Pažėrė kritikos prezidentei
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis par­ti­jos su­va­žia­vi­me penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad tei­gi­niai, jog Ru­si­ja yra „te­ro­ris­ti­nė vals­ty­bė“ kurs­to „psi­cho­zę“ dėl ga­li­mos Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos.

„La­bai blo­gai, kai kaž­kas kurs­to psi­cho­zę, kad mes esa­me pa­fron­tės vals­ty­bė, lyg kaž­kas mus no­ri oku­puo­ti, lyg dar kaž­kas, (...) kad kaž­ko­kia „te­ro­ris­ti­nė vals­ty­bė“, ar pa­na­ši su­kel­ti dar dau­giau bai­mės. Ne, Lie­tu­va yra ne­prik­lau­so­ma vals­ty­bė“, - sa­vo kal­bo­je sa­kė V.P.And­riu­kai­tis.

So­cial­de­mo­kra­tų gar­bės pir­mi­nin­ku pa­skelb­tas V.P.And­riu­kai­tis, gin­da­mas prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių, kri­ti­ka­vo spren­di­mus, kuo­met į Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bą vyks­ta ne prem­je­ras, o pre­zi­den­tė, nors esą EVT pri­imi­nė­ja­mi vy­riau­sy­bių ly­gio klau­si­mai.

„Jau še­še­rius me­tus ši­ta tei­sė yra uzur­puo­ta“, - par­eiš­kė V. And­riu­kai­tis.

Tuo me­tu ša­lies va­do­vės idė­ją pa­sta­ty­ti pa­mink­lą An­ta­nui Sme­to­nai jis taip pat pa­va­di­no "ne­įti­kė­ti­na" pri­ly­gin­da­mas tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos pre­zi­den­tą Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jai dau­gy­bę me­tų va­do­va­vu­siam An­ta­nui Snieč­kui.

„Neį­ti­kė­ti­na, kad de­mo­kra­tiš­kos ša­lies va­do­vui kil­tų min­tis pa­siū­ly­ti pa­mink­lą de­mo­kra­ti­jos lau­žy­to­jui A. Sme­to­nai. Ne­įti­kė­ti­na! An­ta­nas Sme­to­na ir An­ta­nas Snieč­kus tu­ri bend­rą bruo­žą - abu jie pri­klau­sė vien­par­ti­nių dik­ta­tū­rų val­dy­mams, abu jie bu­vo de­mo­kra­ti­jos prieš­ai. Stai­ga pa­ma­ny­ti, kad A. Sme­to­nos pa­mink­las Vil­niu­je ga­lė­tų vie­ny­ti tau­tą? At­sip­ra­šau, čia de­mons­truo­ja­mas men­kas is­to­ri­nių ži­nių su­pra­ti­mas“ - par­eiš­kė V.And­riu­kai­tis.

Vė­liau žur­na­lis­tams jis ti­ki­no tu­rė­jęs ome­ny­je, kad Lie­tu­va yra vi­sa­tei­sė NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rė ir kad Lie­tu­va „nė­ra vie­nui vie­na“.

„Lie­tu­va yra vi­sa­tei­sė ir stip­ri gran­dis, nė­ra kaž­ko­kia pa­fron­tės vals­ty­bė ar vals­ty­bė, ku­ri stai­ga ga­lė­tų pa­ni­kuo­ti ir ne­su­si­mąs­ty­ti, kad ap­lin­kui yra ga­lin­gos ko­lek­ty­vi­nės jė­gos (...), tai už­sie­nio ir gy­ny­bos po­li­ti­ko­je yra ti­krai la­bai svar­bu jaus­ti ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos pra­smę ir ne­kel­ti pa­ni­kos, ne­kel­ti be­rei­ka­lin­gų ais­trų ir ne­komp­li­kuo­ti Lie­tu­vos vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo“, - sa­kė jis.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) penk­ta­die­nį Vil­niu­je su­va­žia­vi­mą ke­ti­na rink­ti pir­mi­nin­ką - nors kan­di­da­tais be prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus taip pat iš­kel­ti eu­ro­par­la­men­ta­rai Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, Zig­man­tas Bal­čy­tis, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kai Al­gir­das Sy­sas, Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, per­ga­lę apž­val­gi­nin­kai prog­no­zuo­ja A.But­ke­vi­čiui. Jis par­ti­jai va­do­vau­ja nuo 2009-ųju.

Siū­lo ne­siš­vais­ty­ti aš­triais pasisakymais

Aš­triais pa­si­sa­ky­mais dėl Ru­si­jos ne­rei­kė­tų švais­ty­tis, nes tai žei­džia pro­va­ka­rie­tiš­kų pa­žiū­rų Ru­si­jos pi­lie­čius, sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Ma­nau, kad kai ka­da tam ti­krais žo­džiais ne­rei­kia švais­ty­tis. Nes man ten­ka su­si­dur­ti ir su­si­tik­ti su in­te­li­gen­tais, jau­nais žmo­nė­mis ir iš Ru­si­jos. Ir jie šį klau­si­mą už­duo­da tam ti­kruo­se po­kal­biuo­se ir jie yra tai pri­ėmę kaip įžei­di­mą. O jų pa­žiū­ros kai ku­rių yra ga­na pro­va­ka­rie­tiš­kos“, - žur­na­lis­tams So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos su­va­žia­vi­me sa­kė Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Taip jis par­ėmė par­ti­jos ko­le­gos eu­ro­ko­mi­sa­ro Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio iš­sa­ky­tą kri­ti­ką pre­zi­den­tei, esą tei­gi­niu, jog Ru­si­ja yra „te­ro­ris­ti­nė vals­ty­bė“, ke­lia­ma be­rei­ka­lin­ga pa­ni­ka dėl ga­li­mos Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos.

A.But­ke­vi­čius taip pat pri­pa­ži­no, kad yra su­ta­ręs su pre­zi­den­te, jog bū­tent ji at­sto­vaus Lie­tu­vą Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bo­je.

„Aš ga­liu bū­ti at­vi­ras ir pa­sa­ky­ti: kai bu­vau siū­lo­mas į mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pos­tą, kal­bė­jau­si su res­pub­li­kos pre­zi­den­te. Ir ji man pa­sa­kė, kad ji su anks­tes­niu pir­mi­nin­ku And­riu­mi Ku­bi­liu­mi bu­vo su­si­ta­ru­si, kad ji da­ly­vaus Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se. Ir ji iš­reiš­kė to­kį no­rą - ar ga­li­ma bū­tų ir su ju­mis su­si­tar­ti, kad ji tą dar­bą ga­lė­tų to­liau tęs­ti. Aš jai da­viau to­kį pa­ža­dą, kad ji to­liau ga­li da­ly­vau­ti - ir ji ak­ty­viai da­ly­vau­ja, o mes ta in­for­ma­ci­ja ak­ty­viai pa­si­kei­čia­me", - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

sa­vo at­as­kai­to­je par­tie­čiams prem­je­ras penk­ta­die­nį įvar­di­jo, jog Lie­tu­vai dėl Ru­si­jos pa­skelb­tų drau­di­mų ten­ka dirb­ti „į­temp­tu re­ži­mu“.

„Šian­dien Eu­ro­po­je at­si­vė­rė se­niai pa­mirš­tos ka­ri­nės grės­mės, eko­no­mi­nius san­ty­kius var­žo Ru­si­jos pa­skelb­tų drau­di­mų bar­je­rai. Tai – įtemp­tas lai­kas, kai Vy­riau­sy­bei ten­ka dirb­ti nuo­la­ti­nės par­eng­ties re­ži­mu – prog­no­zuo­ti ir sek­ti prog­no­zes bei tu­rė­ti ope­ra­ty­vų ar­ba at­sar­gi­nį veiks­mų va­rian­tą“, - sa­kė jis.

Pa­sak prem­je­ro, Ru­si­jos po­li­ti­nė bei eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja Lie­tu­vai ir jos eko­no­mi­kos au­gi­mui kė­lė di­džiau­sią ne­igia­mą ri­zi­ką. Kar­tu jis pri­pa­ži­no, kad nors lie­tu­viš­kos kil­mės pre­kių eks­por­tas į Ru­si­ją per­nai su­ma­žė­jo 16 pro­cen­tų , „e­ko­no­mi­kai kol kas tai nė­ra la­bai skaus­min­ga“, nes eks­por­tas su­ma­žė­jo 0,6 pro­cen­to.