­kie­nė ti­ki­no, kad pen­si­jų kė­li­mas yra da­ro­mas stra­te­giš­kai ir su po­li­ti­ka šiuo me­tu nė­ra su­si­jęs.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius rugp­jū­čio pra­džio­je tei­gė, kad 2016 me­tais pen­si­jas bū­tų ga­li­ma pa­di­din­ti bent 6 eu­rais.

Vy­riau­sy­bė lie­pos 1 die­ną 3 eu­rais iki 108 eu­rų pa­di­di­no ba­zi­nę pen­si­ją, o drau­džia­mo­sios pa­ja­mos di­dė­jo taip pat 3 eu­rais iki 434 eu­rų.

Pa­sku­ti­nį kar­tą pen­si­jos sim­bo­liš­kai pa­di­dė­jo nuo šių me­tų pra­džios, pers­kai­čiuo­jant jų ba­zi­nius dy­džius į eu­rus – ba­zi­nė pen­si­ja ūg­te­lė­jo 0,74 eu­ro, o mak­si­ma­li ne­pers­kai­čiuo­ta pen­si­ja – 2,52 eu­ro.

Vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja šių me­tų ko­vą bu­vo 241,97 eu­ro, o tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą – 251,58 eu­ro.