Pedagogai tęsia streiką
Da­lis ša­lies ug­dy­mo įstai­gų, dau­giau­sia va­ka­rų Lie­tu­vo­je tę­sia ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką, pro­fe­si­nės są­jun­gos pla­nuo­ja at­nau­jin­ti de­ry­bas su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.

Kaip BNS pir­ma­die­nio ry­tą sa­kė Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Aud­rius Na­vic­kas, po­piet pro­fe­si­nės są­jun­gos ke­ti­na su­si­tik­ti su į dar­bą po li­gos grį­žu­sia švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre Aud­ro­ne Pi­trė­nie­ne, ta­čiau strei­kas, ne­pai­sant de­ry­bų, bus tę­sia­mas.

„Aš su­pran­tu, kad vis­kas, kas vy­ko Vy­riaus­bė­je, bus nu­brauk­ta, nes nie­ko ne­įvy­ko. Ma­nau, kad bus su­nko­ka pir­mą die­ną vis­ką su­dė­lio­ti“, – BNS kal­bė­jo A.Na­vic­kas, pa­klaus­tas, ar jau pir­ma­die­nį ti­ki­si re­zul­ta­tų.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, pir­ma­die­nį jau an­trą sa­vai­tę vyks­tan­tį strei­ką ke­ti­na tęs­ti apie 7 proc. ša­lies įstai­gų, dau­giau­sia – va­ka­rų Lie­tu­vo­je, skel­bia LRT ra­di­jas.

Tiek pir­ma­die­nį, tiek tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė­je vy­ku­sios de­ry­bos bai­gė­si ne­su­ta­rus dėl strei­ko nu­trau­ki­mo. Pe­da­go­gai su­ma­ži­no sa­vo rei­ka­la­vi­mus – jie su­tik­tų, kad nuo rug­sė­jo mo­ky­to­jų al­goms bū­tų pa­pil­do­mai ski­ria­ma ne 18 mln. eu­rų, kaip rei­ka­lau­ta pra­de­dant strei­ką, o per 12 mln. eu­rų, ta­čiau prem­je­ras siū­lo su­tik­ti su pa­pil­do­mais 5 mln. eu­rų nuo rug­sė­jo.

At­ly­gi­ni­mai mo­ky­to­jams pa­sta­rą­jį kar­tą šiek tiek di­din­ti nuo 2016 me­tų sau­sio.

Mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis Lie­tu­vos mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mas, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, sie­kia 823,4 eu­ro per mė­ne­sį. Ta­čiau treč­da­lis mo­ky­to­jų dir­ba ne­pil­nu krū­viu.