Pedagogai stabdo streiką
Sei­mui pri­ėmus ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą pe­da­go­gai stab­do tris die­nas tru­ku­sį strei­ką.

Pa­sak Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko And­riaus Na­vic­ko, tęs­ti strei­ką yra ne­tiks­lin­ga.

„Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nių są­jun­gų jung­ti­nės at­sto­vy­bės spren­di­mu, gruo­džio 2 die­ną pra­si­dė­jęs ne­ter­mi­nuo­tas mo­kyk­lų strei­kas stab­do­mas, nes to­liau jį tęs­ti ne­tiks­lin­ga“, - BNS sa­kė A.Na­vic­kas.

Jo tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bei ne­de­dant pa­stan­gų kel­ti švie­ti­mo fi­nan­sa­vi­mo į prieš­kri­zi­nį ly­gį pro­fe­si­nės są­jun­gos ke­ti­na strei­ką at­nau­jin­ti va­sa­rio - ko­vo mė­ne­sį.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) duo­me­ni­mis, an­tra­die­nį strei­kas vy­ko 30 švie­ti­mo įstai­gų. Ket­vir­ta­die­nį strei­kuo­jan­čių švie­ti­mo įstai­gų skai­čius jau bu­vo su­ma­žė­jęs iki 18.

Strei­kuo­to­jai rei­ka­la­vo di­din­ti mo­ki­nio krep­še­lį, ma­žin­ti mo­ki­nių skai­čių mo­kyk­lo­se, ge­rin­ti pe­da­go­gų so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas.

ŠMM skai­čiuo­ja, kad strei­kuo­to­jų rei­ka­la­vi­mams įgy­ven­din­ti ki­tą­met rei­kė­tų pu­sės mi­li­jar­do li­tų, ir sa­ko, jog ras­ti to­kius pi­ni­gus - ne­rea­lu. Vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą švie­ti­mui ki­tą­met di­din­ti nu­ma­to­ma apie 50 mln. li­tų.

Ki­taip nei strei­kuo­jan­tys pe­da­go­gai, prem­je­ro su­da­ry­ta dar­bo gru­pė po­ky­čius siū­lo švie­ti­me įgy­ven­din­ti ne nuo ki­tų me­tų, o pa­laips­niui iki 2022 me­tų.