Pedagogų streikas apims 120 ugdymo įstaigų
An­tra­die­nį da­ly­je Lie­tu­vos ug­dy­mo įstai­gų pra­si­dės ne­ter­mi­nuo­tas strei­kas, tre­čia­die­nį prie Vy­riau­sy­bės pla­nuo­ja­mas tūks­tan­ti­nis mi­tin­gas, ku­ria­me da­ly­vaus ne tik pe­da­go­gai.

Vie­nas iš an­tra­die­nį pra­si­de­dan­čio strei­ko or­ga­ni­za­to­rių, Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas And­rius Na­vic­kas tei­gia, kad strei­kuo­jan­čių mo­ky­to­jų bus 120 ug­dy­mo įstai­gų, kai ku­rio­se strei­kas esą bus ma­si­nis ir ug­dy­mo pro­ce­sas vi­sai ne­vyks. Jo tei­gi­mu, tu­rė­tų strei­kuo­ti 5-6 tūkst. pe­da­go­gų.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja sa­vo ruo­žtu rem­da­ma­si iš sa­vi­val­dy­bių gau­tais duo­me­ni­mis tei­gia, kad strei­kuo­ti ke­ti­na apie 30 švie­ti­mo įstai­gų.

„Čia yra ne­ter­mi­nuo­tas strei­kas. Mes no­rė­jo­me ir ti­kė­jo­mės, gal­būt val­džia su­sip­ras ir ne­be­rei­kės strei­ko pra­dė­ti, bet ka­dan­gi pa­ma­tė­me, kad mi­nis­tras yra vi­siš­kai ne­kom­pe­ten­tin­gas ir ne­pa­da­rė jo­kių spren­di­mų ir jo­kių na­mų dar­bų, tai strei­kas pra­si­de­da. Mes no­rė­tu­me, kad jis truk­tų kuo trum­piau, bet ma­ty­da­mi tai, kaip el­gia­si val­džia, aš ma­nau, strei­kas ga­li truk­ti nuo vie­nos iki dvie­jų sa­vai­čių“, - per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pir­ma­die­nį sa­kė A.Na­vic­kas.

Jo tei­gi­mu, to­se mo­kyk­lo­se, kus strei­kuos da­lis mo­ky­to­jų, vai­kams vyks da­lis pa­mo­kų.

„Bus to­kių mo­kyk­lų, ma­nau, - tiek Pa­ne­vė­žio Kar­kos pa­grin­di­nė, tiek Vil­niu­je „Ju­ven­tos“ gim­na­zi­ja, tiek „Auš­re­lė“ dar­že­lis, tiek Šiau­lių Cen­tro pra­di­nė - kiek ži­nau, la­bai vie­nin­gai ko­lek­ty­vai 100 proc. strei­kuo­ja, te­nai pa­mo­kos iš vi­so ne­tu­rė­tų vyk­ti“, - aiš­ki­no A.Na­vic­kas.

„Ju­ven­tos“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Iri­na Ig­na­ta­vi­čie­nė BNS pa­tiks­li­no, kad pa­mo­kos ne­vyks 5-10 kla­sių mo­ki­niams - jiems ren­gia­mos va­di­na­mo­sios sa­va­ran­kiš­ko ug­dy­mo­si die­nos, jie gaus už­duo­čių, ku­rias tu­rės at­lik­ti na­mie, o vy­res­niems mo­ky­to­jai ves kon­sul­ta­ci­jas mo­kyk­lo­je. Pre­li­mi­na­riai prie strei­ko pla­nuo­ja pri­si­dė­ti dau­giau nei pu­sė šios mo­kyk­los mo­ky­to­jų.

Strei­kuo­to­jai rei­ka­lau­ja di­din­ti mo­ki­nio krep­še­lį, ma­žin­ti mo­ki­nių skai­čių mo­kyk­lo­se, ge­rin­ti pe­da­go­gų so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas.

Tuo me­tu tre­čia­die­nį Vil­niu­je, prie Vy­riau­sy­bės, pla­nuo­ja­mas mi­tin­gas bus skir­tas ne tik pro­tes­tui prieš švie­ti­mo prob­le­mas.

„Mo­ky­to­jų ini­cia­ty­va bu­vo par­ody­ta, bet mes su­pran­ta­me, kad ne tik mo­ky­to­jai šian­dien su­si­du­ria su ši­to­mis prob­le­mo­mis. Mes su­si­du­ria­me su tuo, kad sa­vi­val­dy­bių įsteig­so­se įmo­nė­se žmo­nės gau­na la­bai ma­žus at­ly­gi­ni­mus - ar tai yra ši­lu­mos ūkis, ar tai yra van­den­tie­kis, ar tai yra trans­por­to įmo­nės, ar tai yra dar­že­lis, ar tai yra li­go­ni­nė, ku­ri yra pa­val­di sa­vi­val­dy­bei“, - per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pir­ma­die­nį sa­kė Lie­tu­vos pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Kru­pa­vi­čie­nė.

Anot jos, mi­tin­ge ga­li da­ly­vau­ti apie 1 tūkst. žmo­nių iš vi­sos Lie­tu­vos. Tarp mi­tin­guo­to­jų rei­ka­la­vi­mų - sie­kis, kad ple­čiant ga­li­my­bes at­leis­ti dar­buo­to­jus di­dė­tų ir jų so­cia­li­nės ga­ran­tis, be­dar­bių iš­mo­kos, taip pat sie­kis pa­leng­vin­ti strei­kų ga­li­my­bę.

Prem­je­ras: im­si­mės tei­si­nių priemonių

Prieš ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką pa­skel­bu­sius švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jus bus ieš­ko­ma tei­si­nių prie­mo­nių, sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Tei­si­nin­kai pa­sa­kys, ką to­kiu at­ve­ju rei­kia da­ry­ti, im­si­mės tei­si­nių prie­mo­nių“, - Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė A.But­ke­vi­čius pa­klaus­tas, ką da­rys, jei moks­lei­viai ir dar­že­li­nu­kai liks už ug­dy­mo įstai­gų du­rų.

Taip pat jis sa­kė, kad pa­skelb­tas strei­kas „nep­ri­duo­da gar­bės švie­ti­mo sis­te­mo­je dir­ban­tiems dar­buo­to­jams“, Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­brė­žė, kad ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui lė­šos švie­ti­mui ne­ma­ži­na­mos.

„Po­nas A.Na­vic­kas da­ro tam ti­krą po­li­ti­ką, ku­ri ne­pri­duo­da gar­bės švie­ti­mo sis­te­mo­je dir­ban­tiems dar­buo­to­jams. Kai aš bu­vau su­si­ti­kęs su juo, du ar tris kar­tus, ma­čiau, kad jis ne­gir­di jo­kių ar­gu­men­tų - nei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro, nei ma­no. Kai bu­vo pa­siū­ly­ta par­uoš­ti il­ga­lai­kę prog­ra­mą kal­bant apie švie­ti­mo sis­te­mos pert­var­ką, ki­tų švie­ti­mo dar­buo­to­jų prof­są­jun­gų pir­mi­nin­kai tam pri­ta­rė, jis vie­nas tam ne­pri­ta­rė. Su­pra­tau, kad jis da­ro Lie­tu­voj tam ti­krą „po­li­ti­ką“ ir el­gia­si la­bai ne­at­sa­kin­gai“, - kal­bė­jo prem­je­ras.