Peikiamas projektas dar nemarinamas
Po dvie­jų žlu­gu­sių mė­gi­ni­mų pa­skir­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą at­si­ra­du­sią ini­cia­ty­vą re­for­muo­ti šio par­ei­gū­no sky­ri­mo tvar­ką kri­ti­kuo­ja ir tei­sės eks­per­tai, ir par­la­men­to Tei­sės de­par­ta­men­tas. Ta­čiau ne­igia­ma reak­ci­ja ne­at­vė­si­no idė­jos au­to­rių ryž­to dėl jos įgy­ven­di­ni­mo ko­vo­ti to­liau.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko įre­gis­truo­tą siū­ly­mą dėl Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vo sky­ri­mo tvar­kos kei­ti­mo Tei­sės de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai įver­ti­no kaip prieš­ta­rau­jan­tį net trims Kons­ti­tu­ci­jos straips­niams. Jie pa­brė­žė, kad siū­lo­mos nuo­sta­tos ker­ta­si su pa­grin­di­nia­me ša­lies įsta­ty­me įtvir­tin­tais val­džių pa­da­li­ji­mo, vir­še­ny­bės ir tei­si­nės vals­ty­bės pri­nci­pais.

Gru­pės Sei­mo na­rių pa­lai­ko­mas J. Sa­ba­taus­kas siū­lo, kad ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą pen­ke­riems me­tams Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu, Sei­mo pri­ta­ri­mu skir­tų ir iš par­ei­gų at­leis­tų pre­zi­den­tas. Pro­ku­ro­ro kan­di­da­tū­rą Vy­riau­sy­bei siū­ly­tų Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas ir tei­sin­gu­mo mi­nis­tras. Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.

Svars­tys komitetas

J. Sa­ba­taus­kas LŽ sa­kė, kad tai, jog bus prieš­ina­ma­si jo pa­teik­tam mo­de­liui, jam nė­ra staig­me­na. „Kai pro­jek­tas bu­vo pa­vie­šin­tas, tei­si­nin­kai ty­lė­jo, tik po pu­san­tros sa­vai­tės par­eiš­kė, kad pa­tai­sos prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai“, – dė­me­sį at­krei­pė TTK va­do­vas. Pa­sak jo, Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das pir­miau­sia svars­tys TTK ir nuo jo ap­sisp­ren­di­mo pri­klau­sys to­les­nis pro­jek­to li­ki­mas. Pats J. Sa­ba­taus­kas pa­žy­mė­jo ne­su­tin­kan­tis su par­la­men­to tei­si­nin­kų iš­va­do­mis, ta­čiau par­eiš­kė, kad sa­vo ar­gu­men­tus pa­si­lai­kys ko­mi­te­to po­sė­džiui.

Anot jo, Tei­sės de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai pra­lei­do vie­ną es­mi­nį mo­men­tą. „Jie tu­rė­jo par­ašy­ti: jei siū­lo­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas yra ki­toks, nei nu­ma­ty­ta Kons­ti­tu­ci­jo­je, tu­ri bū­ti tei­kia­mos ir Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos“, – aiš­ki­no TTK va­do­vas. Pa­klaus­tas, ar jas teiks, po­li­ti­kas sa­kė, kad pir­miau­sia bū­ti­na dis­ku­si­ja ir ap­sisp­ren­di­mas, ku­ris ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo mo­de­lis Lie­tu­vai aps­kri­tai la­biau­siai tin­ka. „Man 100 proc. aki­vaiz­du, kad rei­kia nu­ma­ty­ti su­bjek­tą, ku­ris tei­kia kan­di­da­tą. Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja to rei­ka­lau­te rei­ka­lau­ja“, – par­eiš­kė J. Sa­ba­taus­kas.

TTK na­rio „dar­bie­čio“ Vy­tau­to Gap­šio tei­gi­mu, kri­ti­kuo­ja­mas pro­jek­tas – so­cial­de­mo­kra­tų ini­cia­ty­va. „Ma­nau, kad jie ir nu­spręs, ką da­ry­ti“, – LŽ sa­kė po­li­ti­kas. Kar­tu jis pa­žy­mė­jo, kad ki­lu­si dis­ku­si­ja nė­ra blo­gas da­ly­kas, nes iš­ju­di­no kai ku­riuos tei­gia­mus pro­ce­sus, pa­vyz­džiui, pre­zi­den­tū­ra už­si­mi­nė apie po­rei­kį tar­tis šiuo klau­si­mu su Sei­mu. „Rei­kia pa­ga­liau pa­skir­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą. Svar­bu, jog tai bū­tų kom­pe­ten­tin­gas žmo­gus, ga­lin­tis vyk­dy­ti funk­ci­jas ir už­ti­krin­ti, kad sis­te­ma veik­tų sklan­džiai. O kaip jis bus pa­skir­tas, ne pats ak­tua­liau­sias da­ly­kas“, – įsi­ti­ki­nęs V. Gap­šys.

Ini­cia­ty­vos kar­to­ja­si

D. Gry­baus­kai­tė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su tei­sės eks­per­tais ap­ta­rė bū­dus, kaip už­ti­krin­ti skaid­rų ir efek­ty­vų Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros dar­bą. Tei­sės ži­no­vai pa­brė­žė, kad ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro ne­prik­lau­so­mu­mas yra įtvir­tin­tas Kons­ti­tu­ci­jo­je. Kar­tu jie at­krei­pė dė­me­sį, kad ini­cia­ty­vos šią ins­ti­tu­ci­ją pa­vers­ti po­li­ti­kų įran­kiu kar­to­ja­si ir griau­na pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be.

„Per vi­są at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį tu­rė­jo­me net 8 ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus. Vien šios ka­den­ci­jos Sei­me bu­vo ke­le­tas ini­cia­ty­vų pa­neig­ti Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tą pro­ku­ro­ro ne­prik­lau­so­mu­mą, kei­čiant ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo ir at­lei­di­mo tvar­ką“, – par­eiš­kė pre­zi­den­tū­ra.

Su­si­ti­ki­me su ša­lies va­do­ve da­ly­va­vęs kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vas, M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius sa­kė, jog Sei­me įre­gis­truo­tas siū­ly­mas, kad Vy­riau­sy­bė da­ly­vau­tų ski­riant ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą, aiš­kiai prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. „Nie­kas ne­ga­li pri­mes­ti pre­zi­den­tui ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro kan­di­da­tū­ros. Tai yra iš­im­ti­nė pre­zi­den­to kom­pe­ten­ci­ja“, – pa­brė­žė bu­vęs Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jas.

Tar­sis su valdyba

Pre­zi­den­tė yra par­eiš­ku­si nuo­mo­nę, kad Sei­mo na­riai dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro tu­rė­tų bal­suo­ti at­vi­rai, o ne slap­tai. „Sei­mo na­riai tu­rė­tų iš­drįs­ti sa­vo rin­kė­jams par­ody­ti, ką jie gal­vo­ja, už ką jie bal­suo­ja“, – po an­tro ne­sėk­min­go mė­gi­ni­mo skir­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą sa­kė ša­lies va­do­vė. D. Gry­baus­kai­tės nuo­mo­ne, at­vi­ras bal­sa­vi­mas už­kirs­tų ke­lią in­tri­goms ar ma­ni­pu­lia­ci­joms. Ji už­si­mi­nė, kad bū­tent Sei­mo ap­sisp­ren­di­mas dėl vie­šo bal­sa­vi­mo lems, ar nau­jas kan­di­da­tas bus tei­kia­mas dar šio­je ka­den­ci­jo­je. D.Gry­baus­kai­tės ver­ti­ni­mu, siū­ly­mai su­teik­ti įga­lio­ji­mus Vy­riau­sy­bei spręs­ti dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro reikš­tų, kad Lie­tu­va tu­rė­tų „vie­nos par­ti­jos ski­ria­mą pro­ku­ro­rą“.

Sei­mo sta­tu­tas ne­nu­ma­to prie­vo­lės par­la­men­ta­rams dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo bal­suo­ti slap­tai. Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė yra iš­sa­kiu­si ne­pri­ta­ri­mą pre­zi­den­tės siū­ly­mui šiuo klau­si­mu reng­ti at­vi­rą bal­sa­vi­mą. „Ma­nau, kad dėl vie­no kon­kre­taus at­ve­jo, dėl vie­no par­ei­gū­no sky­ri­mo ne­tu­ri­me keis­ti nu­sis­to­vė­ju­sios tvar­kos. Slap­tai bal­suo­da­mas Sei­mo na­rys tu­ri ga­li­my­bę lais­vai ap­sisp­ręs­ti nie­kie­no ne­vei­kia­mas“, – tei­gė par­la­men­to va­do­vė.

Dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo D. Gry­baus­kai­tė ki­tą sa­vai­tę ža­da tar­tis su Sei­mo val­dy­bos na­riais.

Sei­mas jau du kar­tus at­me­tė pre­zi­den­tės pa­teik­tas kan­di­da­tū­ras į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pos­tą: bir­že­lį – Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko Ne­ri­jaus Mei­lu­čio, rug­sė­jį – Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jos Edi­tos Damb­raus­kie­nės. Nuo­la­ti­nio va­do­vo Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne­tu­ri nuo bir­že­lio, kai bai­gė­si Da­riaus Va­lio ka­den­ci­ja.