Peliukų vagis susekė policijos šuo Grodas
Sau­sio 25 d. apie 5 val. 40 min. Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad iš­dauž­tas par­duo­tu­vės „Tri­ra­tu­kas“, An­ta­kal­nio  g., Uk­mer­gė­je, lan­go stik­lo pa­ke­tas. Iš  vi­tri­nos bu­vo pa­vog­ti du di­de­li pliu­ši­niai žais­lai.

Į įvy­kio vie­tą sku­biai iš­vy­ko pa­tru­lių eki­pa­žas. Ap­žiū­rė­jus įvy­kio vie­tą, pa­ste­bė­ti pėd­sa­kai, ve­dan­tys Jau­ni­mo gat­vės link. Par­ei­gū­nai nu­spren­dė iš­kvies­ti ki­no­lo­gą su tar­ny­bi­niu šu­ni­mi Gro­du.

Šuo sek­lius ve­dė Jau­ni­mo gat­ve, iš ku­rios pa­su­ko į Miš­kų, vė­liau Li­nų, Ro­žių, Vil­niaus, Ama­ti­nin­kų ir vėl Vil­niaus gat­ves. Ga­lop ke­tur­ko­jis, pa­si­su­kio­jęs kie­me prie kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio, nu­bė­go prie na­mo du­rų. Po­li­ci­jos pa­tru­lis, pa­švie­tęs pro­žek­to­riu­mi, ap­žiū­rė­jo ma­ši­nos ka­bi­ną, ku­rios vi­du­je pa­ma­tė pa­so­din­tus du di­de­lius pliu­ši­nius pe­liu­kus Mi­kius. Na­muo­se par­ei­gū­nai su­ra­do du jau­nuo­lius – vie­nas bu­vo įsi­tai­sęs lo­vo­je ir jau mie­go­jo, an­tra­sis, ka­muo­ja­mas ne­mi­gos, sė­dė­jo na­mo ka­ti­li­nė­je.

Jau­nuo­liai bu­vo pri­sta­ty­ti į po­li­ci­ją, apk­laus­ti, jiems par­eikš­ti įta­ri­mai įvyk­džius va­gys­tę. Žais­lai įver­tin­ti 150 eu­rų.

Pa­ti­kri­nus blai­vu­mą, 16-me­čiui bu­vo nu­sta­ty­tas 0,3 prom. gir­tu­mas, sep­ty­nio­lik­me­čiui – 0,22 prom.

Ne­se­niai 16-tą­jį gim­ta­die­nį šven­tęs uk­mer­giš­kis ir me­tais už jį vy­res­nis jo drau­gas po­li­ci­jai jau bu­vo ži­no­mi. Po apk­lau­sų ne­pil­na­me­čiai bu­vo iš­leis­ti na­mo.