Pedagogų atlyginimams kelti planuojama skirti beveik 200 mln. eurų
Pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mams kel­ti 2016–2020 me­tams pla­nuo­ja­ma skir­ti 195,8 mln. eu­rų, nu­ma­to­ma Pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo prog­ra­mos pro­jek­te.

Pa­gal prog­ra­mą, ku­rią dar tu­rės pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bė, pe­da­go­gų tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tai kas­met di­dė­tų 5 pro­cen­tais. Nuo šių me­tų rug­sė­jo tam rei­kė­tų 9,5 mln. eu­rų, 2017 me­tais – 35,4 mln. eu­rų, 2018 me­tais – 44,3 mln. eu­rų, 2019 me­tais – 54 mln. eu­rų, 2020 me­tais – 52,6 mln. eu­rų.

Di­din­ti pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mus Vy­riau­sy­bė pa­ža­dė­jo po il­gų ir įtemp­tų de­ry­bų su mo­ky­to­jų pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis. Ke­lios pe­da­go­gų prof­są­jun­gos šie­met va­sa­rio pa­bai­go­je pra­dė­jo strei­ką, ku­ris tru­ko be­veik dvi sa­vai­tes. Strei­kui star­tuo­jant prie jo pri­si­dė­jo maž­daug de­šim­ta­da­lis mo­kyk­lų, dar­že­lių ir ne­for­ma­laus ug­dy­mo įstai­gų (233), strei­ka­vo apie 6 tūkst. dar­buo­to­jų. Pa­laips­niui strei­kuo­jan­čių­jų vis ma­žė­jo, pa­sku­ti­nę strei­ko die­ną ne­dir­bo ke­lios de­šim­tys mo­kyk­lų.

Dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo prog­ra­mo­je pa­žy­mi­ma, kad pe­da­go­gi­niams dar­buo­to­jams dar 2009 me­tais pla­nuo­ta 9,5 proc. pa­di­din­ti tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tus, bet pra­si­dė­jus eko­no­mi­nei kri­zei, šių pla­nų at­si­sa­ky­ta. 2009 me­tais at­siž­vel­giant į su­nkią ša­lies fi­nan­si­nę si­tua­ci­ją, vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos pe­da­go­gi­niams dar­buo­to­jams su­ma­žin­tos 8 pro­cen­tais.

At­ly­gi­ni­mai mo­ky­to­jams ne­di­dė­jo iki pat 2015 me­tų, kai 10 proc. bu­vo pa­di­din­ti tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tai prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gams, o nuo 2016 me­tų at­ly­gi­ni­mai pa­di­din­ti vi­siems mo­ky­to­jams.

Mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis Lie­tu­vos mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mas, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, sie­kia 823,4 eu­ro per mė­ne­sį.

Iš vi­so Lie­tu­vo­je vei­kia dau­giau kaip 2300 bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, iki­mo­kyk­li­nio ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų. Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, jo­se dir­ba per 50 tūkst. pe­da­go­gų.