Pedagogų algų rebusą spręs iki pavasario
Ke­ti­na­ma par­eng­ti pe­da­go­gų eta­ti­nio dar­bo ap­mo­kė­ji­mo, ku­ris ne­svy­ruo­tų pri­klau­so­mai nuo ve­da­mų pa­mo­kų skai­čiaus, mo­de­lį. Per po­rą sa­vai­čių Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) bei švie­ti­mo prof­są­jun­gos tu­rė­tų pa­teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mus.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės tei­gi­mu, nau­ja­sis mo­de­lis mo­ky­to­jams su­teik­tų dau­giau sta­bi­lu­mo ir sau­gu­mo.

Eta­tą su­da­ry­tų tam ti­kras kon­tak­ti­nių va­lan­dų (pa­mo­kų) skai­čius ir bū­tų aiš­kiai įvar­dy­ti ki­ti dar­bai. Taip pat bū­tų aiš­ku, už ką skai­čiuo­ja­mas at­ly­gi­ni­mas, o ir mo­ka­ma bū­tų ne tik už pa­mo­kų ve­di­mą bei moks­lei­vių dar­bų tai­sy­mą, bet ir už ki­tą su ug­dy­mu su­si­ju­sią veik­lą.

Anot mi­nis­trės, dis­ku­si­jos dėl eta­ti­nio dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tu­rė­tų vyk­ti kar­tu svars­tant pe­da­go­gų ren­gi­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo mo­de­lį. J. Pe­traus­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad tiek aukš­to­jo moks­lo, tiek pro­fe­si­nio bei bend­ro­jo ug­dy­mo tiks­las – ko­ky­bė, to­dėl ir fi­nan­sa­vi­mas tu­ri bū­ti orien­tuo­tas į re­zul­ta­tus, o ne į tai, kiek vai­kų ir jau­nuo­lių at­ei­na į ug­dy­mo įstai­gas.

Kal­ba­ma seniai

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas Vil­niaus li­cė­jaus di­rek­to­rius, mo­ky­to­jas eks­per­tas Sau­lius Jur­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad jau daug me­tų kal­ba­ma apie eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lio įve­di­mą, bet ne­ran­da­ma ra­cio­na­laus spren­di­mo, kaip tai tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­ta. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo idė­ja ne­blo­ga, bet ją įgy­ven­din­ti ne­bus leng­va.

„Tur­būt nie­kas ge­rai ne­ži­no, kaip tai pa­da­ry­ti. Per­kel­ti ki­tų ša­lių pra­kti­kos mums ir­gi ne­pa­vyks­ta. Švie­ti­mas – to­kia sri­tis, ku­rio­je daug kas re­mia­si tra­di­ci­jo­mis, men­ta­li­te­tu, įpro­čiais“, – sa­kė S. Jur­ke­vi­čius.

Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės teigimu, naujasis modelis mokytojams suteiktų daugiau stabilumo ir saugumo.

Anot jo, mo­ky­to­jai, jei­gu tu­ri daug pa­mo­kų, da­bar gau­na vi­sai ne­blo­gą at­ly­gi­ni­mą. Ki­ta ver­tus, net san­ty­ki­nai di­de­lė al­ga ne­įpa­rei­go­ja nuo­lat bū­ti dar­be.

Pa­klaus­tas, ką duo­tų mo­ki­nio krep­še­lio pa­kei­ti­mas kla­sės krep­še­liu, li­cė­jaus di­rek­to­rius sa­kė: „Ma­nau, kad nie­ko. Tai tik iš­krai­py­tų tam ti­krus da­ly­kus ir leis­tų gud­rau­ti.“

Esą tos mo­kyk­los, ku­rias lan­ko pa­kan­ka­mai vai­kų, da­lies jų at­si­sa­ky­tų. Be ki­ta ko, pa­sak S. Jur­ke­vi­čiaus, mo­kyk­loms at­si­ras­tų ga­li­my­bė ma­ni­pu­liuo­ti. Pa­vyz­džiui, jei­gu yra ke­tu­rios kla­sės po 30 vai­kų, iš kiek­vie­nos pa­ėmus po 5 mo­ki­nius bū­tų ga­li­ma su­for­muo­ti dar vie­ną kla­sę.

S. Jur­ke­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį ir ki­tą bė­dą. Da­bar­ti­nė pe­da­go­gų ren­gi­mo ir jų kva­fi­li­ka­ci­jos kė­li­mo sis­te­ma ve­ge­tuo­ja, tad ją rei­kė­tų at­nau­jin­ti iš es­mės.

Nu­ste­bi­no terminas

Anot Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Je­si­no, nau­jo­jo pe­da­go­gų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lio par­en­gi­mą mi­nis­trė įvar­di­jo kaip svar­biau­sią ar­ti­miau­sio me­to dar­bą – pro­jek­tas tu­ri ras­tis iki ko­vo 1 die­nos. Kai jis su­abe­jo­jo dėl to­kios sku­bos ir pa­si­do­mė­jo, iš ko­kių lė­šų mo­de­lis bus fi­nan­suo­ja­mas, J. Pe­traus­kie­nė at­sa­kė, kad tai su­skai­čiuo­ti bus ga­li­ma tik su­kū­rus pa­tį mo­de­lį.

Vi­sų švie­ti­mo prof­są­jun­gų at­sto­vus be­ne la­biau­siai nu­ste­bi­no tai, kad toks mo­de­lis bu­vo svars­to­mas ke­le­rius me­tus ir spren­di­mo ne­pa­vyk­da­vo ras­ti, o da­bar op­ti­ma­lų spren­di­mą ti­ki­ma­si ras­ti per du mė­ne­sius.

„Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas nu­ro­dė mi­nis­te­ri­jai tei­sės ak­tą par­eng­ti iki ko­vo 1 die­nos. Vi­siems, ži­nan­tiems ne vie­nus me­tus tru­ku­sią šio klau­si­mo svars­ty­mo epo­pė­ją, ki­lo daug abe­jo­nių dėl sku­bos, bet gal­būt nau­jos mi­nis­trės šluo­ta tu­ri slap­tą va­rik­liu­ką?“ – kal­bė­jo Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Aud­rius Jur­ge­le­vi­čius.

Pri­mi­nė ko­lek­ty­vi­nę sutartį

Jo ti­ki­ni­mu, per su­si­ti­ki­mą su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre, be ki­ta ko, siū­ly­ta pa­ga­liau pa­si­ra­šy­ti švie­ti­mo ša­kos ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį. Mi­nis­trė į tai at­sa­kiu­si, kad to­kios su­tar­ties pro­jek­to de­ri­ni­mas truk­tų il­gai, to­dėl pa­siū­lė di­na­miš­kes­nį va­rian­tą – re­gu­lia­rius, kas dvi sa­vai­tes ren­gia­mus su­si­ti­ki­mus dėl kon­kre­čių tei­sės ak­tų. Ta­čiau A. Jur­ge­le­vi­čius pa­brė­žė, kad mi­nė­tos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties de­ri­ni­mas su ŠMM at­sto­vais vy­ko jau ku­rį lai­ką.

Jo pa­klaus­ta, ko­kie at­ly­gi­ni­mai pe­da­go­gams bus mo­ka­mi nuo sau­sio 1 die­nos, mi­nis­trė esą ne­at­sa­kė. Jai pa­dė­jo ŠMM kanc­le­ris To­mas Dau­kan­tas. Jo žo­džiais, jau sau­sio mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bės gaus dau­giau lė­šų, bet Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mas, ku­riuo įtvir­ti­na­mi di­des­ni par­ei­gi­nio at­ly­gi­ni­mo koe­fi­cien­tai, ge­riau­siu at­ve­ju įsi­ga­lios nuo sau­sio an­tros pu­sės.

„Čia ma­ty­ti grei­to nau­jo­sios val­džios dar­bo re­zul­ta­tai – ge­ri po­li­ti­kų no­rai ge­ro­kai len­kia jų dar­bus. Drįs­tu prog­no­zuo­ti ne­links­mą si­tua­ci­ją – nors mo­kyk­lų di­rek­to­riai tu­rės ga­li­my­bių vi­siems mo­ky­to­jams kils­te­lė­ti at­ly­gi­ni­mus nuo sau­sio 1 die­nos, bet lauks tei­sės ak­to įsi­ga­lio­ji­mo, nes yra įpra­tę lauk­ti nu­ro­dy­mų „iš vir­šaus“ ar­ba tie­siog no­rės pa­si­ro­dy­ti mo­kan­tys tvar­ky­tis „ū­kiš­kai“. Tad šiek tiek di­des­nių al­gų mo­ky­to­jai su­lauks tik va­sa­rio mė­ne­sį“, – svars­tė A. Jur­ge­le­vi­čius.

Sa­vo ruo­žtu E. Je­si­nas vy­lė­si, kad prof­są­jun­gos su nau­ją­ja Vy­riau­sy­be tęs dis­ku­si­jas ir dėl pen­si­nio am­žiaus mo­ky­to­jams anks­ti­ni­mo bei ki­tais klau­si­mais.

Pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį tuo­me­čio prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė mo­ky­to­jams ža­dė­jo kel­ti at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tus ir tam skir­ti 35 mln. eu­rų. Vis dėl­to Sau­liaus Skver­ne­lio mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pe­da­go­gų al­goms di­din­ti nu­ma­tė šie­met pa­pil­do­mai skir­ti 17 mln. eu­rų.

E. Je­si­no skai­čia­vi­mais, ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems pe­da­go­gams al­ga ga­lė­tų di­dė­ti 5–6 eu­rais.