Pedagogų streikas – pratrūkęs pūlinys
Po­li­ti­kų po­žiū­riu, mo­ky­to­jų pro­tes­to ak­ci­ja – vi­so ša­lies biu­dže­ti­nio sek­to­riaus prob­le­mų at­spin­dys. Ne­abe­jo­ja­ma, kad strei­ko bu­vo ga­li­ma iš­veng­ti jei, pa­si­bai­gus su­nkme­čiui, švie­ti­mo prob­le­moms val­džia bū­tų sky­ru­si kur kas dau­giau dė­me­sio.

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­riai (ŠMKK) tei­gia ati­džiai se­kan­tys mo­ky­to­jus vie­ni­jan­čių prof­są­jun­gų ir val­džios dia­lo­gą mė­gi­nant de­rė­tis dėl są­ly­gų, ku­rios leis­tų nu­trauk­ti šian­dien pra­si­dė­ju­si ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką. Po­li­ti­kų nuo­mo­ne, įveik­ti ket­ve­rius me­tus švie­ti­mo sis­te­mo­je tvy­ro­ju­sią stag­na­ci­ją per pus­me­tį, ku­ris li­ko iki nau­jų Sei­mo rin­ki­mų, pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma. Ta­čiau per šį lai­ko­tar­pį vis dėl­to ga­li­ma pa­ten­kin­ti bent mi­ni­ma­lius pe­da­go­gų rei­ka­la­vi­mus.

Skės­čio­ti ran­ko­mis ne­pa­kan­ka

ŠMKK na­rys, bu­vęs švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius sa­kė pa­si­gen­dąs sis­te­mi­nio po­žiū­rio į švie­ti­mą. „Na­tū­ra­lu, kad au­gant eko­no­mi­kai, rei­kia ma­ty­ti il­ges­nę švie­ti­mo sfe­ros pers­pek­ty­vą, o ne­ge­sin­ti gais­rus, kaip kad da­ro da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė. Man at­ro­do, kad bū­ti­na pa­ga­liau kal­bė­ti, ką mes vi­si – po­li­ti­kai, švie­ti­mo bend­ruo­me­nė – ga­li­me ir tu­ri­me pa­da­ry­ti, kad mo­ky­to­jo pres­ti­žas vi­suo­me­nė­je di­dė­tų“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė Sei­mo na­rys. Pa­sak jo, nie­ko nau­jo čia iš­ra­di­nė­ti ne­rei­kia, te­rei­kia iš­stu­di­juo­ti Suo­mi­jos ir ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pa­tir­tį. Sis­te­min­gai ir nuo­sek­liai dirb­da­mos jos ge­ro­kai „u­žau­gi­no“ mo­ky­to­jo pres­ti­žą ir sta­tu­są. „Ir be pa­pil­do­mų biu­dže­to lė­šų mo­ky­to­jams ga­li­me mo­kė­ti ne­pa­ly­gi­ni­mai dau­giau. Li­be­ra­lų są­jū­džio skai­čia­vi­mu, jei mes pa­siek­tu­me, kad vie­nam mo­ky­to­jui tek­tų 15 mo­ki­nių, koks yra Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis, ga­lė­tu­me mo­ky­to­jui mo­kė­ti 1200 eu­rų įran­kas. Tie­siog rei­kia pri­im­ti spren­di­mus“, – įsi­ti­ki­nęs G. Ste­po­na­vi­čius. Tam bū­ti­na po­li­ti­nė va­lia, „nes skės­čio­ti ran­ko­mis ir reikš­ti so­li­da­ru­mą su mo­ky­to­jais ne­be­pa­kan­ka“.

Vy­rau­ja stagnacija

Pa­sak ŠMKK na­rio kon­ser­va­to­riaus Va­len­ti­no Stun­džio, pe­da­go­gai ke­lia vi­so ša­lies biu­dže­ti­nio sek­to­riaus skur­di­ni­mo prob­le­mą. „Šiuo at­ve­ju mo­ky­to­jai tik šio sek­to­riaus ryš­kūs, ti­piš­ki rep­re­zen­tan­tai. Pa­na­ši ap­dė­tis su at­ly­gi­ni­mais yra vi­sa­me biu­dže­ti­nia­me sek­to­riu­je, kur skur­das ir ma­žos al­gos jau ba­do akis“, – po­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė Sei­mo na­rys. Jo tei­gi­mu, at­si­ga­vus po nė vie­nos biu­dže­ti­nin­kų gru­pės ge­ro­vė nė kiek ne­ge­rė­jo. „Štai čia ir yra bai­siau­sias da­ly­kas“, – sa­kė V. Stun­dys. Po­li­ti­kas įsi­ti­ki­nęs, kad at­siž­velg­ti į vi­sus strei­kauo­jan­čių pe­da­go­jų rei­ka­la­vi­mus Vy­riau­sy­bė ne­ga­li jau vien dėl­to, kad ket­ve­rius me­tus švie­ti­me aps­kri­tai vy­ra­vo stag­na­ci­ja. „I­ki rin­ki­mų li­kus pus­me­čiui ga­li­ma ten­kin­ti tik mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus“, – ma­no V. Stun­dys. Jis sa­kė spe­cia­liai per­žiū­rė­jęs šios Vy­riau­sy­bės švie­ti­mo prog­ra­mą. Sei­mo na­rio nuo­mo­ne, jo­je už­fik­suo­ta „a­ki­vaiz­di stag­na­ci­ja ne­su­vo­kiant pro­ce­sų spar­tos“. „Iš ti­krų­jų de­mog­ra­fi­nė si­tua­ci­ja per šiuos ket­ve­rius me­tus la­bai ryš­kiai kei­tė­si, o Vy­riau­sy­bė švie­ti­mo sri­ty­je jo­kių di­de­nių pa­kei­ti­mų ne­da­rė, tik kos­me­ti­nius. Ži­no­ma, lai­ki­nai prob­le­mas ga­li­ma už­pud­ruo­ti, bet bet pa­skui jos pra­si­ver­žia kaip pū­li­nys“, – tei­gė V. Stun­dys. Jo tei­ti­mu, ši Vy­riau­sy­bė pri­sti­go sis­te­mi­nio po­žiū­rio, „kaip tvar­ky­tis ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui“.

Le­mia ob­jek­ty­vios aplinkybės

ŠMKK na­rės so­cial­de­mo­kra­tės Orin­tos Lei­pu­tės nuo­mo­ne, mo­ky­to­jai tu­ri tei­sę strei­kuo­ti ir to­kiu bū­du gin­ti sa­vo tei­ses. Ta­čiau, anot Sei­mo na­rės, iš­ki­lu­sias prob­le­mas le­mia ob­jek­ty­vios ap­lin­ky­bės, to­dėl „išsp­ręs­ti vis­ką stai­ga“ tie­siog ne­įma­no­ma. „Ma­nau, kad Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų ati­džiai iš­nag­ri­nė­ti prof­są­jun­gų rei­ka­la­vi­mus, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja – siū­ly­ti sa­vo spren­di­mus. Gal rei­kė­tų pa­ju­din­ti sa­vi­val­dy­bes, ku­rios ne­da­ro es­mi­nių spren­di­mų šio­je sri­ty­je“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė O. Lei­pu­tė.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos at­sto­vas, dir­ban­tis ŠMKK, Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius taip pat ma­no, kad pe­da­go­gų prof­są­jun­gų rei­ka­la­vi­mai yra pa­grįs­ti. Pa­sak jo, mo­ky­to­jų at­lu­gi­ni­mų po­ky­čiai la­bai ma­ži ar­ba jų iš vi­so nė­ra. „Rei­kė­tų pa­ga­liau ap­sisp­ręs­ti, ar mo­ky­to­jų dar­bas yra pri­ori­te­tas, ar ne. Jau ne kar­tą sa­kė­me, kad mo­ki­nio kep­še­lis tu­rė­tų bū­ti grą­žin­tas į iki kri­zi­nį ly­gį, taip bū­tų par­ody­tas po­žiū­ris į švie­ti­mą. Da­bar gi mo­ky­to­jams nie­ko ne­lie­ka, kaip tik to­kiu bū­du gin­ti sa­vo tei­ses“, – lzi­nios. Lt sa­kė J. Nar­ke­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, jei val­džia tik tu­rė­tų no­ro, iki rin­ki­mų ga­lė­tų ne­ma­žai nu­veik­ti. „Ga­li­my­bių ti­krai ga­li­ma ras­ti. Biu­dže­tą, nors jis ir pri­im­tas, ga­li­ma per­žiū­rė­ti ir nu­ma­ty­ti il­ga­lai­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­rie iki šiol nie­kur ne­fik­suo­ti. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mi va­rian­tai tik žo­di­niai, jo­kio rea­laus pa­grin­do ne­tu­ri. Pri­siim­da­ma įsi­pa­rei­go­ji­mus Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų ženg­ti pir­muo­sius la­bai ženk­lius žings­nius“, – įsi­ti­ki­nęs Sei­mo na­rys.